کنفرانس ملی علوم جغرافیا با محوریت «جغرافیا و برنامه ریزی شهری»

اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا با محوریت «جغرافیا و برنامه ریزی شهری»

 

محورهای همایش:

جغرافیا و برنامه ریزی شهری:
پسا برجام و شهر
جغرافیا و آمایش سرزمین
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی زیست شهری
جغرافیا و برنامه ریزی اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی مسکن
جغرافیا و برنامه ریزی اقتصادی
فنون و روش های برنامه ریزی شهری
فرهنگ شهر نشینی
شهروند و حقوق شهروندی
ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
تعامل در فضای شهری
روانشناسی محیطی
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
شهر و حقوق شهروندی
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
مدیریت شهری
برنامه های توسعه شهری
مدیریت پروژه های شهری
مدیریت بحران
برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
مشارکت در امور شهری
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
ناپایداری شهر و عوامل موثر
شناخت موانع و محدودیت ها و شاخص های توسعه شهری پایدار
حکم روایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
المان های شهری و محورهای مرتبط
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
طراحی شهری ،نماهای شهری و امنیت روانی
مشارکت در امور شهری
روستا ،کشاورزی ،مهاجرت
ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
بافت های تاریخی
بهسازی و نوسازی و  بازسازی بافت تاریخی شهری
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
نماهای شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
روش ها، فنون و متودولوژی در مدیریت استراتژیک
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
الگوهای مدیریت اسلامی پایدارشهری
مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
مدیریت شهر الکترونیک
فضای سبز و منظر شهری در مناطق خشک و نیمه خشک – چالش‌ها و راهکارها
نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری (طراحی معماری ، طراحی، ضوابط، استانداردها، قوانین و مقررات در فضای سبز و منظر شهری
نقش مشارکت های مردمی و فرهنگ‌سازی در توسعه پایدار فضای سبز شهری و روستایی
کاربرد اصول اکولوژیکی در مدیریت و برنامه ریزی فضای سبز و منظر شهری
کارکردهای اجتماعی- فرهنگی فضای سبز شهری
شاخص­ های توسعه پایدار از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
سیاست گذاری و ایجاد زیرساخت­ های لازم در جهت تحقق توسعه پایدار شهری
حکم روایی شایسته شهری
مدیریت یکپارچه شهری؛ الزامات و نحوه اجرایی شدن آن
امکان سنجی، ایجاد و توسعه زیرساخت­ های حمل ونقل در راستای ساماندهی ترافیک شهری
نگرش درآمدزایی به بافت­ های فرسوده شهری
برنامه­ ریزی شهری در جهت ایجاد شهر پایدار
سرمایه­ گذاری و مدیریت مالی پروژه­ های کلان شهرها
کاهش آلودگی­ های زیست محیطی و حفظ اکولوژی شهری
توسعه فضای کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی در مدیریت شهری
هویت شهری، فرهنگ شهروند و صیانت از حقوق شهروندی
شیوه­ های جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری
امنیت شهری و مدیریت کاهش مخاطرات
توسعه صنعت گردشگری در جهت افزایش درآمدهای شهری
تبیین مفهوم، ضرورت و ابعاد توسعه پایدار در بسترهای گوناگون مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و  زیست­ محیطی
بررسی نقش نهادهای درگیر در توسعه پایدار و تبیین الگوها و استراتژی­ هایی برای دستیابی به یکپارچگی در سیاستگذاری برای نیل به توسعه پایدار
تمرکز بر نقش و جایگاه مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار
بررسی نقش و جایگاه متولیان و نهادهای مسئول در اداره امور شهر و نحوه ارتباط این نهادها با یکدیگر
بررسی موانع، محدودیت­ ها و چالش های پیش­روی مدیریت شهری در ایران برای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری
تبیین سیاست­ ها و برنامه­ ها در جهت ارتقای مشارکت بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری
آشنایی با شیوه­ های جذب سرمایه­ گذاری و منابع درآمدی پایدار در توسعه پروژه­ های شهری
تبیین ضرورت­ های مشارکت شهروندان و تشکل های مردم نهاد (NGOs) در مدیریت شهرها
سیستم‌های پیش‌بینی و هشدار سیلابهای شهری
تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب های شهری(Action Plan)
مدیریت کاربری اراضی در کاهش سیلگرفتگی شهری
راه کارهای مقاوم‌سازی و مقابله با سیلاب
مدیریت جامع شهری و تأثیرات پارامترهای اقلیمی در مدیریت سیلاب های شهری
نقش رسانه های عمومی در مقابله و مدیریت سیل و آموزش عمومی در کاهش خطرات سیل
کاربرد مدل های عددی و رایانهای و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طراحی و بهره برداری زهکش های شهری
تجارب بین‌المللی در زمینه مدیریت سیلاب‌های شهری
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار کاربری های صنعت، خدمات، کشاورزی و بازرگانی
مدیریت محیط زیست کلان شهرها در بخشهای ترافیک و حمل و نقل شهری
مدیریت مواد زائد جامد
آمایش سرزمین و توسعه شهری
نقش انرژی های نو در توسعه پایدار منابع طبیعی
جامعه و فرهنگ شهری
امنیت شهری
اقتصاد شهری
شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها
حاشیه نشینی و شهر
مدیریت جامع پسماندهای شهری و روستایی .تفکیک از مبداء پسماندهای شهری و روستایی
مدیریت جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری و روستایی
فناوری های نوین در فرآیند مدیریت پسماند
اقتصاد و مدیریت پسماندها
پردازش مکانیکی و بیولوژیکی پسماندهای عادی روستایی و شهری
بازیافت و نقش آن در مدیریت پسماندها
قوانین و مقررات مدیریت پسماندها در ایران و سایر کشورها
مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مدیریت پسماند
تولید مواد و انرژی از پسماند (کمپوست، زباله سوز و …)
مکان یابی، ساماندهی، طراحی و راهبری مکان های زباله

جغرافیای طبیعی:
ژئومورفولوژی مناطق مختلف  ایران  و توسعه پایدار محیطی
اقلیم و پارامتر  آن توسعه پایداری محیطی و زیستی در ایران
لایه ازن و توسعه انسانی محلی ملی و بین المللی
وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی
خشکسالی و توسعه پایدار
گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
پراکندگی آب های سطحی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی و انسانی
آب های زیرزمینی ایران و توسعه پایدار زیستی
اقیانوس ها و دریاها ودریاچه ها  توسعه پایدار محلی منطقه ای و ملی
سد سازی توسعه(قوت) یا تخریب(ضعف)
انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبیعی(فرصت یا تهدید)
تالاب ها مانداب های ایران  پتانسیل یا چالش محیطی
جغرافیای خاک ها و کشاورزی و توسعه پایدار
تنوع تیپولوژی مناطق جغرافیایی خاک ایران و توسعه پایدار
حفاظت یا فرسایش خاک در ایران ( توسعه یا تخریب)
تنوع جغرافیای خاک های ایران در توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات و اشتغال
کشاورز واسطه گران و واردات تک محصولی
جغرافیایی زیستی، اکوتوریسم و ژئوتوریسم و  توسعه پایدار
جغرافیای پوشش گیاهی  ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی زیستی
جایگاه برنامه ریزی علوم طبیعی  در برنامه های توسعه کشور
منابع طبیعی و پایداری محیط
آب های سطحی و زیر زمینی؛ برنامه ریزی، آلودگی، مصرف بهینه
تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و غذا
فرسایش خاک، آلودگی خاک، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی
محیط زیست، تخریب اکوسیستم و فناپذیری کره زمین
مدیریت منابع آبی، مهار آب های سطحی، هدر رفت آب های سطحی، تکنیک های مهار و ذخیره سازی
کشاورزی، توسعه اقتصادی، اقتصاد تک محصولی وابستگی و تحریم وخودکفایی و خوداتکایی کشاورزی اقتصاد مقاومتی
زمین شناسی کاربردی ،توسعه صنعتی،رونق صنایع مادر، تحول صنایع تبدیلی ،شکوفایی معدن و صنعت، کشاورزی و خدمات و اقتصاد مقاومتی
منابع طبیعی، فرصت ،تهدید، بهره برداری بهینه، حفاظت، آینده نگری
مخاطرات طبیعی، پیشگیری، مقابله، مدیریت بحران، بارهزینه مادی و انسانی
مراتع، دامپروری، تخریب، مدیریت و بهره برداری بهینه، توسعه اقتصاد دامداری
جنگل، حفاظت (مدیریت استراتژیک، اکسیژن، تنفس، توسعه صنعت، زیست، سر زندگی)تخریب (دی اکسید کربن، آلودگی هوا، فرسایش خاک، فقر خاک کشاورزی، زندگی همراه درد و رنج)
نوسازی و توسعه شهری-منطقه ای مبتنی بر ریسک زلزله
مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت خطر پذیری زلزله
مدیریت خطر پذیری در شهرها و مناطق روستایی آموزش همگانی، آمادگی و اطلاع رسانی
فناوری های نوین در مدیریت خطرپذیری و بحران
ارزیابی و مطالعه پدیده خشکسالی
خشکسالی؛ مدیریت خشکسالی و پیامدهای آن
راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی
نقش مشارکت بهره برداران و سازمانهای مردم نهاد در مدیریت خشکسالی
برنامه ریزی و مدیریت بهینه کمی و کیفی منابع آب و راهکارهای بهینه سازی مصرف آب
راهکارهای استفاده بهینه از آب های نامتعارف به عنوان منبع آب پایدار
آمایش سرزمین در رابطه با خشکسالی
مدیریت رسوب و فرسایش رودخانه
مرفولوژی رودخانه
مدل سازی در مهندسی رودخانه
جنبه‌های زیست محیطی رودخانه‌ها
مدیریت یکپارچه حوزه و رودخانه
کاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
روش های نوین اندازه‌گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه‌ها
اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی طرح های مهندسی رودخانه

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و ناحیه ایی:
پسا برجام و توسعه روستا
جایگاه جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی در توسعه و عمران روستایی
جایگاه برنامه­ های توسعه روستایی در برنامه­ ریزی کلان کشور
نقش دولت و سیاست گذاری­ های ملی در توسعه روستایی
برنامه­ ریزی توسعه روستایی در ایران، ارائۀ الگوهای مناسب
توسعه پایدار روستایی: چشم اندازها، چالش­ها، پارادایم­ ها و رویکردها
جایگاه برنامه­ ریزی محلّی در برنامه­ ریزی توسعه روستایی در ایران
زمینه­ های تاریخی و چالش­های ساختاری مدیریّت روستایی در ایران
مدیریّت روستایی ، توسعه پایدار روستایی
سازمان­های محلّی و مدیریّت روستایی(دهیاری ، شوراها ، سازمان­ های محلّی و…)
جهانی شدن و روستایی
نقش جوانان و زنان در مدیریّت روستایی
کشاورزی و توسعه روستایی
نقش سرمایه و سرمایه­ گذاری در توسعه اقتصاد روستایی
تنوع  فعّالیّت­های اقتصاد روستایی
اشتغال و روستایی
نقش اشتغال زنان در توسعه روستایی
هدفمند شدن یارانه­ ها و نقش آن در اقتصاد روستایی
گردشگری و توسعه و عمران روستایی(فرصت­ ها، تهدیدها، قّوت­ ها و ضعف ­ها)
بافت ­های با ارزش، روستاهای هدف گردشگری و تأثیر آن بر توسعۀ روستایی
فرهنگ روستایی و توسعۀ گردشگری
صنایع دستی و گردشگری و اشتغال روستایی
حمایت­ های دولتی و سرمایه­ های بخش خصوصی در توسعه گردشگری
برنامه­ ریزی کالبدی (طرح­های هادی، بهسازی، تجمیع و…) و  روستاهای کشور
مشارکت­ های مردمی و طرح­های کالبدی روستایی
اعتبارات و تسهیلات حمایتی مسکن روستایی و  الگوهای معماری بومی و نوین در مسکن روستایی
مدیریّت بحران و کنترل حوادث غیر مترقبه در بافت­ های روستایی
چالش ­های تغییر کاربری اراضی در مناطق روستایی
نقش فن­آوری­ های بومی و نوین در توسعۀ روستایی
مسایل اجتماعی و مشکلات جامعه روستایی ایران
تحّولات سبک زندگی در نواحی روستایی
تحّولات جمعیّتی و مهاجرت­های روستایی
نقش تعاونی­های روستایی و تشکل­ های غیر دولتی (NGO) در توسعۀ روستایی
نقش رسانه ­های جمعی (صدا و سیما ، روزنامه­ ها و….) در توسعۀ روستایی
نقش فنآوری های نوین (IT،IC…) در توسعه نواحی روستایی
تأثیرات جهانی شدن براقتصاد روستایی
نقش جهانی شدن در ارتباطات اجتماعی روستائیان
جایگاه روستاها در چشم انداز آیندۀ کشور
تحولات جمعیتی و اثرات فضایی، کالبدی و زیست محیطی آن
قابلیت های منطقه ای، نظام و مدیریت و بهره برداریبررسی تطبیقی نظام های بهره برداری با نظام های اکولوژی، تجربیات جهانی و ایرا ن
برنامه ریزی، مدیریت، زیست منطقه گرایی
نظام مدیریت شهری و منطقه ای، واقعیات جغرافیایی و عدالت فضایی
فضای جغرافیایی، سند چشم انداز و توسعه پایدار
اصلاح الگوی مصرف و محیط جغرافیایی ایران
نظام مدیریت در بهره برداری از قابلیت های فضایی، چالش ها و راهبردهای
کاربرد تکنیک های نوین (سنجش از دور ، GIS ) در جغرافیای فضایی ایران
فضای جغرافیایی ، برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه
مخاطرات محیطی و مدیریت بحران
اقتصاد فضا و مدیریت منابع
امکانات و محدودیت های توسعه در کشور های اسلامی
نقش کارکرد های جغرافیایی در تقویت همگرایی و وحدت جهان اسلام
جایگاه جغرافیدانان و انجمن های جغرافیایی در نظام های تصمیم سازی و فرآیند توسعه در کشورهای اسلامی
فرآیند جهانی شدن و چالش های آن در کشورهای جهان اسلامی
کارکرد های زیست محیطی و چالش آن در جهان اسلام
انرژی های نو و جایگاه جهان اسلام
آموزش و تحقیقات جغرافیایی و چالش های آن در جهان اسلام
فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آینده ایران
نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری
ارزیابی پتانسیل ها و توانمندی های صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور
نقش و تأثیر مدیریت در توسعه صنعت گردشگری
اهمیت و نقش ایجاد زیر ساخت ها در توسعه صنعت گردشگری
صنعت گردشگری و اوقات فراغت
نقش و تأثیر متقابل امنیت بر توسعه صنعت گردشگری
سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و توسعه صنعت گردشگری
توسعه صنعت گردشگری الکترونیک (ET)
گردشگری شهری و نقش آن در توسعه مناطق شهری
گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه مناطق روستایی
ارزیابی جایگاه توسعه گردشگری در اسناد بالادستی و قوانین موجود
بررسی نقش نهادها و سازمان­های مرتبط با صنعت گردشگری و برقراری تعاملات سازنده میان متولیان
تبیین الزامات مدیریت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری با رویکرد شناسایی و استفاده از مزیت­های رقابتی بومی
شیوه­ های جذب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری
افزایش مشارکت بخش خصوصی، انجمن­ها و سازمان‌های غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری
اشاعه فرهنگ ایرانی- اسلامی در جهان با استفاده از جذب توریست و جلب رضایتمندی آن ها
استفاده از ظرفیت جزایر، بنادر و مناطق آزاد به ‌منظور توسعه گردشگری دریایی
جایگاه زیرساخت­های گردشگری از نگاه اسناد بالادستی کشور و الزامات حقوقی و قانونی آن
راهکارهای توانمند سازی و گسترش تعاملات سازمان‌ها و نهادهای ذینفع در جهت ارتقای مدیریت و توسعه زیرساخت­های گردشگری
زیرساخت­های پایدار گردشگری؛ اشتغال زایی و کارآفرینی
مدیریت و توسعه زیرساخت­های گردشگری؛ چالش­ها و راهکارها
تأمین مالی طرح­های زیرساختی حوزه گردشگری و جذب سرمایه بخش خصوصی
توسعه فناوری اطلاعات و گردشگری هوشمند
مزیت­ های رقابتی شهرها و توسعه گردشگری شهری
جایگاه انجمن ­ها و نهادهای مردم نهاد در توسعه گردشگری
نقش آموزش و پژوهش در دستیابی به جایگاه مطلوب در حوزه گردشگری
بحران اقتصادی و تأثیرات آن بر صنعت گردشگری
گردشگری و اشاعه فرهنگ ایرانی- اسلامی
گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه مناطق روستایی
اکوتوریسم و ساماندهی فضای جغرافیایی
جایگاه ژئوتوریسم در اقتصاد و صنعت گردشگری
فرآیند جهانی شدن و توسعه صنعت گردشگری
نقش گردشگری فرهنگی در توسعه اقتصاد کشور
نقش و  تأثیر در صنعت گردشگری بر اشتغال ملی و منطقه ای
موانع و چالش ها در توسعه صنعت گردشگری
توانمندی ها و پتانسیل های صنعت گردشگری
اکوتوریسم منطقه و توسعه صنعت گردشگری

جغرافیای سیاسی و ژئوپولتیک
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
جغرافیای پزشکی
تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۳۰ تیرماه ۹۵    ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس: حداکثر ۷ روز پس از پذیرش مقاله
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۲۱ مرداد ماه ۹۵

دبیرخانه:
اردبیل، عالی قاپو، مجتمع اداری خدماتی عالی قاپو – پلاک ۷۰
تلفن: ۳۳۲۳۹۲۳۸-۰۴۵          فکس: ۳۳۲۳۹۲۳۸-۰۴۵
توجه: ساعت پاسخگویی دبیرخانه به تماس ها، از ساعت ۱۶ الی ۱۹ (به جز روز های تعطیل)
شماره پاسخگویی ۲۴ ساعته: ۰۹۱۴۲۹۵۹۵۵۷
ایمیل: info@geo2016.ir
سایت مرتبط: www.geo2016.ir
پوستر کنفرانس
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook