فراخوان و درخواست‌نامه‌های مشارکت در طرح‌های پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (دورۀ دوم: ۱۳۹۹-۱۴۰۰)

فراخوان و درخواست‌نامه‌های مشارکت در طرح‌های پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
دورۀ دوم: ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دفتر پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بر اساس مسائل بنیادی و نیازهای پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای این نهاد خدمتگزار فرهنگی، پژوهشگران و دانشوران متعهد به مسئولیت اجتماعی را به مشارکت در طرح‌های پژوهشی سال ۱۳۹۹ دعوت کرد.

در این درخواست که دومین فراخوان دوسالانۀ نهاد به حل مسائل پژوهشی کتابخانه‌های عمومی است، از شخصیت‌های حقوقی (دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، انجمن‌‌های علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و …) و حقیقی (پژوهشگران و دانشوران دانشگاهی و منفرد) در دامنه‌های موضوعی و رشته‌های تخصصی: علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم اجتماعی و رفتاری، حقوق و سیاست‌گذاری عمومی، علوم مالی و اقتصادی، مدیریت و کارآفرینی، مهندسی (عمران، شهرسازی، تأسیسات، صنایع، رایانه و فناوری اطلاعات)، مطالعات علم و فناوری (علوم پایه و کاربردی، تاریخ و فلسفه و سیاست‌گذاری و ترویج علم وفناوری)، هنر و معماری دعوت شده است پیشنهاده‌های خود را در انطباق با درخواست‌نامه‌های (RFP) اعلام‌شده تا دهم مهرماه ۱۳۹۹ تنظیم نموده، از طریق سامانۀ «مدیریت طرح‌­های پژوهشی نهاد کتابخانه­‌های عمومی کشور» ارسال کنند.

بنا بر این اطلاعیه، از آنجا که زمان ثبت طرح‌های پژوهشی در سامانۀ ملّی سمات و دریافت شناسۀ رهگیری و انعقاد قرارداد، محدود و تعریف‌شده است، مهلت ارسال پیشنهاده تمدید نخواهد شد و پنجم آبان، زمان اعلام نتایج داوری پیشنهاده‌ها خواهد بود.

• لیست عناوین درخواست‌نامه‌ها در حیطه تخصصی “معماری” :

• عنوان: شناسایی و سنجش نیاز اجتماعات عشایری کوچنده در کشور در حوزۀ خدمات و برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی: آگاهی‌رسانی، یادگیری مادام‌العمر، فراغت اجتماعی-فرهنگی برای طراحی کالبد ویژۀ کتابخانۀ عمومی عشایر
• حیطه تخصصی: علوم اجتماعی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مطالعات فرهنگی، معماری/ طراحی صنعتی، گردشگری
• اعتبار (میلیون تومان): ۱۰۰
• مدت زمان اجرا (ماه): ۹
• فایل درخواست نامه: دانلود فایل

• عنوان: طراحی الگو و تدوین نظام‌نامۀ ساخت، معماری، نگهداری و بهسازی بنا و تأسیسات کتابخانه‌های عمومی ایران
• حیطه تخصصی: معماری، مهندسی عمران، سازه، شهرسازی، تأسیسات
• اعتبار (میلیون تومان): ۱۸۰
• مدت زمان اجرا (ماه): ۱۲
• فایل درخواست نامه: دانلود فایل

• عنوان: طراحیِ همسازِ چیدمان فضا و تجهیزات کتابخانه‌های عمومی با نیازهای کاربران
• حیطه تخصصی: معماری/ طراحی داخلی، طراحی صنعتی، هنرهای تجسمی، گرافیک
• اعتبار (میلیون تومان): ۱۲۰
• مدت زمان اجرا (ماه): ۹
• فایل درخواست نامه: دانلود فایل

متن کامل فراخوان و درخواست‌نامه‌ها و اطلاعیه‌ها و مستندات تکمیلی و راهنما از طریق سامانه («مدیریت طرح‌های پژوهشی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور») قابل ملاحظه و دستیابی است.
* لیست عناوین دیگر حیطه های تخصصی

ﺷﯿﻮه ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎده:
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎده و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺖ ﮐﻢ در دو ﻗﺎﻟﺐ ورد و ﭘﯽ.دی.اف، ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﻃﺮﯾﻖ «ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر» ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ذﯾﻞ ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﺷﻨﺎﺳﮥ ﻣﻮﻗﺖ رﻫﮕﯿﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
دانلود راﻫﻨﻤﺎی ارﺳﺎل ﻃﺮح

ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎ و ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ:
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎده: ۱۰ ﻣﻬﺮ ماه ۹۹
اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ داوری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدهﻫﺎ: ۵ آﺑﺎن ماه ۹۹
ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺳﻤﺎت ﻣﻠّﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﮥ رﻫﮕﯿﺮی: آﺑﺎن ماه ۹۹
اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد: اواﺧﺮ آذر و اواﯾﻞ دی ماه ۹۹
آﻏﺎز رﺳﻤﯽ ﻃﺮح، ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﮥ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺶ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذی ﻧﻔﻌﺎن: ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۹۹
ﭘﺎﯾﺎن ﻃﺮح، ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﮥ اختتامیه برای ارائه گزارش نهایی: آبان ماه ۱۴۰۰

راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ:
ﻧﺸﺎﻧﯽ: ﺗﻬﺮان، ﻣﯿﺪان ﻓﺎﻃﻤﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻮﯾﺒﺎر، ﮐﻮﭼﮥ ﻧﻮرﺑﺨﺶ، ﺷﻤﺎره ۳۱، ﻃﺒﻘﮥ دوم، دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ﻧﻬﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ، درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﯾﺎ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﺎﻣﮥ ذﯾﻞ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
research@iranpl.ir
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﯿﺎی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺮاﻣﯽ اﻧﺪ:
۰۲۱-۸۸۹۲۵۷۹۱-۸۸۹۲۵۷۹۲ داﺧﻠﯽ (۱۳۹)  ﯾﺎ  ۸۸۹۲۵۷۹۰-۰۲۱
سایت مرتبط: rpm.iranpl.ir

دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook