فراخوان مناقصه پروژه پژوهشی با موضوع «ارتقای کیفیت زیست شهری محور قزوین از طریق ساماندهی گاراژ های میدان و خیابان قزوین»

مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌ های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «ارتقای کیفیت زیست شهری محور قزوین از طریق ساماندهی گاراژ های میدان و خیابان قزوین»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه ۱۱
بهره بردار: شهرداری منطقه ۱۱

بیان و تشریح مسئله:
محدوده میدان قزوین واقع در منطقه ۱۱ در نزدیکی دروازه قزوین به عنوان یکی از دروازه های حصار ناصری با هویت تاریخی قرار دارد. با توجه به موقعیت این خیابان در گذشته، این محور در طول زمان نقش تامین خدمات پشتیبان صنایع شهر تهران را به خود گرفته است و در حال حاضر بورس پیچ و مهره، سیم بکسل، فروش ابزار و آلات ماشین های سنگین، ابزار صنعتی، لیفتراک و غیره و انواع مختلف ادوات و قطعات صنایع است. به واسطه مقیاس عملکردی فعالیت های مستقر و نیازهای کالبدی آن ها، قطعات درشت دانه به شکل گاراژ های تک عملکردی و چند عملکردی در این محور شکل گرفته است. این در حالی است، که بافت پیرامونی این خیابان دارای بافت مسکونی با فعالیت های شهری روزمره است به طوری که عدم تجانس عملکرد های اصلی راسته خیابان قزوین با آن مشهود است که می توان به نمونه هایی از آن اشاره کرد:
– عدم تجانس عملکردی گاراژ ها با بافت و محیط استقرار (فضاهای سکونتی و تفریحی)
– عدم تجانس عملکردی گاراژها با نیازهای اصلی و روزمره شهر (این راسته به صنایع مختلف خدمات پشتیبانی ارائه می کند که به عنوان یک فعالیت فراگیر در شهر تهران شناخته نمی شوند و در اولویت تامین اقتصاد شهر تهران هم نیستند)
– عدم تجانس موقعیت قرارگیری راسته با جایگاه ساختاری خیابان قزوین نسبت به شهر (موقعیت قرارگیری این محور نسبت به جایگاه ساختاری در شهر تهران و همچنین دسترسی به معابر اصلی خیابان کارگر و بزرگراه نواب، می تواند محل استقرار راسته ها و فعالیت ها با ارزش افزوده بیشتر باشد)
– عدم تجانس در اندازه قطعات گاراژها (بزرگی قطعات به واسطه مقیاس عملکردی فعالیت های مستقر با بافت سکونتی دارای همخوانی نیست و سبب شکلگیری فضاهای فاقد پویایی و حرکت شده است)
این موارد سبب شده است تا مسائل و مشکلاتی برای این محدوده رخ دهد که در نهایت منجر به کاهش کیفیت زیست شهری در این محور شده است. به طور کلی می توان به موارد زیر اشاره کرد.
– به وجود آمدن تزاحم عملکردی برای ساکنین
– نفوذ عناصر فعالیتی در لایه های داخلی بافت مسکونی
– ایجاد آلودگی بصری، صوتی و محیطی
– تک جنسیتی بودن فضا و کاهش امنیت شب برای ساکنین محدوده
– سد معبر کردن پیاده رو ها به واسطه عرضه محصولات و باراندازی و بارگیری
– کاهش ایمنی عابران پیاده به واسطه حضور این فعالیت ها
– مسائل ایمنی مربوط به این مشاغل و اصناف/ خطرزا بودن کاربری های مذکور در زمان وقوع بحران
– از بین رفتن بخش قابل توجهی از پتانسیل های محله به واسطه گاراژ های موجود

اهداف:
براساس موارد مطرح شده می توان اهداف زیر را برای این طرح در نظر گرفت:
هدف اصلی:
– ساماندهی گاراژها به منظور ارتقا کیفیت زیست شهری محور قزوین

اهداف فرعی:
– ارائه راهکارهای ساماندهی فعالیت ها و فضاهای وابسته
– ارائه سند اجرایی ساماندهی گاراژها
– ارتقا امنیت و ایمنی محور قزوین

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: منطقه ۱۱ شهرداری تهران، ناحیه ۳
محدوده مکانی: محور خیابان قزوین و بافت پیرامونی
محدوده زمانی: ۸ ماه

دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «ارتقای کیفیت زیست شهری محور قزوین از طریق ساماندهی گاراژ های میدان و خیابان قزوین»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌ های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌ های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌ های کارشناسی و بالاسری): ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (یک میلیارد و ششصد میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌ های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌ نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌ نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد ها برگزار می‌شود و از مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌ رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.
– پاکت‌ های مالی مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌ گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه شنبه ۱۵ آبان‌ ماه ۱۴۰۰ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر با توجه به ویروس کرونا، وقت اداری ساعت ۱۳:۳۰ است» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد و مناسب است پیشنهاد ها روز قبل از اتمام مهلت تعیین‌شده تحویل دبیرخانه شود تا در صورت نقص مدارک امکان اصلاح و تحویل در مهلت قانونی وجود داشته باشد)

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: گروه مطالعات معماری و شهرسازی
کارشناس مسئول واحد متولی: خانم میراکبری با شماره تماس ۲۲۳۰۲۰۸۰ داخلی ۲۵۸

شماره فراخوان: ۳۷۱
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook