فراخوان «شناسایی مشاور جهت طراحی نماد شهری و منظر میدان صنعت یزد»

فراخوان «شناسایی مشاور جهت طراحی نماد شهری و منظر میدان صنعت یزد»

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد در نظر دارد نسبت به شناسایی مشاور دارای صلاحیت و تجربه کاری برای انجام پروژه طراحی نماد شهری و منظر میدان صنعت و محیط پیرامون آن (مشخص شده در تصویر هوایی انتهای فراخوان (فایل PDF پیوست)) اقدام نماید. شرکت کنندگان در این فراخوان می بایست نسبت به تهیه، تکمیل و ارسال اسناد در قالب یک فایل فشرده از طریق سایت برگزارکننده اقدام نمایند. این آگهی به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران می باشد و پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط، طی مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد. به مدارک و اسناد فاقد امضا، مخدوش، غیرمستند و مدارکی که بعد از انقضا مهلت قید شده در آگهی واصله شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت همکاری ایجاد نخواهد نمود.

اهداف طرح:
به کارگیری نمادهایی با مفاهیم خاص که بیان کننده هویت اسلامی، تاریخی و فرهنگی باشد، در فضاهای شهری موجب ارتباط بیشتر شهروندان با آن و هویت بخشی به ساکنان شهر می​ گردد، نماد​ های شهری به عنوان عنصر شاخصی از شهر، ابزاری ارزشمند برای معرفی هویت شهر می ​باشند که می ​توانند آینه ​ای تمام نما، از هویت و فرهنگ شهر باشند. در این راستا طراحی نماد شهری و افزایش کیفیت منظر میدان صنعت و ایجاد فضاهای شهری در پیرامون آن با نگاهی نوآورانه و خلاق با در نظر گرفتن چشم انداز های پیاده و سواره در محور های ارتباطی مورد هدف می باشد. شایان ذکر است موارد مورد نظر جهت فرآیند طراحی نماد شهری و منظر میدان مذکور پیوست می باشد.

کارفرما: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر یزد
برنامه زمانی فرآیند طراحی پس از انتخاب مشاور: ۲ ماه
محدودیت های سایت مورد مطالعه: وجود تاسیسات شهری (فاضلاب، آب، برق و…) و خطوط شرکت نفت در محدوده داخلی میدان

مدارک امتیاز آور و نحوه ارائه:
کلیه موارد ارسالی در قالب جداول پیوست با مهر و امضاء مدیرعامل تائید و در مهلت مقرر ارسال گردد.
۱- فهرست پروژه های انجام شده یا در دست اقدام مرتبط با موضوع فراخوان در ۵ سال اخیر
۲- اسامی و سوابق تجربی مدیران و کارشناسان کلیدی و تصویر قرارداد همکاری با شرکت
۳- ارائه پروپوزال برای پروژه مدنظر، اعم از فرآیند، خلاقیت، ارائه برنامه زمانبندی، ایده های طراحی و سایر موارد مندرج در جدول شماره ۳ (فایل PDF پیوست)
۴- مستندات مرتبط به کنترل پروژه، ایزو، تقدیرنامه و… اطلاعت دیگری که از نظر مشاور می تواند نشانه توانمندی شرکت باشد.

نحوه انتخاب مشاور:
مرحله اول:
طی یک هفته از آخرین زمان ارسال، کلیه مدارک بررسی و راستی آزمایی خواهد شد.
مرحله دوم :
بعد از بررسی و ارزیابی، ۶ مشاور که حائز بیشترین امتیاز باشند، نهایی خواهند شد و طی برگزاری مناقصه از بین ۶ مشاور با توجه به قیمت تراز شده، مشاور مشخص و قرارداد منعقد خواهد شد.

* ارسال تصویر رتبه شرکت (برای مهندسان مشاور) لازم است.
* ارسال تصویر تقدیرنامه و … که نشان دهنده حسن سابقه باشد لازم می باشد.
* کلیه موارد جدول ۳ به صورت پیوست ارائه گردد. (فایل PDF پیوست)

موارد مورد نظر جهت فرآیند طراحی نماد شهری و منظر میدان صنعت:

مقدمه:
۱. بیان مسئله و تبیین موضوع و اهداف
۲. استعلام طرح های در دست اقدام در محدوده پروژه
۳. بررسی ترافیکی سایت ( آخرین اصلاحات هندسی مد نظر شهرداری)
۴. تحلیل تجربیات مشابه
معرفی دو نمونه خارجی و دو نمونه داخلی که اشتراکاتی با موضوع طرح دارند و نحوه برخورد طراح با نمونه های مذکور برای چگونگی مداخله در سایت تشریح و تحلیل می شود.

فصل اول: مطالعات ، تجزیه و تحلیل در راستای شناسایی وضع موجود
۱. شناخت و تفسیر پروژه و تحلیل سایت
این مرحله با مراجعه به محل پروژه و بازدید از آن در ساعات مختلف روز انجام می گردد. در صورت نیاز رجوع به آثار ادبی و هنری و علمی مرتبط با موضوع طرح برای دریافت شناسه های تاریخی و فرهنگی آن منطقه. خروجی این مرحله ارائه تفسیر و معرفی پروژه به مثابه یک کل است که از طریق نمود های آن، شامل عناصر عینی، تاریخی و نمادین صورت می گیرد. اجرای مطالعات این قسمت به شرح ذیل:
۱.۱ . شناخت حوزه فراگیر و حوزه مداخله
۱.۲ . تحلیل چشم انداز (به سایت و از سایت) و بررسی خط آسمان
۱.۳ . شناخت همجواری ها و کاربری ها
۱.۴ . تحلیل های مرتبط با آب و هوا (تابش خورشید، باد و…)
۱.۵ . شناخت پوشش گیاهی
۱.۶ . تحلیل توپوگرافی و شیب سایت
۱.۷ . بررسی دسترسی ها و نظام حمل و نقل در سایت
۱.۸ . شناخت تاریخ و جامعه مخاطبین (گروه های سنی، اقتصادی، فرهنگی و…)
۱.۹ . ترکیب مولفه های دو بخش قبل و تبیین هویت منظرین پروژه به مثابه یک کل
۲. شناسایی وضعیت زیرساخت های موجود شامل شبکه های آب، برق، تلفن، فاضلاب و…
تبصره ۱: جهت پاسخگویی به موارد فصل اول، کلیه موارد حاصل از شناسایی و تجزیه و تحلیل باید بر روی پلان مشخص و پیاده سازی شود.

فصل دوم: طراحی
۱. فاز ۱
۱.۱ . انگاره سازی (کانسپت)
ایده پردازی و تدوین راهبردهای مداخله در محیط و طراحی سایت که بر پایه نتایج مطالعات مراحل پیشین استوار است، مشاور را به بیان علمی از ایده های خود رهنمون می سازد. این بیان علمی از تصویری کلی با ارتباطی متقابل بین عوامل مختلف سایت و طراحی حکایت دارد و به منزله پیش نویس طرح است. این پیشنویس باید واضح و روشن باشد و راحت فهمید. این تصویر کلی طرح اساس تصمیم گیری های بعدی است.
در این مرحلح در مقیاس کلان، حجم طرح به انضمام سیمای کلیت پروژه به همراه عناصر ساختاری آن ارائه می شود.
۱.۲ . طراحی معماری و منظر پروژه با تاکید بر خلاقیت و نوآورانه بودن و در ارتباط با شهر میراث جهانی و محیط پیرامونی طرح
۱.۳ . تهیه نقشه های معماری شامل: پلان، مقاطع و نماهای پروژه
۱.۴ . طراحی شبکه معابر و دسترسی های پیاده و دوچرخه در جهت حل مسئله پیاده، دوچرخه، سواره و تعامل بین آن ها (در صورت نیاز)
۱.۵ . طراحی نورپردازی ها (نمای شب)
۱.۶ . طراحی فضای سبز و ارائه طرح کشت (در صورت نیاز)
۱.۷ . تهیه دید های عمومی کلی پروژه در قالب مصورسازی و تهیه طرح سه بعدی
۲. فاز ۲
۲.۱ . ارائه نقشه های اجرایی شامل پلان، کف سازی ها، نماها، مقاطع کلی، جزئی و بزرگنمایی های لازم
۲.۲ . ارائه نقشه های اجرایی و جزئیات مربوط به دسترسی ها، رامپ ها و جزئیات اجرایی خاص مورد نیاز پروژه بر اساس نیاز محل
۲.۳ . ارائه نقشه های اجرایی و جزئیات مربوط به نورپردازی شامل پلان، نوع نور و جزئیات آن
۲.۴ . ارائه نقشه های اجرایی و جزئیات مربوط فضای سبز و طرح کشت
۳. فاز ۳
۳.۱ . متره و برآورد کامل طرح شامل کلیه مصالح به کار رفته در طراحی
۳.۲ . برآورد هزینه پروژه جهت اجرای طرح تا شش ماه آینده
۳.۳ . زمانبندی جهت اجرای طرح مصوب
در پایان روند طراحی و تصویب، کلیه موارد در قالب سوابق علمی و عملی طرح به صورت مجلد ارائه گردد.

فصل سوم : اجرا
۱. بر اساس نیاز حضور مهندس طراح در محل کارگاه جهت تطبیق و کنترل کیفیت اجرا و پیشرفت کار
۲. پاسخگویی به نیازهای فنی و اجرایی پیمانکار و ناظر عالیه به صورت شفاهی و یا کتبی بسته به نیاز و مشکلات
۳. در صورت استفاده از مصالح خاص، راهنمایی مراکز مربوطه و تولیدکنندگان مصالح
۴. اشاره به ایرادهای اجرایی و ارائه پیشنهاد های فنی به هنگام اجرا در راستای بهبود کیفیت اجرا
۵. اعمال تغییرات احتمالی مورد نیاز که در حین اجرا به وجود می آید.

دریافت فایل PDF اطلاعات فراخوان
* دریافت فایل PDF موارد مورد نظر جهت فرآیند طراحی

تاریخ های مهم:
زمان ارسال مدارک به دبیرخانه فراخوان:
تا ۱۶ مهر ۱۴۰۰     تمدید: ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰
مرحله اول: ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۰
مرحله دوم: ۲۴ مهر ماه ۱۴۰
* آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده در سامانه حداکثر تا ساعت ۲۳:۰۰ روز جمعه به تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۰ می باشد.

دبیرخانه:
آدرس دبیرخانه: یزد، خیابان شهید منتظر قائم، کوچه نقیب زاده، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
شماره تماس: ۴- ۳۶۲۷۴۴۷۰(۰۳۵) داخلی ۱۳۲   
آدرس وبسایت مرتبط: parks.yazd.ir 
پوستر فراخوان

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook