فراخوان دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت

بروزرسانی مورخ ۹۹/۵/۲۲:
بنا بر اعلام معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی “حرکت”، پیش از ظهر سه‌شنبه مورخ ۲۱ مرداد ماه ۹۹ به صورت مجازی در محل دانشگاه الزهرا (س) برگزار و از برگزیدگان جشنواره به صورت مجازی تقدیر شد.

 

• اسامی برگزیدگان دوازدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت در گروه «هنر و معماری» به شرح زیر است:

 

جایزه فعالیت خلاقانه:
دانشگاه شهید بهشتی | انجمن ‌علمی ‌فناوری ‌معماری‌ | رتبۀ اول

جایزه نشریه:
دانشگاه شهید بهشتی | انجمن ‌علمی ‌شهرسازی | رتبۀ اول
دانشگاه تهران | انجمن‌ علمی ‌معماری | رتبه دوم
دانشگاه شیراز | انجمن‌ علمی ‌شهرسازی | رتبۀ سوم 

دانشگاه فردوسی مشهد | انجمن ‌علمی ‌معماری ‌و‌ شهرسازی | شایستۀ تقدیر 

جایزه مسابقه:
دانشگاه علم صنعت ایران | انجمن‌ علمی ‌طراحی ‌صنعتی | رتبۀ اول
دانشگاه شیراز | انجمن‌ علمی ‌شهرسازی | رتبۀ دوم 

جایزه انجمن‌ برتر:
دانشگاه شیراز | انجمن‌ علمی ‌شهرسازی‌ | رتبۀ اول
دانشگاه شیراز | انجمن‌ علمی ‌معماری‌ | رتبۀ دوم 
دانشگاه شهید بهشتی | انجمن‌ علمی‌ معماری | رتبه سوم 
دانشگاه رازی کرمانشاه | انجمن ‌علمی‌ مهندسی ‌معماری | شایستۀ تقدیر
دانشگاه هنر تهران | انجمن ‌علمی ‌طراحی ‌صنعتی | شایستۀ تقدیر

جایزه اتحادیۀ برگزیده:
اتحادیۀ ‌انجمن‌های ‌علمی دانشجویی‌ معماری ‌و ‌شهرسازی‌‌ | رتبۀ اول

دانشگاه‌های برگزیده:
دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه‌های شایسته تقدیر:
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه گیالن
دانشگاه شیراز
دانشگاه عالمه طباطبائی
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه تبریز
دانشگاه شهید بهشتی

سایر برندگان در دیگر گروه ها (فایل PDF)
………………………………………………………

فراخوان دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت
ویژه فعالیت ها و دستاوردهای علمی دانشجویان

مقدمه:
جشنواره بین المللی حرکت ویژه انجمن های علمی دانشجویی و با تأکید بر هم افزایی، تکثیر ایده های خالق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن های علمی دانشجویی همه ساله برگزار می شود. این جشنواره تلاش می کند تا مبنا و مبدأ حرکتی نوین برای ساماندهی فعالیت های علمی دانشجویی باشد.
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی حرکت رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویان است.
این جشنواره، به صورت سالانه و با سیاست گذاری و برنامه ریزی اداره کل فرهنگی و اجتماعی و با همکاری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و حمایت و مشارکت نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی برگزار می شود.
راهبرد اصلی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این دوره، تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و تغییر رویکرد برگزاری جشنواره با تکیه بر این مهم است. بر این اساس دستورالعمل دوره دوازدهم جشنواره تهیه، تنظیم و اجرا میشود.

ماده ۱- تعاریف و اختصارات:
– جشنواره: جشنواره بین المللی حرکت
– انجمن: منظور هر کدام از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه است.
– دانشگاه: منظور هر یک از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی یا پژوهشی، اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
– اداره کل: اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
– دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه اجرایی جشنواره، مستقر در دانشگاه میزبان دوازدهمین دوره جشنواره
– دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه مرکزی جشنواره، مستقر در اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

ماده ۲- اهداف:
– افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی داوطلبانه و خلاقانه و حمایت و تشویق آن‌ها
– شناسایی انجمن ها، گروه‌ها و دانشجویان دارای دستاوردهای علمی ممتاز و تقدیر از آن‌ها
– انعکاس و انتقال تجربه‌های علمی موفق و الگو بین دانشجویان
– تشویق دانشجویان به فعالیت متناسب با اولویت‌ها و نیازهای کشور
– زمینه‌سازی به منظور هم افزایی انجمن ها و تقویت اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی
– ایجاد بستر مناسب به منظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن، حرف و مشاغل، سازمان های دولتی و غیردولتی با ظرفیت ها و توانمندی های علمی دانشجویان
– افزایش تعاملات بین المللی بین دانشجویان ایرانی و خارجی

بخش اول:

ماده ۳- جشنواره دانشگاهی حرکت:
دانشگاه لازم است براساس سیاست‌های خود و اهداف مندرج در این دستورالعمل، جشنواره دانشگاهی حرکت را در چارچوب این دستورالعمل و دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار نماید.

الف) بخش رقابتی: در این بخش آثار و دستاوردهای علمی انجمن‌ها و دانشجویان دانشگاه پس از اعلام فراخوان و اطلاع رسانی توسط دبیرخانه دانشگاهی دریافت و براساس حوزه های رقابتی مندرج در ماده ۹ این دستورالعمل و فرم های داوری ارزیابی و داوری شده و آثار برتر برای شرکت در مرحله بین المللی جشنواره معرفی می شوند.

فرآیند داوری: برای داوری آثار رسیده در این بخش، کمیته داوری متشکل از اعضای هیات علمی، اساتید و صاحبنظران دانشگاه و استادان
مشاور انجمن های علمی، اعضای فعال و باتجربه در انجمن های علمی تشکیل می شود. مدیر فرهنگی / اجتماعی یا رییس اداره علمی
به عنوان رییس کمیته و کارشناس انجمن های علمی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته می باشد. این کمیته موظف است براساس فرم های
داوری که از طرف دبیرخانه مرکزی جشنواره ارائه می شود تمام آثار را بررسی و برگزیدگان را معرفی نماید.
همچنین لازم است فرم صورتجلسه برگزیدگان مرحله دانشگاهی یا فرم های داوری هر حوزه را با امضای کلیه اعضای کمیته در سامانه
جشنواره بارگذاری نماید.
تبصره- برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه جشنواره دانشگاهی معرفی و از آنان تقدیر می شود.

ب) بخش نمایشگاهی: در این بخش امکانات و شرایط متعارف را برای ارائه و نمایش آثار و دستاوردهای علمی دانشجویی که در بخش رقابتی شرکت کرده اند فراهم می‌شود.

بخش دوم: نظام اجرایی
ماده ۴- شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی حرکت
ماده ۵- دبیرخانه مرکزی
ماده ۶- دبیرخانه اجرایی
* (جهت مشاهده ماده ۴ الی ۶ به فایل PDF آیین نامه جشنواره که در انتهای خبر قابل دریافت میباشد، مراجعه گردد.)

ماده ۷- بخش‌های جشنواره:
جشنواره شامل بخش‌های زیر می باشد.
بخش رقابتی: در این بخش آثار برگزیده دانشگاهی پس از دریافت ارزیابی و داوری می شوند. برگزیدگان در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی و از آن‌ها تقدیر خواهد شد. این بخش جشنواره در سه مرحله صورت می‌گیرد:
الف) دریافت آثار برگزیده دانشگاهی از طریق سامانه جشنواره
ب) داوری کلیه آثار دریافتی و انتخاب آثار برتر برای مرحله نهایی (در هر گروه از هر حوزه رقابتی)
ج) معرفی «برگزیدگان جشنواره بین المللی حرکت» در مراسم اختتامیه از میان آثار راه یافته به مرحله نهایی

• بخش نمایشگاهی: در این بخش دستاوردهای علمی که در بخش رقابتی شرکت کرده اند بصورت نگارخانه ای در معرض نمایش قرار می گیرند. دستورالعمل این بخش متعاقباً به دانشگاه ها ارسال میشود و کلیه دانشگاه ها موظفند براساس دستورالعمل ابلاغی در این بخش حضور یابند.

• بخش انجمن پویا: این بخش به منظور ایجاد فرصتی برای ارتباط و انتقال تجربیات موفق با هدف هم افزایی و همکاری در انجمن های علمی دانشجویی ایجاد شده است. دستورالعمل این بخش متعاقباً به دانشگاه ها ارسال می شود.

• بخش بین الملل: توسعه تعاملات و ارتباطات بین‌المللی زمینه را برای کسب تجربه، انتقال دانش و آشنایی طرفین با ظرفیت‌های علمی و انسانی فراهم می‌سازد. به این منظور و با هدف افزایش تعاملات بین المللی بین دانشجویان ایرانی و خارجی، هم افزایی و انتقال تجربیات و ایجاد، گسترش و تقویت تعاملات علمی و فرهنگی بخش بین الملل جشنواره حرکت اجرا می شود.

ماده ۸- زمانبندی جشنواره:
الف) ابلاغ دستورالعمل اجرایی جشنواره و اعلام فراخوان شرکت در جشنواره: در آبان ماه ۱۳۹۸
ب) دریافت آثار دانشگاه ها از طریق سامانه جشنواره: تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸  تمدید: تا ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸   تمدید: تا ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸
پ) زمان برگزاری جشنواره: متعاقبا اعلام می شود.

 

بخش سوم: ضوابط جشنواره

ماده ۹- حوزه‌های رقابت و شرایط آثار ارسالی:
حوزه‌های رقابتی جشنواره به قرار جدول زیر است:

 

شرایط عمومی آثار ارسالی:
الف) هر اثر باید گزارشی از فعالیت ها یا دستاوردهای علمی در حوزه رقابتی مربوطه باشد. ملاحظات لازم جهت تدوین گزارش‌ها، توسط دبیرخانه مرکزی در سایت جشنواره اطلاع رسانی می شود.
ب) فعالیت‌های گزارش‌شده باید در فاصله زمانی اول خرداد ماه ۹۷ تا اول خرداد ماه ۹۸ به انجام رسیده باشد.
پ) فعالیت های گزارش شده باید مستقل از برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حاصل کار دانشجویان و یا با مشارکت استادان دانشگاه صورت گرفته باشد.
ت) هر انجمن در حوزه رقابتی انجمن علمی و حداکثر در دو حوزه دیگر و هر گروه دانشجویی یا دانشجو تنها در یک حوزه می‌توانند آثار خود را ارسال نمایند.

تبصره ۱- آثار ارسالی که هر یک از شرایط فوق را نداشته باشند، در هر مرحله از جشنواره توسط دبیرخانه مرکزی حذف می شوند.
تبصره ۲- مسئولیت بررسی صحت و سقم شرایط مندرج در این بند و شرایط اختصاصی ذکر شده در بند بعد بر عهده دانشگاه می باشد. در صورتی که بعد از بررسی و پایش معلوم شود که در ارائه گزارش خلاف واقع صورت گرفته است دانشگاه باید در این خصوص پاسخگو بوده و دانشگاه مربوطه از حضور در جشنواره محروم خواهد شد.

شرایط اختصاصی حوزه‌های رقابتی:

الف) انجمن‌ برتر: تمام فعالیت‌های علمی انجمن که حاصل کارگروهی اعضا و برنامه‌ریزی شورای مرکزی انجمن می باشد می تواند در این حوزه شرکت کنند. گزارش انجمن از حیث تعداد فعالیت‌ها و ترتیب ارائه باید به صورت زیر باشد:

– نوع فعالیت: فعالیت آموزشی (حداکثر ۱۰ فعالیت) / مصادیق فعالیت: کارگاه‌ها، کلاس‌ها و دوره های آموزش علمی و تخصصی
– نوع فعالیت: رویداد علمی (حداکثر ۵ فعالیت) / مصادیق فعالیت: مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی
– نوع فعالیت: گفتگوی علمی و تخصصی (حداکثر ۵ فعالیت) / مصادیق فعالیت: هم اندیشی، مباحثه، گفت و گو، کرسی آزاد اندیشی، مناظره، سخنرانی، میزگرد، جلسات بحث، نقد و یا تبادل نظر، حلقه فکری
– نوع فعالیت: ارتباطات و همکاری‌های علمی (حداکثر ۵ فعالیت) / مصادیق فعالیت: جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه های علمی، خدماتی، صنعتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی

ب) فعالیت خلاقانه: هر نوع فعالیت علمی که واجد عناصری همچون خلاقیت، نوآوری، ابتکار و مسئله گشایی و … باشد در شمول این حوزه قرار می گیرد. انجمن می‌تواند یکی از بهترین و خلاقانه‌ترین فعالیت‌های خود را در این حوزه رقابتی ارسال نماید.

پ) نشریه: نشریات چاپی یا الکترونیکی دارای مجوز می توانند جهت شرکت در این حوزه ارسال شوند. شرایط اختصاصی این حوزه به شرح زیر است:
۱. صاحب امتیاز نشریه باید یک انجمن باشد.
۲. محتوای مطالب نشریه باید صرفاً رویکرد علمی داشته باشد.

ت) مسابقه: هر گونه رویدادی که واجد موضوع علمی بوده و در طی آن دست کم دو اثر، تیم و … در قیاس با هم مورد ارزیابی قرار گیرند، در شمول این حوزه قرار می گیرد. لازم به ذکر است در مراحل مختلف اخذ مجوز و اطلاع رسانی باید تبلیغ این رویداد با ذکر عنوان «مسابقه» محرز باشد. انجمن می تواند گزارش برگزاری یک مسابقه علمی خلاقانه خود را جهت شرکت در این حوزه ارسال کند.

ث) محتوای دیجیتال: کلیه فعالیت‌های علمی در قالب وب‌سایت، شبکه های اجتماعی، نرم افزارهای کاربردی، سامانه های هوشمند و اینترنت اشیاء، بازی‌های رایانه‌ای، اینفوگرافیک، فیلم و.. (بجز کتاب و نشریات الکترونیکی) در شمول این حوزه قرار می گیرند.

ج) کتاب: کلیه کتاب‌های چاپی و الکترونیکی در شمول این حوزه قرار می گیرند. شرایط اختصاصی این حوزه به شرح زیراست:
۱. کتاب باید مجوز انتشار از مراجع ذیصلاح کشور داشته باشد.
۲. ترجمه یا تالیف کتاب باید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد روی جلد کتاب باشد.
۳. در مواردی که کتاب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنامه کتاب درج شده باشد.
۴. محتوای کتاب باید صرفاً رویکرد علمی داشته باشد.

تبصره ۱- دانشجویانی بصورت انفرادی در این بخش می توانند شرکت کنند که سابقه همکاری با انجمن هدای علمی دانشجویی را داشته باشند و باید نامه تایید از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را ارائه نمایند.
تبصره ۲- درصورتی که کتابی مجوزهای لازم از قبیل فیپا و شابک را اخذ کرده باشد ولی به چاپ نرسیده باشد با ارائه نامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه مبنی بر آماده چاپ بودن کتاب، می تواند در این بخش شرکت نماید.

چ) اختراع: هر نوع فعالیت علمی که نتیجه فکر فرد یا افراد است و برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها را حل می‌نماید در شمول این حوزه قرار می گیرد. شرایط اختصاصی این حوزه به شرح زیر است:
۱. اختراع باید به ثبت رسیده و گواهی‌های لازم را داشته باشد. ارائه گواهی در گزارش الزامی می باشد. تاریخ گواهی ثبت اختراع باید در بازه زمانی جشنواره که در بند ۹-۲ ذکر شده باشد.
۲. اختراع باید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.
۳. در مواردی که اختراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.

تبصره- دانشجویانی می توانند به صورت انفرادی در این بخش شرکت کنند که سابقه عضویت در انجمن های علمی دانشجویی و یا همکاری با آن را داشته باشند و باید نامه تأیید از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را ارائه نمایند.

ح) کارآفرینی: کلیه فعالیت‌هایی که منجر به طرح ایده و یا عملی شده است که در آن امکان کسب درآمد مستمر و متناوب برای چند نفر فراهم گردیده و ایده یا عمل کارآفرینی محقق شده باشد، در شمول این حوزه رقابتی قرار می گیرد. کارآفرینی باید حاصل کار دانشجویی باشد و مستندات لازم در این خصوص نیز ارائه شود. در صورتی که کارآفرینی مورد تایید و حمایت مرکز رشد یا پارک‌ علم ‌و ‌فناوری دانشگاه باشد و یا به عنوان شرکت ثبت‌ شده‌ باشد از امتیاز ویژه برخوردار خواهد بود.

خ) بخش ویژه: موضوع این حوزه شامل فعالیتی علمی است که در چارچوب های مشخص این آیین نامه (حوزه های رقابتی تعریف شده در ماده ۹) با موضوع های زیر انجام شده باشد.
۱. محیط زیست و حفظ منابع طبیعی
۲. اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و رونق تولید ملی
۳. علوم شناختی (مغز و شناخت): این موضوع به پیشنهاد ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر گرفته
شده است و داوری و جوایز آثار آن توسط آن ستاد انجام می گیرد.

د) دانشگاه برتر: این حوزه‌ی رقابتی مختص بررسی عملکرد دانشگاه در حمایت از فعالیت‌های علمی و گروهی دانشجویان و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت آنها در کنار ارزیابی کیفیت آثار ارسالی به جشنواره در سایر حوزه‌های رقابتی است. همچنین برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، شاخص رشد به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد در دو دوره متوالی جشنواره مدنظر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، همکاری با برنامه‌های اداره کل در ارزیابی مورد توجه خواهد بود.

ماده ۱۰- داوری جشنواره:
فعالیت‌‌های دانشجویی
معیارهای داوری آثار و دستاوردهای علمی دانشجویی، در چهار دسته‌ زیر تقسیم بندی شده و در فرم های داوری مورد نظر قرار می‌گیرد:
الف) ارزیابی نقش دانشجویان با تأکید بر نقش گروهی آن‌ها
ب) ارزیابی علمی، محتوایی و خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در فعالیت‌ها
پ) ارزیابی کمی و تنوع فعالیت‌ها
ت) ارزیابی گزارش و مستندسازی فعالیت‌ها
تبصره- فرم‌های داوری هر یک از حوزه‌های رقابتی توسط دبیرخانه مرکزی در سایت جشنواره قرار خواهد گرفت.

عملکرد دانشگاه:
آن‌دسته از دانشگاه‌هایی که حداقل در بیش از نیمی از حوزه‌های رقابتی آثاری را به جشنواره ارسال کرده‌اند، در این بخش از رقابت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. معیارهای ارزیابی در چهار دسته زیر لحاظ شده و در فرم داوری مورد نظر قرار می‌گیرد:
الف) حمایت دانشگاه از انجمن‌های علمی (اجرای آیین نامه، برگزاری جلسات کمیته حمایت و نظارت، حمایت از انجمن های علمی و تأمین امکانات مورد نیاز، برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره و… کلیه موارد باید با ارائه مستندات در گزارش نهایی دانشگاه که در سامانه جشنواره بارگذاری می شود لحاظ شود)
ب) میزان مشارکت و همکاری با اداره کل در حوزه انجمن‌های علمی (به‌روز‌‌رسانی سامانه‌ها، حمایت از فعالیت اتحادیه‌ها، میزبانی برنامه‌های ملی و منطقه‌ای)
پ) میانگین امتیازات حوزه‌های رقابتی
ت) شاخص رشد (رشد امتیاز دانشگاه نسبت به دوره قبل جشنواره)

داوران جشنواره:
با توجه به اهمیت داوری جشنواره و لزوم بهره‌گیری از داوران خبره، داوران جشنواره از میان افرادی انتخاب می‌شوند که ضمن دارا بودن صلاحیت علمی و تجربه مناسب، یکی از شرایط زیر داشته باشند:
الف) آشنایی با جشنواره و انجمن‌های علمی دانشجویی و کسب مقام در جشنواره حرکت
ب) سابقه فعالیت در انجمن‌های علمی ایران
پ) سابقه فعالیت در حوزه فرهنگی دانشگاه

فرآیند داوری:
فرایند داوری توسط دبیرخانه مرکزی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود که شامل مراحل زیر است:
الف) انتخاب و گروه‌بندی داوران براساس گروه‌های تخصصی
ب) دسته‌بندی و ارسال آثار گروه‌های تخصصی به داوران همان گروه
پ) جمع بندی نهایی نمرات داوران
تبصره- هر اثر توسط ۳ داور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

برگزیدگان:
در مراسم اختتامیه جشنواره از انجمن‌ها یا دانشجویان برگزیده در هر یک از حوزه‌های رقابتی تقدیر و به هرکدام، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا می‌شود.
تبصره ۱- لوح تقدیر برای اعضای فعال انجمن که بیشترین نقش را در برنامه ها داشته باشند و اسامی آن‌ها در سامانه جشنواره درج شده باشد صادر خواهد شد.
تبصره ۲- اهداء جوایز منوط به حضور دانشگاه در بخش نمایشگاهی جشنواره است و به نماینده دانشگاه حاضر در مراسم اختتامیه، تقدیم می‌شود.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۳ بخش و ۱۱ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ به تصویب رسید و از زمان ابلاغ لازم الاجراست.
* (جهت مشاهده دستورالعمل کامل و تمامی تبصره ها به فایل PDF آیین نامه جشنواره که در انتهای خبر قابل دریافت میباشد، مراجعه گردد.)

• دریافت فایل دستورالعمل جشنواره:
دانلود فایل PDF

دبیرخانه:
تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، طبقه پنجم، اداره کل فرهنگی و اجتماعی، کدپستی:۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
تلفن: ۸۲۲۳۴۴۱۹ و ۸۲۲۳۳۲۶۱ (۰۲۱)   –  فکس: ۸۸۵۷۵۶۷۴
ایمیل: info@harekatfest.ir  و   harkatfest12@gmail.com
سایت مرتبط: www.harekatfest.ir
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2023 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook