فراخوان مناقصه پروژه پژوهشی با موضوع «بررسی پتانسیل ها و ظرفیت گردشگری تفرجگاه مسگر آباد و ارائه برنامه عملیاتی در منطقه ۱۵ شهرداری تهران»

مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌ های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «بررسی پتانسیل ها و ظرفیت گردشگری تفرجگاه مسگر آباد و ارائه برنامه عملیاتی در منطقه ۱۵ شهرداری تهران»

بهره بردار: شهرداری منطقه ۱۵

بیان و تشریح مسئله:
گردشگری شهری و پیراشهری به عنوان یکی از زیر بخش های مهم صنعت گردشگری، در فرآیند جهانی شدن اهمیت روز افزونی یافته است. این بخش از گردشگری با امکان حفظ ارزش ها، باور ها و رسوم بومی به نحو مطلوبی می تواند اشاعه دهنده ارزش ها و سنن جوامع در سطح ملی و محلی باشد. که در این میان اهمیت یافتن گردشگری در مقیاس خرد، یکی از تغییراتی است که بیشتر در رابطه با دو متغیر طبقات اجتماعی و ابعاد فضایی – زمانی قرار دارد. با توجه به آنکه یکی از انگیزه های اصلی گردشگری تفریح در هوای آزاد است، تفرجگاه های پیرامون شهری به عنوان مقاصد اینگونه از گردشگری می تواند حائز اهمیت باشد.
این تفرجگاه ها که بیشتر در نواحی روستایی پیرامون شهر واقع هستند و به علت دارا بودن قابلیت های طبیعی، به عنوان مقاصدی برای گردشگری در مقیاس خرد برگزیده می شوند. این امر توجه به گردشگری در مقیاس خرد را در دو بعد ضروری می سازد. بعد اول، مربوط به مبدأ گردشگر یعنی شهر ها و توجه به امر گذران اوقات فراغت و سطح بندی پراکنش فضایی این امر در رابطه با متغیر های مربوط می باشد. بعد دوم، مربوط به تفرجگاه های پیرامون شهری است که به عنوان مقاصد گردشگری محسوب می شوند.
محدوده مکانی پژوهش، محله مسگرآباد (شهرک صالحیه) در بخش جنوب شرقی تهران است که سال ۱۳۹۳ به عنوان محله جدید به محلات منطقه ۱۵ شهرداری تهران اضافه گردید. در حوزه پیرامونی این محله تفرجگاه طبیعی وجود دارد که حدود ۱۸۶ هکتار مساحت دارد و ۱۵ هکتار از آن جنگل کاری شده است. این تفرجگاه از ضلع شمالی به دیوار پادگان قصر فیروزه از ضلع غربی به بزرگراه شهید شوشتری در حال احداث و از ضلع جنوبی به مسگر آباد محدود شده است که دسترسی آن از بزرگراه شهید شوشتری- خیابان کلهر – بزرگراه امام رضا (ع) می باشد.
با توجه به پتانسیل های موجود و ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی در محدوده، ایجاد فضای گردشگری طبیعی پیراشهری می تواند منجر به توسعه فعالیت های گردشگری در بخش جنوب شرقی تهران و ایجاد قطب گردشگری در آن گردد. از این رو این طرح به دنبال برنامه ریزی ایجاد فضای گردشگری طبیعی به عنوان یکی از قطب های گردشگری طبیعی در شهر تهران است که می تواند علاوه بر افزایش ظرفیت گردشگری شهر تهران منجر به ایجاد محرک توسعه مسگر آباد و حوزه پیرامونی گردد.

اهداف:
هدف اصلی از این مطالعه، بررسی پتانسیل ها و ظرفیت گردشگری پایدار در تفرجگاه مسگر آباد و برنامه ریزی عملیاتی آن می باشد.
با توجه به هدف اصلی، اهداف فرعی زیر نیز مورد نظر است.
– ظرفیت سنجی تفرجگاه مسگر آباد جهت ارتقاء گردشگری پیراشهری
– شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای تفرجگاه مسگر آباد
– تدوین برنامه راهبرد های تبدیل تفرجگاه مسگر آباد به قطب گردشگری، تفریحی و پارک طبیعت در جنوب شرق تهران
– مدیریت هوشمند گردشگری
– شناسایی شاخص های برندینگ و رقابت پذیری گردشگری
– شناسایی ابعاد مشارکت مردمی

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: شهرداری منطقه ۱۵
محدوده مکانی: تفرجگاه مسگر آباد
محدوده زمانی: ۸ ماه

دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «بررسی پتانسیل ها و ظرفیت گردشگری تفرجگاه مسگر آباد و ارائه برنامه عملیاتی در منطقه ۱۵ شهرداری تهران»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌ های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌ های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌ های کارشناسی و بالاسری): ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به حروف معادل (سه میلیارد ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌ های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌ گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌ نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌ نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد ها برگزار می‌ شود و از مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌ رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.
– پاکت‌ های مالی مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌ گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌ شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر ساعت اداری از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۲:۰۰ است» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد و مناسب است پیشنهاد ها روز قبل از اتمام مهلت تعیین‌ شده تحویل دبیرخانه شود تا در صورت نقص مدارک امکان اصلاح و تحویل در مهلت قانونی وجود داشته باشد)      تمدید: چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ 

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: مدیریت کاربردی مناطق
کارشناس مسئول واحد متولی: آقای پورجعفر با شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۱۰۹

شماره فراخوان: ۳۸۶
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook