فراخوان پژوهشی “شناسایی شبکه فضاهای عمومی شهری دارای پتانسیل با هدف ارتقای انسان‌مداری در شهر تهران”

بروزرسانی مورخ ۹۸/۷/۳:
بنا بر اعلام دبیرخانه؛ نتایج مرحله اول فراخوان پژوهشی شماره ۷ بدین شرح مشخص گردید:

راه‌یافتگان به مرحله دوم:
• در عنوان مطالعاتی «شناسایی و آسیب‌شناسی تأثیر کنشگران مختلف موثر بر زیبایی شهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه منظر شهری تهران»:
– موسی پژوهان

• در عنوان مطالعاتی «شناسایی شبکه فضاهای عمومی شهری دارای پتانسیل با هدف ارتقای انسان‌مداری در شهر تهران»:
– شرکت فرم و فضا دانو 
– مهشید قربانیان

……………………………………………….

فراخوان پژوهشی شماره ۷:
سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب مجریان واجد شرایط برای اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی با عنوان‌های زیر و همچنین دریافت و بررسی پیشنهادهای پژوهشی براساس ضوابط و مقررات این سازمان اقدام نماید.

در این راستا از اشخاص واجد شرایط و علاقه‌مند به همکاری دعوت می‌شود نسبت به ارسال پیشنهادها و مدارک لازم حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ به نشانی خیابان شهید مفتح جنوبی، نبش خیابان شهید شیرودی، ساختمان اصلی سازمان زیباسازی شهر تهران، طبقه اول، دبیرخانه، اقدام نمایند.

الف- عناوین طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی مورد نیاز:
– شناسایی و آسیب‌شناسی تأثیر کنشگران مختلف موثر بر زیبایی شهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه منظر شهری تهران
شناسایی شبکه فضاهای عمومی شهری دارای پتانسیل با هدف ارتقای انسان‌مداری در شهر تهران

ب- مدارک لازم:
۱- تکمیل و ارسال فرم پژوهشی شماره سه (در انتهای خبر قابل دانلود میباشد)
۲- کپی اساسنامه پیشنهاددهنده حقوقی
۳- روزنامه رسمی اعلام عمومی ثبت و حوزه وظایف پیشنهاددهنده حقوقی
۴- خلاصه سوابق (CV) پیشنهاددهنده و اعضای گروه پژوهش
گفتنی است مدارک مورد اشاره می‌بایست هم به صورت فیزیکی و هم به صورت لوح فشرده، حاوی نسخه‌های pdf و word تحویل شود.

ج- نکات لازم در تنظیم و ارسال پیشنهادها:
در فراخوان‌های پژوهشی سازمان زیباسازی شهر تهران، پیشنهاددهندگان باید پیش از شرکت در فراخوان، به موارد زیر توجه فرمایند:
– ضروری است فرم پژوهشی شماره سه (طرح‌نامه یا پروپوزال)، بر اساس موارد بیان‌شده در فرم پژوهشی شماره دو (RFP) تکمیل شده و همراه با سایر مدارک لازم، در نامه‌ای خطاب به: معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران (با موضوع: شرکت در عنوان مطالعاتی/ پژوهشی ………. مربوط به فراخوان پژوهشی شماره …..)، تحویل و ثبت دبیرخانه این سازمان شود. چنانچه پیشنهاددهنده تمایل به ارسال بیش از یک پیشنهاد مطالعاتی و پژوهشی دارد، لازم است برای هر یک از پیشنهادهای خود رویۀ پیش‌گفته را به صورت جداگانه تکرار کند.
– در مورد اشخاص حقوقی، تمام صفحات پیشنهادی به همراه لوح فشرده، می‌بایست ممهور به مهر شرکت/سازمان و امضای مدیرعامل/ رئیس هیئت مدیره باشد. چنانچه شرکت‌کننده مرکز دانشگاهی است، پیشنهادها باید مهر و امضای معاونت پژوهشی دانشگاه را داشته باشند.
– در مورد اشخاص حقیقی، تمام صفحات پیشنهادی و همچنین لوح فشرده، می‌بایست به امضای شخص پیشنهاددهنده برسد.
– درج مشخصات امضاکننده شامل نام و نام خانوادگی، سمت، تلفن و امضا در تمامی صفحات ضروری است.
نکته اول- پیشنهادهایی که موارد گفته‌شده در آن رعایت نشده باشد، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
نکته دوم- در سازمان زیباسازی شهر تهران، امکان ارسال پیشنهادهای مطالعاتی و پژوهشی برای عنوان‌های کاربردی و خلاقانۀ مرتبط با وظایف و مأموریت‌های این سازمان نیز فراهم است که برای بررسی این گونه از پیشنهادها، فرآیندی نزدیک به فرآیند زیر طی می‌شود.

د- فرآیند بررسی پیشنهادهای دریافتی در فراخوان‌های پژوهشی سازمان زیباسازی شهر تهران:
مرحلۀ ۱- بررسی ابتدایی پیشنهادهای دریافتی و حذف پیشنهادهای ناقص و غیرقابل بررسی
مرحلۀ ۲- ارزیابی علمی پیشنهادهای قابل بررسی توسط یک تا سه نفر ناظر علمی (به عنوان داور) بر اساس جدول زیر

امتیازبندی عناصر کیفیت در ارزیابی فنی:
۱. ساختار گروه پژوهش: ۵ امتیاز
۲. بسط و به‌کارگیری شاخص‌های پروژه: ۱۰ امتیاز
۳. بیان مسئله: ۲۰ امتیاز
۴. اهداف: ۱۵ امتیاز
۵. پیشینه:۵ امتیاز
۶. سئوالات و فرضیه‌ها: ۵ امتیاز
۷. روش انجام مطالعه: ۱۰ امتیاز
۸. رسایی، انسجام و پیوستگی متن: ۵ امتیاز
۹. خلاقیت، ابتکار و نوآوری: ۲۰ امتیاز
۱۰. به‌روز بودن و اعتبار منابع: ۵ امتیاز
۱۱. جمع: ۱۰۰

مرحلۀ ۳- ارزیابی علمی و فنی (بر اساس جدول قبلی و بعدی) پیشنهادهایی که در مرحله قبل، حداقل امتیاز علمی ۶۵ نمره از ۱۰۰ نمره را به دست آورده باشند، توسط کمیته پژوهشی

امتیازبندی عناصر کیفیت در ارزیابی فنی:
توان مجری:
۱. صلاحیت مجری (مدرک تحصیلی، سابقه علمی و پژوهشی یا اجرایی مرتبط …): ۵ امتیاز
۲. ساختار گروه پژوهش: ۵ امتیاز
۳. سابقه همکاری موفق و مثبت با کارفرما: ۵ امتیاز

کیفیت پروپوزال:
۴. درک مسئله: ۱۰ امتیاز
۵. مطابقت اهداف با نیازهای کارفرما: ۱۵ امتیاز
۶. شناخت کارفرما و تسلط بر بستر فعالیت آن: ۵ امتیاز

کیفیت شرح خدمات:
۷. پاسخ‌گویی به نیازهای کارفرما: ۲۰ امتیاز
۸. جامعیت و پوشش ابعاد مختلف مسئله: ۲۰ امتیاز
۹. حجم بهینه خدمات (عدم درج خدمات غیرضروری): ۱۰ امتیاز
۱۰. تناسب هزینه با شرح خدمات پیشنهادی: ۵ امتیاز
۱۱. جمع: ۱۰۰

توضیح: کمیته‌های پژوهشی سازمان زیباسازی شهر تهران، از پنج عضو فنی و دو عضو علمی تشکیل شده و در مجموع هفت عضو صاحب رأی دارد. برای هر یک از پیشنهادهای دریافتی راه‌یافته به این مرحله، هفت فرم ارزیابی به‌صورت جداگانه توسط اعضا تکمیل می‌شود. امتیاز نهایی هر فرم، براساس جداول فوق، از صد نمره محاسبه می‌شود. در نهایت، امتیاز کل هر پیشنهاد، براساس میانگین وزنی امتیازهای فنی (۶۰ درصد) و علمی (۴۰ درصد) به شکل زیر محاسبه و در تصمیم‌گیری‌های بعدی لحاظ می‌شود:
امتیاز کل هر پیشنهاد = [(میانگین امتیازهای فنی اخذشده از کمیته) × ۶/۰] + [(میانگین امتیازهای علمی اخذشده از کمیته) × ۴/۰]

مرحلۀ ۴- دعوت از پیشنهاددهندۀ حائز بیشترین امتیاز کل بالاتر از ۶۵ نمره برای دفاع از پیشنهاد خود در کمیته پژوهشی مربوطه
* اگر پیشنهادهایی که امتیاز کل آن‌ها بالاتر از ۶۵ نمره است، کمتر از ۵ نمره اختلاف داشته باشند، همۀ پیشنهاددهندگان برای جلسه دفاع، به کمیته دعوت می‌شوند. در این شرایط، کمیته براساس دفاع‌های ارائه‌شده و به روش رأی‌گیری، در جلسه تصمیم‌گیری می‌کند. چنان‌چه پس از سپری‌شدن این مراحل، کمیته در نهایت تشخیص دهد پیشنهاددهندگان، از لحاظ کیفی، از هر نظر هم‌سطح هستند، در این شرایط، ملاک تصمیم‌گیری نهایی، پایین‌ترین قیمت ترازشده (براساس ملاک‌های مرحلۀ پنج) خواهد بود.

مرحلۀ ۵- تصمیم‌گیری نهایی براساس امتیاز کل و قیمت پیشنهادی
* اگر قیمت پیشنهادی پیشنهاددهنده‌ای که به این مرحله راه یافته است، در محدودۀ مجاز (۳۰ درصد پایین‌تر یا بالاتر از قیمت برآوردشده توسط سازمان زیباسازی شهر تهران) قرار گیرد، پیشنهاددهنده به عنوان برندۀ فراخوان برگزیده و اعلام می‌شود.
* در مرحله نهایی تصمیم‌گیری، برنده نهایی فراخوان شخصی است که قیمت پیشنهادی او در محدوده مجاز قرار گیرد و پایین‌ترین قیمت ترازشده را بر اساس فرمول (قیمت ترازشده = [قیمت پیشنهادی × ۱۰۰] تقسیم بر [نصف امتیاز کل + ۵۰]) کسب کرده باشد.

زمان ارسال پیشنهادها و مدارک لازم: حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲

• دانلود فرم پژوهشی شماره سه

آدرس جهت ارسال مدارک:
شهید مفتح جنوبی، نبش خیابان شهید شیرودی، ساختمان اصلی سازمان زیباسازی شهر تهران، طبقه اول، دبیرخانه

منبع: سازمان زیباسازی تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2022 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook