نتایج مرحله اول مسابقه بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران – تبریز

بروزرسانی مورخ ۹۸/۲/۱۰:
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره – ۶
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره ۵ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ “ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﻮر ﺷﻬﺮی؛ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺗﻮﻧﻞ راه آﻫﻦ ﺗﻬﺮان ﺗﺒﺮﯾﺰ”ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛

ﺑﻨﺪ ۱؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ آﺛﺎر ﮐﻪ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره ۵ ، ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﻗﺼﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ “ﺳﺎﻟﻦ رودﮐﯽ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد” ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ. 
ﺑﻨﺪ ۲؛ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻃﺮح ارﺳﺎﻟﯽ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۸/۲/۱۲ از ﺳﺎﻋﺖ ۹ الی ۱۳:۳۵ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی (مطابق جدول ذیل) در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﻀﻮر در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ. 
ﺑﻨﺪ ۳؛ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد، ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از اراﺋﻪ ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن؛ ﻣﺎﮐﺖ و ﯾﺎ ﺷﯿﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺎت داوران ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﻮر ﺷﻬﺮی در روز پنجشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۲ :

……………………………………………….

بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه «بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران – تبریز»؛ نتایج مرحله اول مسابقه به شرح زیر بیان گردید:

بیانیه هیأت داوران در مرحله اول:
پیرو فراخوان ۵ آبان ماه سال جاری با موضوع مسابقه “بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز” و دریافت تعداد ۱۰۵ (یکصد و پنج) اثر در مرحله اول و پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه، جلسات هیأت داوران طی دو روز متوالی در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷ در سه مرحله تشکیل و پس از بررسی، تحلیل، مباحثه و جمع بندی و ارزیابی های مرحله ای در ساعت ۱۶ روز جمعه تاریخ ۲۳ آذر نتیجه نهایی مرحله اول به شرح زیر اعلام می شود:

– نظر به ماهیت، مقیاس پروژه و شاخص های اعلام شده در متن فراخوان مرحله اول، هیأت داوران رضایت نسبی خود را از آثار ارسالی اعلام و از تمامی شرکت کنندگان محترم قدردانی می نماید.
– با توجه به برگه های ارزیابی (چک لیست های مورد نظر) و نظر مدیر مسابقه و مدیر دبیرخانه دایمی مسابقات معماری و شهرسازی، هیأت داوران موافقت نمود؛ با وجود برخی کاستی های آثار در نسبت با اهداف و الزامات طرح، ضروری است منتخبان در مرحله دوم نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
– برگزیدگان مرحله اول می بایست ظرف حداکثر دو روز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ ۲۶ آذر ماه ۹۷ تیم خود را در قالب تخصص های الزامی (معماری و کلیه گرایش ها، شهرسازی و کلیه گرایش ها، جامعه شناسی و علوم اجتماعی) تکمیل نمایند. در غیر این صورت مجاز به شرکت در مرحله دوم نخواهند بود.
– هیأت داوران در سه مرحله قضاوت تلاش نمود با درک عمیقی از آثار ارسالی و بر اساس معیارهای مشخص شده به سلسله مراتب شفافی در انتخاب دست یابد. در این راستا ۳۹ اثر در قالب لیست کوتاه به مرحله نهایی قضاوت راه یافتند. آثار یادشده از دید هیأت داوران حداقل در یکی از سه بخش رویکرد، ایده و طرح دارای قوت بوده و قابل تقدیر می باشند.

– در مرحله نهایی قضاوت با توجه به سه بعد؛ “رویکرد” (بازآفرینی شهری، لایه های اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، محیطی، فضای-کالبدی و برآیند مناسب آنها) “ایده” (زمینه گرایی، خلاقانه بودن، مولد، پویایی) “طرح” (نقش پروژه در شهر، هم پیوندی بافت های پیرامون و توسعه فضاهای مجاور، خوانش طرح های فرادست، الزامات و قیود طراحی، هویت بخشی به محله های پیرامون) آثار برگزیده مبتنی بر کدهای رهگیری بدون هیچ گونه اولویتی به شرح زیر اعلام می شوند:

برگزیدگان مرحله اول مبتنی بر کدهای رهگیری: (بدون اولویت)
۱. FN117019
۲. FN117024
۳. FN117027
۴. FN117034
۵. FN117043
۶. FN117050
۷. FN117051
۸. FL11702
۹. FL11712
۱۰. FL11713
۱۱. FL11718
۱۲. FL11719
۱۳. EL11701
۱۴. EL11702
۱۵. EN11701

در پایان هیأت داوران از همراهی و همکاری کارفرمای محترم، مدیر مسابقه، وزارت راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و دبیرخانه دایمی مسابقات معماری و شهرسازی که با حسن تفاهم و همگرایی، امکان برگزاری این رویداد، به عنوان مسابقه ای میان رشته ای، فراگیر و توسعه دهنده در قالب یک پروژه بازآفرینی شهری را فراهم نموده اند، قدرانی ویژه می نماید.

لبنک مرتبط: تخلف در فراخوان “مسابقه بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران – تبریز”
لبنک مرتبط: بـازخورد؛ اصلاح فراخوان مسابقه “بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران – تبریز”
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook