فراخوان مسابقه طراحی نمای بیمارستان اسپادانا

مسابقه طراحی نمای بیمارستان اسپادانا

تحریریه معمارنیوز – از نقصان های مسابقه حاضر عدم مشخص بودن داور جانشین و مدیر مسابقه و نیز زمان اعلام نتایج می باشد. امید است این نکته نیز مشخص و اعلام شود. در ادامه عینا فراخوان مسابقه مذکور آورده می شود:
در راﺳــﺘﺎی اراﺋــﮥ ﺧﺪﻣــﺎت ﭘﯿﺸــﺮو در ﺣــﻮزه ﺳﻼﻣــﺖ، ﭘــﺮوژه ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن اﺳــﭙﺎداﻧﺎ در ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﺷــﻬﺮ اﺻﻔﻬــﺎن ﻃـﺮاﺣﯽ و در دﺳـﺖ اﺟـﺮا ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻـﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ زﯾﺮﺑﻨـﺎی ﺣـﺪود ۴۰۰۰۰ ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ دارای ۸ ﻃﺒﻘـﻪ و ﺣـﺪود ۳۲ ﻣﺘـﺮ ارﺗﻔـﺎع )ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ارﺗﻔـﺎع روی ﻫـﻠﯽ ﭘـﺪ( ﺷـﺎﻣﻞ ۴ ﻃﺒﻘـﻪ زﯾﺮزﻣﯿـﻦ، ۵ ﻃﺒﻘــﻪ روی ﭘﯿﻠــﻮت و ۱ ﻧﯿــﻢ ﻃﺒﻘــﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ. در ﮐﻨــﺎر اﺣــﺪاث اﯾــﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن، ﭘﺎرﮐﯿﻨــﮓ ﻃﺒﻘــﺎﺗﯽ در ﻫﻔــﺖ ﻃﺒﻘـﻪ و ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑﺎﻟـﻎ ﺑـﺮ ۵۰۰ ﺧـﻮدرو ﺑـﺮای رﻓـﺎه ﺣـﺎل ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭘﯿـﺶ ﺑﯿـﻨﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻃــﺮاﺣﯽ اﯾــﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻧﯿــﻞ ﺑــﻪ ﻣﺤﯿــﻄﯽ ﺷــﻔﺎ ﺑﺨــﺶ ﺑــﺎ روﯾﮑــﺮد ﻣــﺮدم ﻣﺤــﻮر و ﺑــﺎ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺑﺨﺶﻫــﺎ ﺑــﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﯾﻨﺪه، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷـﺮﮐﺖ اﻣﯿـﻦ ﻃـﺐ ﺳـﭙﺎﻧﻮ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺮاﻫﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿـﻦ ﻣﺸـﺎور ﻓـﺮدا ﻓـﻦ ﭘـﺎرس ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎی ﺷـﺎﺧﺺ ﺑــﺎ روﯾﮑــﺮد اﻫﻤﯿــﺖ ﺑــﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨــﮕﯽ ﻃــﺮح ﺑــﺎ اﻗﻠﯿــﻢ اﺻﻔﻬــﺎن و اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﺪهﻫــﺎی ﺑﺮﺗــﺮ، ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪای ﺟﻬــﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎی ﭘﺮوژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﭙﺎداﻧﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

هیات محترم داوران:
دیهیم تاکی
ابوذر صالحی
مهدی اژدری

جوایز مسابقه:
رتبه اول:
۲۰۰ میلیون تومان

رتبه دوم:
۷۰ میلیون تومان

رتبه سوم:
۳۰ میلیون تومان

آخرین مهلت ثبت نام:  طبق روش مندرج در راهنما تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال آثار:  ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

برگزار کننده:
شرکت امین طب سپانو

متقاضیان گرامی برای شرکت در مسابقه طراحی نمای بیمارستان اسپادانا از لینک زیر دفترچه راهنمای شرکت در مسابقه را دانلود نمایید.
دانلود دفترچه راهنمای شرکت در مسابقه

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook