فراخوان مناقصه عمومی؛ انتخاب مجری پروژه پژوهشی «بررسی و تدوین طرح موضوعی (جامع) فضای سبز شهر تهران»

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی با موضوع زیر را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «بررسی و تدوین طرح موضوعی (جامع) فضای سبز شهر تهران»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: شورای اسلامی شهر تهران (برنامه ۵ ساله سوم)
بهره بردار: سازمان بوستان ها و فضای سبز

بیان و تشریح مسئله:
شهر تهران به دلیل وسعت بسیار و تمرکز فعالیتها و نیازها و فقدان یک مدیریت یکپارچه محل چالش ها و مسائل و مشکلات متعددی است. بالتبع فضاهای سبز شهری نیز از این مسائل بهره مندند. یکی از مهمترین دلایل عدم حل به موقع این مسایل فقدان یک نگاه فراگیر و در عین حال عملیاتی برای حفظ و نگهداری و توسعه فضاهای سبز تهران می باشد که از دهه ۸۰ بستر ایجاد ایده ها و پیشنهادها در زمینه تدوین یک طرح عملیاتی برای این موضوع گردید. علی رغم همه تلاشهای شهرداری تهران در خصوص توسعه فضای سبز و بوستان های شهر تهران و با وجود تاکیداتی که در برنامه های راهبردی و عملیاتی شهر تهران در خصوص توسعه فضاهای سبز شهری و پیراشهری وجود دارد، در وضعیت کنونی با توجه به نبود یک رویکرد جامع و برنامه راهبردی یکپارچه در سیاستهای کلان توسعه و ساماندهی پارکها و فضای سبز شهری و پیراشهری تهران، میتوان اینگونه دریافت که هنوز جایگاه برنامه های میان مدت و راهبردی شهری در نظام مدیریت فضای سبز به درستی تعریف و تبیین نشده است. به ویژه که در کنار گسترش بخش ساخته شده شهر، نیاز به توسعه فضاهای باز، سبز و عمومی جهت حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی و کیفیت محیطی شهر تهران به شدت رو به گسترش است و از سوی برنامه ها و طرحهای مکمل مبتنی بر اختیارات شهرداری در بهره گیری از این فضاها بسیار محدود است. این در حالی است که در تجربه جهانی، تهیه طرح های راهبردی یا برنامه های استراتژیک و میان مدت در حوزه توسعه و نگهداری پارکها و فضاهای سبز شهری و پیراشهری، امری آزموده شده است. در چنین شرایطی، مهمترین چالشهایی که پیش روی نظام مدیریت فضای سبز شهر تهران قرار دارد بدین شرح است:
– فقدان برنامه جامع فضای سبز در دو زمینه نگهداشت و توسعه
– عدم بهره گیری از سیاست های بلند مدت مبتنی بر دانش و توجه به اقدامات مقطعی و لحظه ای
– افزایش هزینه های توسعه و نگهداشت و نیاز به صرفه جویی هزینه و انرژی
– فقدان سیستم هوشمند نظارت و مشارکت شهروندان
– توزیع ناعادلانه ی بوستان ها در سطح شهر، کمبود زمین مناسب و وجود مناطق کم برخوردار
– هزینه های سنگین نگهداشت و توسعه فضای سبز
– بحران کمبود آب و نگرانی به جهت تامین آب کافی جهت آبیاری
– عدم تناسب الگوهای کاشت با اقلیم و کم آبی تهران
– وجود مسئله ناامنی و مسایل اجتماعی و فرهنگی در بهره برداری فضاهای سبز
– کیفیت طراحی و کیفیت اجرا و نگهداری برخی بوستان ها
– مسئله تخریب باغات
– مسئله مشارکت محدود شهروندان و ضعف فرهنگسازی
با توجه به تکالیفی که در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران مرتبط به موضوعات فضای سبز تعریف شده است و همچنین نیازهای مطالعاتی و پژوهشی جهت انجام اقدامات اجرایی و برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، تهیه برنامه عملیاتی که بصورت جامع مدیریت فضای سبز شهر تهران را ساماندهی نماید ضروری به نظر می رسد. لیکن با توجه به گستردگی موضوعات و شفاف نبودن ضروریات و اهداف طرح و همچنین نیاز به رعایت مقتضیات مدیریت  و بودجه ای ساختار فعلی و به نتیجه مطلوب نرسیدن مطالعات مصوب قبلی، ضروری است ساختار انجام این کار از پیش مطالعه و تهیه گردد و روش مدیریت و اجرای طرح عملیاتی برای فضای سبز شهر تهران مشخص شود.

اهداف:
الف) توسعه (در حیطه اقدامات شهرسازی):
• حفاظت و تثبیت اراضی سبز موجود
• برآورد سرانه مورد نیاز و توزیع متوازن آن در سطح شهر
• برنامه ریزی توسعه آتی برای رسیدن به سرانه و توزیع متوازن پیش بینی شده
• پیش بینی و تبیین فرایند تأمین اراضی توسعه آتی فضای سبز

ب) احداث و بهسازی (در حیطه اقدامات خدمات شهری):
• طراحی فضای سبز شهری و سطح غیر سخت شهری
• نگهداشت و صرفه جویی انرژی و هزینه با رویکرد شهر بیوفیلیک

ج) مدیریت و نگهداری (در حیطه اقدامات برنامه ریزی، و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی):
• سیستم نظارت هوشمند ستادی
• سازمان اجرایی و مدیریت و نگهداری فضاهای سبز شهر تهران
• تلفیق حوزه های توسعه و نگهداشت و بهره برداری

• دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی بررسی و تدوین طرح موضوعی (جامع) فضای سبز شهر تهران

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌های کارشناسی و بالاسری): ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (سی و دو میلیارد ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال).
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲
– برای دریافت شرح نیازمندی‌های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۱۰درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده ی مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه‌گذار ایجاد نمی‌نماید.

الزامات شرکت در مناقصه:
۱- داشتن گواهی صلاحیت پایه ۱ یا ۲ در تخصص شهرسازی از سازمان برنامه و بودجه کشور
۲- داشتن گواهی صلاحیت پایه ۱ یا ۲ یا ۳ در تخصص‌های محیط زیست و فضای سبز و آبیاری و یا داشتن شرکت همکار معتبر دارای گواهی مذکور و دارای سوابق مطالعاتی و اجرایی مرتبط

تبصره ۱: گواهی همکاری با شرکت مذکور (ممهور و امضاء ‌شده توسط بالاترین عضو آن شرکت) به انضمام اسامی افراد کلیدی آن شرکت می‌بایست همراه اسناد فراخوان ارائه گردد.
تبصره ۲: داشتن گواهی صلاحیت در حوزه‌های مرتبط همچون جغرافیا و برنامه‌ریزی فضایی، خدمات مدیریت، و خدمات اقتصادی، مشمول امتیاز فنی اضافی می‌باشد.
تبصره ۳: دانشگاه‌های معتبر کشور می‌توانند خارج از شمول الزامات فوق در این فراخوان عمومی شرکت نموده و پروپوزال‌های فنی و مالی خود را ارائه نمایند.

۳- تهیه پروپوزال مشتمل بر موارد ذیل (مبتنی بر RFP مندرج در سایت مرکز مطالعات):
– رویکرد مطالعاتی و فنی به موضوع
– شرح خدمات تفصیلی با تأکید بر شفاف‌سازی خروجی‌های اصلی و محصولات قابل‌تحویل هر مرحله
– تدقیق فرآیند و شفاف‌سازی متدولوژی انجام کار
– تدقیق زمان‌بندی انجام مراحل و ارائه آن در نرم افزار MSP
– معرفی افراد کلیدی پروژه به‌همراه رزومه
– امضای افراد کلیدی مطابق با مراحل شرح خدمات (هر فرد باید حضور خود را در انجام بخشی از شرح خدمات تأیید نماید)
– رزومه و سوابق کاری شرکت همکار

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹

محل ارائه و تحویل پیشنهاد:
 تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه چهارم، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱
واحد متولی: مدیریت خدمات شهری و محیط زیست
کارشناس مسئول واحد متولی: سرکار خانم نیک عمل با شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۸۶

شماره فراخوان: ۳۱۱
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دریافت تصویر

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2023 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook