فراخوان مشارکت در ساخت پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری در استانهای البرز و سمنان، خوزستان و سیستان بلوچستان

۱۵فراخوان مشارکت در ساخت پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران

• فراخوان مشارکت پروژه های شرکت بازآفرینی در استانهای البرز و سمنان:
شرکت بازآفرینی شهری در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه‌های ذیل را با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و صلاحیت (به شرح اسناد فراخوان) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهادات مناقصه گران و گشایش پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) صورت خواهد پذیرفت، لازم است کلیه مناقصه گران واجد صلاحیت درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۹/۲/۶ می‌باشد.

۱. مشارکت در ساخت پروژه مسکونی واقع در اراضی موسوم به کلاک – استان البرز
مبلغ سپرده (به ریال): ۶.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | مبلغ کارشناسی (برآورد): به شرح اسناد فراخوان | شماره فراخوان:  ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۰۳

۲. مشارکت در ساخت پروژه مسکونی واقع در اراضی موسوم به بلوار حکیم الهی – استان سمنان
مبلغ سپرده (به ریال): ۶.۰۷۱.۶۰۰.۰۰۰ | مبلغ کارشناسی (برآورد): به شرح اسناد فراخوان | شماره فراخوان: ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۰۴

برای شرکت در مناقصه، ارائه سپرده بصورت یکی از موارد زیر:
۱- ضمانت نامه بانکی
۲- ضمانتنامه موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی
۳- ضمانتنامه صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند
۴- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران را به همراه فرم تکمیل شده پیوست شماره (۲) بدون قید و شرط با اعتبار حداقل ۳ ماه و قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه و مطابق با فرمت تعیین شده در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شمارۀ ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیات محترم وزیران
۵- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها
۶- وجه نقد واریز شده به حساب ۰۴۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۲۰۶۳۷۳۷۳۳ IR به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۸۱۱۵ و کدپستی ۱۹۹۴۷۶۳۹۹۶ تهیه و در پاکت الف ارائه نمایند. (مبلغ تضمین با رعایت تبصره ماده ۱۳ آیین نامه معاملات شرکت بازآفرینی شهری ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۱۸/ت۳۶۱۵۴ک مورخ ۸۶/۶/۶ هیأت وزیران می باشد)

* ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می تواند ترکیبی از تضامین مذکور باشد.

۱. اصل ضمانت نامه می‌بایست در پاکت دربسته و تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۲۴ به دبیرخانه شرکت تحویل داده شود.
۲. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ونقص در محتویات پاکت ب و عدم امضای قرارداد و اسناد توسط صاحبان امضاء مجاز، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳. شرکت، در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۴. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
۵. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکت ها که راس ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۷ در سالن اجتماعات واقع در طبقه چهارم شرکت برگزار می شود، با ارائه اصل رسید پاکت آزاد است.

زمانبندی: 
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز یکشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۴ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۲۴
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۸ روز ‌شنبه تاریخ ۹۹/۲/۲۷

دبیرخانه:
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه ­گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکات (الف):
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره ۵۱ واحد دبیرخانه
تلفن: ۸۷۵۷۲۴۱۰-۸۷۵۷۲۲۱۲-۰۲۱

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۲۱ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱
اطلاعات تماس دفاتر ثبت­ نام سایر استان­ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، بخش ثبت نام، پروفایل تأمین­ کننده مناقصه­ گر موجود است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): www.setadiran.ir

 

  • • فراخوان مشارکت پروژه های شرکت بازآفرینی شهری ایران در استانهای خوزستان و سیستان بلوچستان:
    شرکت بازآفرینی شهری در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های ذیل را با اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و صلاحیت (به شرح اسناد فراخوان) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهادات مناقصه گران و گشایش پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) صورت خواهد پذیرفت، لازم است کلیه مناقصه گران واجد صلاحیت درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۹/۲/۸ می‌باشد.

۱. مشارکت در ساخت پروژه مسکونی واقع در شوشتر
مبلغ سپرده (به ریال): ۱۰.۶۶۹.۲۸۷.۰۳۰ | مبلغ کارشناسی( برآورد): به شرح اسناد فراخوان | شماره فراخوان: ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۰۶

۲. مشارکت در ساخت پروژه مسکونی واقع در مراد آباد چابهار
مبلغ سپرده (به ریال): ۹۳.۵۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | مبلغ کارشناسی( برآورد): به شرح اسناد فراخوان | شماره فراخوان: ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۹۰۰۰۰۰۷

برای شرکت در مناقصه، ارائه سپرده بصورت یکی از موارد زیر:
۱- ضمانت نامه بانکی
۲- ضمانتنامه موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی
۳- ضمانتنامه صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
۴- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران را به همراه فرم تکمیل شده پیوست شماره (۲) بدون قید و شرط با اعتبار حداقل ۳ ماه و قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه و مطابق با فرمت تعیین شده در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شمارۀ ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیات محترم وزیران
۵- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها
۶- وجه نقد واریز شده به حساب ۰۴۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۷۲۰۶۳۷۳۷۳۳ IR به نام شرکت بازآفرینی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۸۱۱۵ و کدپستی ۱۹۹۴۷۶۳۹۹۶ تهیه و در پاکت الف ارائه نمایند. (مبلغ تضمین با رعایت تبصره ماده ۱۳ آیین نامه معاملات شرکت بازآفرینی شهری ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۱۸/ت۳۶۱۵۴ک مورخ ۶/۶/۸۹ هیأت وزیران می باشد)

* ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می تواند ترکیبی از تضامین مذکور باشد.

۱. اصل ضمانت نامه می‌بایست در پاکت دربسته و تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ ۹۹/۲/۳۰ به دبیرخانه شرکت تحویل داده شود.
۲. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ونقص در محتویات پاکت ب و عدم امضای قرارداد و اسناد توسط صاحبان امضاء مجاز، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳. شرکت، در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۴. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
۵. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکت ها که راس ساعت ۸ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۳۱ در سالن اجتماعات واقع در طبقه چهارم شرکت برگزار می شود، با ارائه اصل رسید پاکت آزاد است.

زمانبندی:
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از روزشنبه مورخ ۹۹/۲/۲۰ لغایت روزسه شنبه مورخ ۹۹/۲/۳۰
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۸ روز ‌چهارشنبه تاریخ ۹۹/۲/۳۱

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه­ گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکات (الف):
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره ۵۱ واحد دبیرخانه
تلفن: ۸۷۵۷۲۴۱۰-۸۷۵۷۲۲۱۲-۰۲۱

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۲۱  و  ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱
اطلاعات تماس دفاتر ثبت ­نام سایر استان­ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، بخش ثبت نام، پروفایل تأمین­ کننده مناقصه­ گر موجود است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): www.setadiran.ir

دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook