فراخوان مسابقه طراحی میادین در سطح محدوده منطقه آزاد ارس

به گزارش معمارنیوز، سازمان منطقه آزاد ارس، مسابقه «طراحی میادین در سطح محدوده منطقه آزاد ارس» را به فراخوان گذاشته است.

با توجه به آئین نامه جامع مسابقات معماری و شهرسازی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، و عنایت به بخش ۲٫ ضوابط:
ماده ۴، هر مسابقه باید دارای ارکانی مشتمل بر برگزارکننده، مدیر، و هیئت داوری باشد. کلیه ارکان باید به عموم جامعه شرکت‌کنندگان معرفی شوند.

مطابق آیین نامه مذکور؛ عدم اعلام هیئت داوران در هنگام اعلام فراخوان، از نقصان های مسابقه مذکور می باشد که منطبق بر آئین نامه جامع مسابقات معماری و شهرسازی نمی باشد. امید می رود سازمان منطقه آزاد ارس پاسخ دهد و البته دبیرخانه نظارت بر مسابقات معماری شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیگیری نماید. در ادامه متن فراخوان مسابقه مذکور آورده می شود.

 

• فراخوان مسابقه طراحی میادین در سطح محدوده منطقه آزاد ارس:
در خصوص بهسازی، طراحی و ساماندهی میادین محدوده منطقه آزاد ارس و تأکید بر بهسازی سیمای شهری در جهت زیباسازی مقصد گردشگری ارس، واحد زیباسازی سازمان در نظر دارد طراحی و ارائه المان های پیشنهادی میادین اصلی محدوده و تقاطعات اصلی را به مسابقه بگذارد.
موارد عمومی پیشنهادی برای ایده پردازی و طراحی میادین در قالب شش پروژه اعلام شده است.
پروژه های فراخوان شده به شرح ذیل می باشد:

میدان (عباس میرزا) :

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
– در طراحی میدان بعنوان یکی از تقاطع های اصلی شهر، توجه به موقعیت طرح و حجم عبور، چشم انداز های سواره (بعنوان ناظر اصلی) در محورهای ارتباطی مد نظر قرار گیرد.
– طرح کلی باید ضمن توجه ویژه بعنوان میدان و موقعیت خاص آن، باید بتواند شاخصه های یک میدان با منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
– دید ناظر سواره و پیاده در طراحی المان های میدان و ابعاد و تناسب های آنها در نظر گرفته شود.
– استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.

جوایز: 
نفر اول: ۱۵ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۵ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰     ۱۳۹۵/۴/۳۰

– کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.

 

• بلوار مقابل پمپ بنزین خاقانی:

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– بعنوان بلوار ورودی منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و المان های به کار رفته در طراحی آن قابلیت تبدیل به نماد به عنوان اثر شاخص منطقه را دارا باشد.
– مدنظر قرار دادن استراتژی های برتر منطقه آزاد ارس (صنعت، آموزش عالی، گردشگری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی) در طراحی با بهره گیری از نگاه تکنولوژیک در انتخاب متریال و مصالح.
– جزئیات نصب عناصر نوری و نورپردازی فضاها می بایست به گونه ای باشد که در روز باعث ایجاد اختشاشات بصری نشود.
– طرح کلی باید ضمن توجه ویژه بعنوان بلوار ورودی منطقه و موقعیت خاص آن، بتواند شاخصه های لازم بعنوان منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
– دید ناظر سواره و پیاده در طراحی المان های میدان و ابعاد و تناسبات آنها در نظر گرفته شود.
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.

جوایز:
نفر اول: ۱۰ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۳ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰     ۱۳۹۵/۴/۳۰

– کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.

 

• میدان یادبود:

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
– استفاده مناسب از مفاهیم زیبایی شناسی در منظر شهری، و در نظر گرفتن چشم انداز های پیاده و سواره در محور های ارتباطی، محوطه میدان
– عنوان میدان (یادبود) در طراحی المان میدان مدنظر قرار گیرد.
– توجه به مسایل ترافیکی و دید سواره و پیاده در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
– وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
– استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.

جوایز:
نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰     ۱۳۹۵/۴/۳۰

– کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهندنمود در اختیار سازمان خواهدبود.

 

• میدان معلم:

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
– استفاده مناسب از مفاهیم زیبایی شناسی در منظر شهری، و در نظر گرفتن چشم انداز های پیاده و سواره در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
– عنوان میدان (معلم) در طراحی المان میدان مدنظر قرار گیرد.
– توجه به مسایل ترافیکی و دید سواره و پیاده در محور های ارتباطی، محوطه میدان.
– وحدت شکلی اثربازمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
– استفاده از همه ظرفیت های موجود میدان در طراحی و ایده پردازی
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد

جوایز:
نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰      ۱۳۹۵/۴/۳۰

– کلیه حقوق مادی و معنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.

 

• میدان فاز ۲:

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– هر طراح مجاز به ارسال دو اثر برای هر میدان می باشد.
– عنوان میدان (صنعت پاک ) در طراحی المان های میدان مد نظر قرار گیرد.
– در طراحی میدان بعنوان یکی از تقاطع های اصلی فاز صنعتی، توجه به موقعیت طرح و چشم اندازهای سواره (بعنوان ناظر اصلی) در محورهای ارتباطی مد نظر گیرد.
– طرح کلی باید بتواند شاخصه های لازم بعنوان منظر شهری و ایمنی لازم به جهت کارکردی و بصری را داشته باشد.
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح، نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد

جوایز:
نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰     ۱۳۹۵/۴/۳۰

– کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.

 

• نورپردازی حوض داخل بلوار رسالت:

موارد عمومی پیشنهادی در ایده پردازی و طراحی:
– دید ناظر سواره و پیاده در طراحی و ابعاد و تناسبات آنها در نظر گرفته شود.
– جزئیات نصب عناصر نوری و نورافشانی فضا می بایست به گونه ای باشد که در روز باعث ایجاد اغتشاشات بصری نشود.
– وحدت شکلی اثر با زمینه کالبدی مدنظر قرار گیرد.
– بهره گیری ازنگاه تکنولوژیک در انتخاب متریال و مصالح
– قابلیت اجرایی و نگهداری طرح درمقابل عوامل متعدد از جمله سرقت از نکات ضروری طرح به شمار می رود.
– می بایست میزان مصرف و هزینه های نگهداری طرح پیشنهادی توجیه اقتصادی داشته باشد.
– مالکیت طرح های منتخب در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.
– طرح ها می بایست شامل جزییات طرح،نقشه های اجرایی فاز اول و برآورد ریالی پروژه باشد.

جوایز:
نفر اول: ۸ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم: ۲ سکه تمام بهار آزادی

مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰      ۱۳۹۵/۴/۳۰

– کلیه حقوق مادی ومعنوی آثار برتر که جوایز دریافت خواهند نمود در اختیار سازمان خواهد بود.

 

مدارک مورد نیاز و نحوه ارائه طرح:
–    لوح فشرده طرح شامل تمام نقشه های اجرایی به صورت  شیت بندی شده در فرمت dwg و با انضمام یک سری کامل درقالب فرمت pdf
–    ارائه کلیه نقشه های اجرایی چاپ شده در شیت بندی در اندازه A3
–    ارائه نقشه های اصلی طرح ، حداکثر در ۵ برگ A2 چاپ شده بصورت آلبوم
–    پلان نما با کدهای ارتفاعی با مقیاس مناسب
–    مقاطع از زوایای مختلف
–    تصاویر سه بعدی طرح از زوایای مختلف همراه با دید شبانه
–    تهیه  برآورد اولیه طرح
–    ارائه سایت پلان طرح درمقیاس ۱:۱۰۰۰
–    شرح ( concept ) و ایده طراحی
–    تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مشخصات تهیه کننده و ارسال بهمراه مدارک

 

• بروزرسانی مورخ ۹۵/۳/۳۱ :

اسامی هیات داوران:
– دکتر ایرج حاتمی
– دکتر حسن ستاری
– دکتر اکبر عبداله زاده طرف
– مهندس مهری فدایی (عضو علی البدل)

 

دریافت مدارک مورد نیاز:
• دانلود تصاویر هوایی مورد نیاز
• دانلود فایل های اتوکد موردنیاز
• دانلود فرم ثبت نام و نحوه ارسال آثار

 

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال آثار: ۱۳۹۵/۴/۲۰      ۱۳۹۵/۴/۳۰
زمان اعلام نتایج: ۱۳۹۵/۴/۳۰      نیمه اول مرداد ماه ۱۳۹۵

دبیرخانه:
استان آذربایجان شرقی- منطقه آزاد ارس(جلفا)-میدان عباس میرزا-سایت اداری سازمان منطقه آزاد ارس-مدیریت امور شهری- واحد زیباسازی منطقه آزاد ارس  کد پستی: ۳۳۵۷۱-۵۴۴۱۷
تلفن: ۴۲۰۲۵۲۵۹-۰۴۱     –     ۳۱۳۵۱۱۲۹-۰۴۱
ایمیل: zibasazi@arasfz.ir
سایت مرتبط: www.arasfz.ir
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :۲۰ نظر on “فراخوان مسابقه طراحی میادین در سطح محدوده منطقه آزاد ارس”

 • M4 wrote on ۱۹ خرداد, ۱۳۹۵, ۲۰:۱۸

  سلام

  من فکر میکنم این مسابقه به دو مرحله برسه بهتر باشه
  چرا که وقت زیادی برده میشه
  مثلا فاز بندی ۲ این کار را نفرات برتر طرح انجام بدن این طوری هم کار های قوی به مرحله ۲ میان و هم یسریا تایم کمتر میذارن!
  لطفا پیگیری کنین !
  داور هم مشخص نیست موردیه ک جز واجبات مسابقست!

 • Art wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۵, ۱۳:۱۶

  سلام!
  این شماره ای که گذاشتن تو آگهی جواب نمیده یعنی اصلا گوشی رو برنمیدارن …
  اگه میشه پیگیری کنید چون چن تا سوال داریم که باید بپرسیم

 • صادق wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۵, ۱۳:۴۴

  سلام

  به نظر شما زمان ارائه خیلی فشرده نیست؟حتی برای یک اثر خوب باید زمان بیشتری داده بشه

 • سحر wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۵, ۲۲:۴۱

  با سلام
  با توجه به اینکه در توضیحات و در فرم ثبت نام صحبت از یک شرکت کننده شده است، ایا شرکت گروهی در مسابقه غرممکن است و لزوما باید به صورت فردی اقدام کرد؟
  با تشکر

 • سحر wrote on ۲۴ خرداد, ۱۳۹۵, ۱۴:۲۱

  خواهش می کنم جواب بدید. شماره ای هم که برای تماس گذاشته شده هیچوقت جواب نمیده.

 • دبیر سرویس خبر wrote on ۲۴ خرداد, ۱۳۹۵, ۱۵:۲۵

  با سلام
  احتراماً به استحضار می رساند؛ مخاطبان محترم میتوانند از طریق تماس با شماره تلفن: ۴۲۰۲۵۲۹۲-۰۴۱ “در روزهای کاری و ساعات اداری” مشکلات و سوالات خود را با دبیرخانه مسابقه مزبور مطرح نمایند.

  با احترام
  تحریریه معمارنیوز

 • سحر wrote on ۲۴ خرداد, ۱۳۹۵, ۱۵:۵۸

  این شماره حتی در روز ها و ساعاتی که می فرمایید هم جواب نمیده.

 • دبیر سرویس خبر wrote on ۲۵ خرداد, ۱۳۹۵, ۱۹:۴۷

  با سلام
  بنابر اطلاع دبیرخانه مسابقه مزبور به تحریریه معمارنیوز، شماره های در نظر گرفته شده برای مخاطبان محترم جهت طرح مشکلات و سوالات خود به شماره های تلفن: ۴۲۰۲۵۲۵۹-۰۴۱ – ۳۱۳۵۱۱۲۹-۰۴۱ تغییر یافته است.

  با احترام
  تحریریه معمارنیوز

 • مینا wrote on ۳۱ خرداد, ۱۳۹۵, ۱۸:۱۰

  معمارنیوز عزیز لطفا در رابطه با اعلام اسامی داوران پیگیری کنید.متشکرم

 • امین wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۵, ۱۳:۰۰

  سلام من خیلی موافقم که مسابقه دو مرحله ای بشه چون طرحی که ما میدیم اگه تایید شد فازبندی بشه و سازه هاش محاسبه بشه .تواین زمان اندک یه معمار هم باید یه طرح و ایده خوب بده هم برآورد مالی کنه هم طراحی سازه ؟؟؟؟؟؟؟خیلی زمان کم هستش لطفا یا دومرحله ای کنین یا زمان رو تمدید کنید
  با تشکر

 • امین wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۵, ۱۳:۰۱

  این شماره ها رو ما هرچی تماس میگیریم پاسخ گو نیستن

 • امین wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۵, ۱۳:۰۲

  دوستان عزیز داورها ۳تا از استادان دانشگاه جلفا هستن وخیلی استادای خوبین و اصلا و اصلا اهل پارتی بازی نیستن

 • امین wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۵, ۱۳:۰۴

  توروخدا پیگیری کنید که ما فقط طرح معماری بدیم البته یه طرح معقول اگه به مرحله بعد رسید یا برنده شد سازه اش رو طراحی کنیم لطفاااااااااااا

 • امین wrote on ۱۳ تیر, ۱۳۹۵, ۱۳:۱۹

  توروخدا یه پیگیری کنید آخه این همه مسابقات معماری کدومشون سازه و دیتیل سازه خواسته ؟کدومشون برآورد دقیق مالی خواسته لطفا پیگیری کنید که طرح برنده فاز بندی بشه و برآورد دقیق مالی بخواهد ما فقط حدودا برآورد کنیم

 • سحر wrote on ۱۴ تیر, ۱۳۹۵, ۲۰:۱۶

  سلام. سوالم من این هست که ایا بیستم باید اثار به ارس برسه یا اینکه تاریخ پست هست؟
  ممنون

 • امین wrote on ۱۵ تیر, ۱۳۹۵, ۱:۵۶

  لطفا زمان ارسال آثار رو تمدید کنید لطفاااااااااااااااااااااا

 • فرشاد wrote on ۱۶ تیر, ۱۳۹۵, ۲۰:۰۵

  ارسال مدارک به صورت چاپ شده و درخواست دیتایل اجرایی و فاز یک و برآورد هزینه توی این زمان کم باعث میشه خیلی ها قید شرکت در مسابقه رو بزنن.
  با ۴ تا عکس هوایی هم انتظار دارند شرکت کننده ها مطابق با بافت اطراف طراحی کنند.
  به جای این ۷۳ تا سکه برای جایزه ، یه مقدار هزینه میکردید برای فراهم کردن مقدمات یه مسابقه قوی که طراحا تمایل به شرکت داشته باشند.

 • حمیده قلی پور wrote on ۱۹ مرداد, ۱۳۹۵, ۱:۳۵

  سلام 
  باتوجه به اینکه اعلام نتایج مسابقه رو نیمه اول مرداد اعلام کردن 
  کی نتایج اعلام خواهد شد؟

 • DESIGNER wrote on ۲۰ مرداد, ۱۳۹۵, ۱۶:۴۱

  باسلام
  امروز ۲۰مرداد هست و ۵روز از نیمه اول مرداد گذشته اما نتایج رو اعلام نکردید…

 • kaamyaab wrote on ۲۰ مرداد, ۱۳۹۵, ۲۰:۰۹

  با سلام
  عذرخواهم قرار بود اعلا نتایج نیمه اول مرداد ماه باشه و شرکت کنندگان منتظر اعلام نتایجن میشه پیگیر نتایج شید لطفاااااااااا
  ممنون

نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook