فراخوان مناقصه پروژه پژوهشی با موضوع «بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری شهر تهران (با رویکرد صنایع خلاق)»

مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌ های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری شهر تهران (با رویکرد صنایع خلاق)»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
بهره بردار: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

بیان و تشریح مسئله:
در چارچوب برنامه ها، طرح ها و مطالعات موضوعی شهر تهران، موضوع پیوست شماره «طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران» ۴ سند اصلی طرح جامع تهران و ردیف ۲ – ۲ جدول الف آن تحت عنوان ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی، در اجرای دستور مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ شهردار محترم تهران،جهت طرح در کمیسیون ماده ۵ ارائه و تصویب گردید. طرح ساختاری ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران، در آذرماه ۱۳۸۵ طی قراردادی از سوی شرکت توسعۀ فضاهای فرهنگی به مشاور (موسسه سیمای جوان) واگذار گردید که به دلیل ابعاد و گسترۀ وسیع مطالعات، چند موسسۀ فرهنگی و پژوهشی با همکاری تعداد کثیری از متخصصان و صاحب نظران امور فرهنگی، در آبان ماه ۱۳۸۶ گزارش های تکمیلی طرح جهت بررسی و اظهار نظر ارائه شد. این سند با عنایت به تنوع عناصر موجود و مورد نیاز در مجموعه فضاهای فرهنگی ، برنامه های راهبردی تکمیل و توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران را در مقیاس های مورد نیاز شهری ارائه می دهد. اکنون با توجه به عدم تحقق کامل طرح مذکور و نیاز به تشخیص نارسایی ها و موانع عملیاتی شدن طرح ها که منجر به موازی کاری و  توزیع نامنسجم فضاهای فرهنگی در سطح شهر تهران شده ، این طرح نیاز به بازنگری، تدوین راهکار های اجرایی جدید و برنامه ریزی هدفمند دارد. همچنین با توجه به اهمیت مدیریت یکپارچه و کلنگر فضاهای فرهنگی شامل پهنه ها، راسته ها و مجموعه های فرهنگی و نیاز به باز تعریف جایگاه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در پیشبرد اهداف کلان فرهنگی مدیریت شهری و شناسایی موانع پیشرو در زمینه دستیابی به افق تعیین شده ۱۴۰۴، طرح پژوهشی “بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی” در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

اهداف:
– بررسی میزان تحقق پذیری طرح، سنجش اثربخشی پروژه ها (یا طرحها) و آثار آن ها در جامعه
– شناسایی موانع عملیاتی شدن طرح ضمن بازنگری و بروزرسانی الزامات اجرایی متناسب با ظرفیت ها، محدودیت ها و تجربیات دوره گذشته جهت تصویب در کمیسیون ماده ۵
– شناسایی کمبودها و نارسایی های طرح ساختاری ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران
– بازنگری و اصلاح چارچوب طرح توسعه شامل طرح های موضوعی- موضعی، طرح های الگویی، طرح های پیشتاز و طرح براساس نیاز های جدید و دستیابی حداکثری به اهداف از پیش تعیین شده
– پیشبینی مزایا و تسهیلاتی جهت جلب سرمایه گذاری بخشهای خصوصی و علاقه مندان به سرمایه گذاری در عرصۀ فرهنگ
– دستیابی به اولویت بندی به روز راهبردها و پروژه های شهری در زمینۀ توسعۀ فرهنگ و گردشگری

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: مجموعه شهرداری تهران؛ با تمرکز بر اختیارات و حوزه عملکردی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران
محدوده مکانی: مناطق ۲۲ گانه شهر تهران
محدوده زمانی: ۸ ماه

• دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «بازنگری طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی و گردشگری شهر تهران (با رویکرد صنایع خلاق)»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌ دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌ های کارشناسی و بالاسری): ۴۶۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌ های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌ نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌ نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد ها برگزار می‌شود و از مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌ رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.
– پاکت‌ های مالی مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌ گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر با توجه به ویروس کرونا، وقت اداری ساعت ۱۲:۳۰ است» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد و مناسب است پیشنهاد ها روز قبل از اتمام مهلت تعیین‌ شده تحویل دبیرخانه شود تا در صورت نقص مدارک امکان اصلاح و تحویل در مهلت قانونی وجود داشته باشد)     تمدید: ۳ شهریور ماه ۱۴۰۰

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقا بزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور اجتماعی و فرهنگی
کارشناس مسئول واحد متولی: خانم بدیعی با شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۶۶

شماره فراخوان: ۳۶۰
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook