فراخوان مناقصه پروژه پژوهشی با موضوع «شناسایی عوامل مؤثر بر ریزش ساختمان‌ های نوساز (در غرب و جنوب غرب تهران) و ارائه برنامه اقدام جهت پیشگیری و رفع آن ها»

مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌ های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «شناسایی عوامل مؤثر بر ریزش ساختمان‌ های نوساز (در غرب و جنوب غرب تهران) و ارائه برنامه اقدام جهت پیشگیری و رفع آن ها»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: سازمان نوسازی شهر تهران
بهره بردار: اداره کل معماری و ساختمان/ سازمان نوسازی شهر تهران

بیان و تشریح مسئله:
فرسودگی ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی یکی از اساسی ترین مسائل و چالش های نواحی فرسوده و ناپایدار است. این چالش کالبدی میبایست از طریق فرآیند تخریب و نوسازی حل شده و ساختمان های جدید سالیان سال به حیاتشان ادامه دهند. با این وجود پدیده «ریزش و آسیب های جدّی ساختمانی» در ابنیه نوساز در بخش هایی از شهر تهران علیرغم طی شدن فرآیند تخریب و نوسازی متعارف پلاک ها بروز پیدا کرده است. این پدیده در حال حاضر از نظر تعداد و ویژگی ها، متفاوت و بیش از مناطق دیگر به یکی از دغدغه های خاص در بخش جنوب غربی شهر تهران دربردارنده منطقه هایی همچون (۹، ۱۰ و ۱۸ و حتی بخش های جنوبی منطقه های ۲ و ۵) تبدیل شده است. طیفی از ذینفعان مشتمل بر ساکنان این ساختمان ها، شهرداری منطقه و سازمان نوسازی در آن دخیل است. این ساختمان ها علاوه بر آسیب های جدی در وضع موجود، قطعاً آسیب پذیری بسیار بالاتری در برابر بحران هایی مانند زلزله خواهد داشت. این پدیده که تحت عنوان «ساختمانهای نوساز ریزشی»  شناخته می شود به ساختمان هایی اطلاق می شود که علیرغم نوسازی در سالیان اخیر، دچار افت کیفیت قابل توجه (نظیر نشست و کج شدگی) یا سایر آسیب های جدی سازه ای شده است. چرایی احتمالی بروز چنین پدیده ای که متفاوت از حالت عام ساختمان های ساخته شده بدکیفیت در محدوده های فرسوده رخ می دهد، عبارت است از:
– تعیین اشتباه مقاومت مجاز خاک بستر ساخت ناشی از عدم انجام آزمایشات ژئوتکنیکی طبق ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و یا استفاده و کپی برداری از آزمایش های تیپ محدوده های همجوار و ارائه اطلاعات نادرست به طراح سازه جهت طراحی مناسب پی
– گوناگونی نوع خاک به خاطر شرایط طبیعی تاریخی بستر سست و سابقه زهکشی آب و انهار و کشت گسترده)
– عدم نظارت دقیق متولیان مربوطه
– اجرای ساختمان توسط سازندگان فاقد صلاحیت حرفه ای
– عدم اجرای تمهیدات فنی لازم جهت بهسازی و اصلاح خاک زیر فنداسیون
– طراحی و اجرای سازه ضعیف تر متناسب با نوع خاک تعیین شده
– عدم اجراء صحیح فونداسیون (کیفیت نامناسب بتن اجراء شده، عدم رعایت ابعاد قید شده در نقشه ها، کاهش میلگردهای مورد نیاز و …)
– فرسودگی تأسیسات زیر سطحی مؤثر
– مدیریت ناصحیح در جمع آوری آب های سطحی در جوار ساختمان ها
– تأثیر آب های زیرزمینی و عدم کنترل تراز آب و میزان رطوبت در خاک و مقایسه آن با گزارشات مکانیک خاک
– تأثیر مستقیم فشردگی بافت و تراکم ساخت افزایش ناحیه تنش (هم افزایی)- بر نشست خاک 
– اثر احتمالی فرونشست زمین در شهر تهران
مشتمل بر ابعاد فنی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی عوامل پیش گفته، در این پژوهش ارائه راهکار های مقاوم سازی ساختمان های مساله دار نوسازی شده، اصلاح فرآیند ها و پیشگیری از تکرار این اتفاقات از جنبه های مختلف مبتنی بر اسناد فرادست و پرونده های ساختمانی موجود و بررسی های محدود میدانی مورد نظر می باشد.

اهداف:
هدف کلان پژوهش حاضر عبارت است از شناسایی زمینه های بروز آسیب و تخریب ساختمان های نوساز شهر تهران در جنوب غرب شهر تهران و ارائه راهکار های محتوایی و فرایندی جهت رفع آن ها از ابعاد مختلف. مبتنی بر هدف کلان پیش گفته، اهداف خرد پژوهش حاضر عبارت است از:
– تدقیق مسأله و مطالعه روشن و دقیق موضوع در ابعاد مختلف
– تدقیق کمی ساختمان های مسأله دار در وضع موجود و نحوه پراکنش آن ها
– تعیین محدوده های در معرض خطر بالقوه
– تدوین راهکار های ارتقاء کیفیت ساختمان های مسأله دار موجود از ابعاد مختلف
– تدوین الزامات و راهکار های مورد نیاز جهت اصلاح فرآیند ها و پیشگیری از تکرار موارد مشابه از ابعاد مختلف

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: قلمرو سازمانی پژوهش معاونت شهرسازی و معماری، سازمان نوسازی شهر تهران، سازمان نظام مهندسی و شهرداری های مناطق را در بر می گیرد. 
محدوده مکانی: قلمرو مکانی پژوهش شهر تهران می باشد.
محدوده زمانی: قلمرو زمانی پژوهش زمان معاصر خواهد بود و بنابر لزوم مقاطع زمانی گذشته مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مدت زمان انجام این پژوهش نیز ۹ ماه می باشد.

دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «شناسایی عوامل مؤثر بر ریزش ساختمان‌ های نوساز (در غرب و جنوب غرب تهران) و ارائه برنامه اقدام جهت پیشگیری و رفع آن ها»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌ دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌ های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌ های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌ های کارشناسی و بالاسری): ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌ های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌ نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌ نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد ها برگزار می‌شود و از مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌ رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.
– پاکت‌ های مالی مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌ گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۲ آبان‌ ماه ۱۴۰۰ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌ شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر با توجه به ویروس کرونا، وقت اداری ساعت ۱۳:۳۰ است» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد و مناسب است پیشنهاد ها روز قبل از اتمام مهلت تعیین‌ شده تحویل دبیرخانه شود تا در صورت نقص مدارک امکان اصلاح و تحویل در مهلت قانونی وجود داشته باشد)     تمدید: ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰     تمدید: ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: گروه مطالعات معماری و شهرسازی
کارشناس مسئول واحد متولی: آقای رفیعی با شماره تماس ۲۲۳۰۲۰۸۰ داخلی ۱۴۵

شماره فراخوان: ۳۶۹
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook