فراخوان مناقصه پروژه پژوهشی با موضوع «مطالعه و بررسی ایجاد شهر موزه صنعت در منطقه ۲۱ و تدوین برنامه اجرایی آن»

مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌ های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «مطالعه و بررسی ایجاد شهر موزه صنعت در منطقه ۲۱ و تدوین برنامه اجرایی آن»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: شهرداری منطقه ۲۱
بهره بردار: شهرداری منطقه ۲۱

بیان و تشریح مسئله:

از اوایل قرن گذشته و با شکل گیری اولین هسته های صنعتی کشور، منطقه ۲۱ به عنوان یک محدوده ی صنعتی در حریم شهر تهران شکل گرفت و در ابتدا فاقد بخش های مسکونی بود. اما در دهه های اخیر به دلیل مسکونی شدن بخش هایی از آن در کنار فعالیت های صنعتی، منطقه به محدوده “صنعت و سکونت” در شهر تهران شهرت یافت. با توجه به جایگاه و مقیاس این صنایع در نظام تولیدی و فعالیتی شهر تهران و حتی کشور و همچنین شکل گیری خوشه ها و زنجیره های فعالیتی، ظرفیت ها و پتانسیل هایی در منطقه ایجاد شده است که می توان از آن برای توسعه اقتصادی و کالبدی منطقه و همچنین کاهش اثرات منفی حضور صنایع استفاده کرد. به طوری که با توجه به سابقه و قدمت صنایع موجود و وجود خطوط تولید قدیمی دارای ارزش، ایجاد زمینه گردشگری صنعتی در زمینه نمایش فعالیت ها و تاریخ صنعت کشور به عنوان یکی از ظرفیت های بالقوه منطقه مطرح می گردد. صنایعی که قدمت اغلب آن ها به قرن گذشته باز می گردد و در زمره نخستین ها در تهران، ایران و حتی خاورمیانه قرار میگیرند.
گردشگری صنعتی به عنوان نوعی از توریسم که شامل بازدید از شرکت های تولیدی / عملیاتی و میراث صنعتی است؛ تجربیات موجود در زمینه محصولات، فرایندهای تولید، کاربردها و پیشینه های تاریخی و غیره را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد. به طوری که گردشگری صنعتی به ویژه در شهرهایی با پایگا ه اقتصادی قدرتمندی (سهم بالا در اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم و عرضه محصولات)، فرصت های مناسبی را برای شرکت ها و همچنین شهروندان فراهم می آورد. از این رو توریسم صنعتی برای این دسته شهرها، فرصت هایی جهت متمایز سازی و ایجاد تصویری منحصر به فرد از شهر فراهم می سازد که مبتنی بر دارایی های آن ها است .
وجود شهرک سینمایی “غزالی”، موزه “خودرو های کلاسیک”، شهر فرش، باغ موزه ی بزرگ هوافضا و دیگر فضاهای صنعتی و نمایشگاهی از ظرفیت های موجود منطقه است که می تواند در این امر مورد توجه قرار گیرد. به ویژه نواحی ۲ و ۳ منطقه ۲۱ که نخستین گام های صنعتی شدن ایران در این محدوده برداشته شده است. از این رو ظرفیت های تاریخی صنعت کشور و توزیع مکانی آن ها در گستره منطقه، می تواند به عنوان زمینه ایجاد گردشگری شهری در زمینه صنعت را مهیا می سازد. مدیریت شهری نیز در قالب موضوع “مسئولیت های اجتماعی” خود، در پی بهره مندی از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در ایجاد نقش جدید، به دنبال تبدیل تهدید (نگاه منفی به منطقه به واسطه وجود فعالیت های صنعتی در مناطق مسکونی) به فرصت و ایجاد شهر موزه صنعت است.
براین مبنا در این پروژه به دنبال شناسایی ظرفیت های تاریخی -صنعتی منطقه و برنامه ریزی ایجاد مسیرهای هم پیوند گردشگری به صورت یکپارچه است که در نهایت در آن مسیرهای گردشگری متنوع با توجه به انواع مختلف صنایع (از نظر نوع فعالیت و تاریخچه صنعت) برنامه ریزی می گردد. از این رو این طرح ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است که بایستی در طرح مذکور مورد توجه و تحقیق قرار گیرد.

اهداف:
با توجه به تشریح مسئله، اهداف اصلی پروژه موارد زیر است:
– امکانسنجی، برنامه ریزی و ارائه برنامه ی عملیاتی ایجاد شهر موزه صنعت در منطقه ۲۱ در قالب مسئولیت های اجتماعی صنایع با دبیری شهرداری تهران

در دستیابی به اهداف اصلی، اهداف فرعی زیر نیز محقق خواهد شد :
– شناسایی ظرفیت های تاریخی -صنعتی در ایجاد گستره ی گردشگری صنعتی در منطقه ۲۱
– حفظ میراث و تاریخچه صنعت و پیشگیری از زوال صنعت در منطقه ۲۱
– ترغیب بخش صنعت به حفظ مواریث صنعتی کشور اعم از تجهیزات خط تولید، تولیدات و ایجاد دبیرخانه ی مشترک موزه ها به عنوان یک ساختار در حوزه ی عمومی و نمایشگاه و ایجاد موزه ی مجازی
– ایجاد مسیر گردشگری شهری صنعتی (مجازی و حضوری)

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: منطقه ۲۱ شهرداری تهران
محدوده مکانی: منطقه ۲۱ شهرداری تهران
محدوده زمانی: ۸ ماه

دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «مطالعه و بررسی ایجاد شهر موزه صنعت در منطقه ۲۱ و تدوین برنامه اجرایی آن»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌ دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌ های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌ های کارشناسی و بالاسری): ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (چهار میلیارد ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌ های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌ نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌ نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد ها برگزار می‌شود و از مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌ رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.
– پاکت‌ های مالی مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌ گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ ماه ۱۴۰۰ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌ شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر با توجه به ویروس کرونا، وقت اداری ساعت ۱۳:۳۰ است» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد و مناسب است پیشنهاد ها روز قبل از اتمام مهلت تعیین‌ شده تحویل دبیرخانه شود تا در صورت نقص مدارک امکان اصلاح و تحویل در مهلت قانونی وجود داشته باشد.)

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: گروه مطالعات معماری و شهرسازی
کارشناس مسئول واحد متولی: خانم یوسفی با شماره تماس ۲۲۳۰۲۰۸۰ داخلی ۱۴۴

شماره فراخوان: ۳۷۰
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook