فراخوان مسابقه «طراحی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی»؛ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ۵٠٠ ﺗﺨﺘﺨﻮابی ﺳﺘﺎره

فراخوان مسابقه «طراحی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی»؛ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ۵٠٠ ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻲ ﺳﺘﺎره

ﻛﻠﻴﺎت ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ:
ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاری ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮی ﻣﻬﻤ ﺘﺮﻳـﻦ ﭼﺎﻟـﺶ ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳـﺖ. ﻫـﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﻲ، ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻄﺢ زﻧﺪﮔـﻲ و آﻳﻨـﺪه اﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﭘﺎﻳـﺪاری در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻛﺎﻟﺒـﺪی ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴـﺮی ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘـﻲ ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﻛﺎﻓـﻲ ﺑـﺮای رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫﺪاف ذﻛﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻛـﻮی ﻣﻬﺪﻳـﺲ و ﻣﻨﺎﻃـﻖ ﻫﻤﺠـﻮار آن ﺑـﺎ وﺳـﻌﺖ ﺣـﺪود ١۵٠٠ ﻫﻜﺘـﺎر، از ﻣﻨﺎﻃـﻖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪ دﻫـﻪ اﺧﻴﺮ ﺷـﺮق ﺷـﻬﺮ اﻫﻮاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺘـﻮازن ﻫﻤﭙـﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ﺷـﻬﺮ اﻫﻮاز ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، ﻟـﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒـﺮان ﻛﺎﺳـﺘﻲ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳـﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در راﺳـﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺳـﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ، ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻴﻨﺎﻃﺐ ﺳـﺘﺎره ﺟﻨﺪی ﺷـﺎﭘﻮر از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳـﺎل ﭘﻴﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﻀـﻲ از ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﺣﺪاث زﻳﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت و ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺷـﻬﺮی ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ. اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑـﺎ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﻬﺮک ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﮔﻠﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺣـﺪاث ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ۵٠٠ ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻲ ﺳـﺘﺎره در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳـﺖ.
ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی ﺳﺘﺎره ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮو و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷـﻬﺮی اﺳـﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺑـﺮای ارزﻳﺎﺑـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎی آﺗـﻲ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻫﺪاﻳـﺖ و راﻫﺒـﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎ، ﺗﺼﻤﻴﻢ دارد ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ ﺧـﻮد را ﺑﺼـﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ در ﻳـﻚ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴـﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤـﺎری ﺑـﺮای ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺘـﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﻣﻲﮔﺬارد:

روﻳﻜﺮد ﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮح:
– ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻓﻀﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺑﻮﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن.
– اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ذﻫﻨﻲ و اراﺋﻪ اﻳﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ (ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻃﺮح).
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮون و درون از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ، دﻳﺪ ﺑﺼﺮی، ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﻳﻪ.
– ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﻣﻌﻤﺎری، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز.
– ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻮدن ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﻲ.
– ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در دو ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۴٠٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﺪ اﺛﺮ در ﺷﺐ و ﻧﻮرﭘﺮدازی آن.
– ﻃﺮح رﻳﺰی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺑﻨﺎ، و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﺤﻮﻃﻪ.
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﺛﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮم و ﻣﺤﺘﻮا در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ١٠ ﺧﻮدرو.
– ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻧﺮژی و ﭘﺎﻳﺪاری در ﻃﺮح ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدی ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد.
– ﻃـﺮح ﺑـﺎ دﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎﺗﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اراﺋﻪ ﺷـﻮد ﺗﺎ در اداﻣـﻪ روﻧﺪ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳـﻲ ﻧﮕﺮدد.
– ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻤـﻮدن ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘـﻲ ﺑـﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ۴ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ١٢٠ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ، ﺑﻬﻤﺮاه ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ.
– ﺗﺒﺪﻳﻞﭘﺬﻳﺮی ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻧﻌﻄﺎف ﻋﻤﻠﻜﺮدی آن ها.
– ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ روز ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح از ﻣﻮارد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
– اﺻﺎﻟـﺖ ﻃـﺮح و ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙـﻲ ﺑـﺮداری، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺨﻠـﻒ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﻪ ﻋﻬـﺪه ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد دﻫﻨـﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ:
ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘـی وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و دوﺳـﺘﺎن ﻃـﺮاح ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت حقیقی و حقوقی ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤـﻮده و از ﻃﺮﻳـﻖ ﻛﺎﻧـﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻـی ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ و ﻳﺎ راه ﻫـﺎی ارﺗﺒﺎطی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﭘـﺮوژه اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻌـﺪاد ﻃـﺮح ﻫـﺎی ارﺳـﺎﻟی ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺤﺪودﻳﺘـی ﻧـﺪارد، ﻟﻴﻜـﻦ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﻮدن ﻃﺮح، ﻣـﻼک ارزﻳﺎﺑـﻲ ﻃـﺮح ﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ آﺛﺎر:
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارک ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
– ﺳـﻪ ﻓﺎﻳـﻞ jpeg ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺣـﺎوی ﻳﻚ ﺑـﺮگ ١٠٠ در ٧٠ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺣﺎوی ﺳـﺎﻳﺖ ﭘـﻼن در ﻣﻘﻴـﺎس ١ ﺑﻪ ۵٠٠، ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺪارک ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺷـﺎﻣﻞ ﭘﻼن ﻃﺒﻘـﺎت، ﺑﺮشﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ١ ﺑـﻪ ١۵٠، ﻃـﺮح ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دﻳﺎﮔﺮام ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳـﻪ ﺑﻌﺪی داﺧﻠـﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.
– ﻳـﻚ ﻓﺎﻳـﻞ pdf در ﻗﻄـﻊ A4 ﺑﺼـﻮرت ﻋﻤـﻮدی ﺣـﺎوی ﻣﺒﺎﻧـﻲ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻧـﮕﺎره و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﻤـﺎری و ارزش ﻫـﺎی آن، ﺑـﺎ ﺣﺪاﻛﺜـﺮ ﺣﺠـﻢ ١٠ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ.
– ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﮕﻮن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ داوری، از ذﻛﺮ ﻧﺎم ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻳﺎ ﮔﺮوه در ذﻳﻞ ﻣﺪارک ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
– برای ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ارﺳﺎل آﺛﺎر ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻋﻨﻮان اﻳﻤﻴﻞ ارﺳﺎﻟﻲ: ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮی.
ارﺳـﺎل آﺛـﺎر ﺑـﺎ ذﻛـﺮ ﻧﺎم و ﺷـﻤﺎره ﺗﻠﻔـﻦ ﺗﻤـﺎس دبیرخانه اﻧﺠﺎم ﺷـﻮد.

ارکان مسابقه:
ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه: ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻨﺎﻃﺐ ﺳﺘﺎره ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر
ﻧﻈﺎرت و داوری: ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

هیات داوران:
– ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻈﻬﺮی؛ ﻣﻌﻤﺎر، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
– ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﻠﻲ ﻧﮋاد ﭘﻴﺮﺑﺎزاری؛ ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه
– ﺻﺎدق ﻓﻴﺎﺿﻲ؛ ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه
– وﺣﻴﺪ اﺳﻼﻣﻲ؛ ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه
– ﻧﺎدر ﭼﺎدرﺑﺎف؛ ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه

ﺟﻮاﻳﺰ:
• اﺛـﺮ اول ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه اﻧﺘﺨـﺎب و ﻣﺒﻠـﻎ ۶٠٠ ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺣـﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻃـﺮح ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔـﺮوه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
• اﺛـﺮ دوم ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه اﻧﺘﺨـﺎب و ﻣﺒﻠـﻎ ۵٠٠ ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺣـﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻃـﺮح ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔـﺮوه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
• اﺛـﺮ ﺳـﻮم ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه اﻧﺘﺨـﺎب و ﻣﺒﻠـﻎ ۴٠٠ ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﺑـﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻃـﺮح ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﮔـﺮوه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
• ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ دﻫﻢ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﻳﺮ و رﺗﺒﻪ اﻋﻄﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

* هزینه شرکت در مسابقه: رایگان
* ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﻄﺎء ﻣﻲ ﺷﻮد.
* ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ مادی آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اول ﺗﺎ ﺳﻮم در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﺎﻫﺸﻤﺎر ﻓﺮاﺧﻮان:
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻣﺪارک: شنبه، ۱ آبان ماه ۱۴۰۰
داوری آﺛﺎر: پنجشنبه، ۶ آبان ماه ۱۴۰۰
اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ: دوشنبه، ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰

* دریافت اطلاعات فراخوان و موقعیت سایت 

نحوه ارتباط با دبیرخانه مسابقه:
آدرس دبیرخانه: اﻫﻮاز، اﻣﺎﻧﻴﻪ، ﻓﻠﻜﻪ ﺳﺎﻋﺖ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﺮم، ﭘﻼک ١٧

• اطلاعات مورد نیاز طرح از طریق زیر قابل دسترسی است:
شماره تماس: : ٠٩٣٧۵١۶٠٣٩۴ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ (واﺗﺴﺎپ ﺑﺮوی ﺷﻤﺎره ﻣﺬﻛﻮر)، ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ: ١۶-١٠

• گروه واتس اپ اختصاصی مسابقه: لینک ﮔﺮوه واﺗﺴﺎپ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
(پیوستن به گروه واتس اپ مسابقه از طریق لینک فوق و ﻳﺎ اسکن ﻛﺪ QR زیر ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ واﺗﺴﺎپ:)

آدرس پست الکترونیکی: stsj.ahvaz@gmail.com
پوستر مسابقه

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook