فراخوان انتخاب مجری پروژه پژوهشی با موضوع «تدوین چارچوب و ساز و کارهای ارتقاء دسترسی پیاده به خدمات محله‌ای در شهر تهران»

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌ بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌ شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «تدوین چارچوب و ساز و کارهای ارتقاء دسترسی پیاده به خدمات محله‌ ای در شهر تهران»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا
بهره بردار: مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی

بیان و تشریح مسئله:
محله های شهری در بسیاری از نظام های برنامه ریزی در قالب محله های برنامه ریزی، به عنوان واحد مبنای برنامه ریزی و برآمد برهم کنش محله های سنتی، محله های اجتماعی، محله های قراردادی، محله ها/ واحدهای منتج از شبکه های ارتباطی و جز آن، نمودی از سیر تحول ساختار فضایی شهر و بیانگر واقعیت ها، ارزش ها و نیاز های ساکنین است.
برنامه ریزی مبتنی بر محله های شهری در قالب توزیع خدمات مورد نیاز در شهر و نیز تشکیل واحد های کلان تر شهری بر پایه محله، با وجود سابقه تاریخی در شهر های ایران به صورت عام و در شهر تهران به صورت خاص، از یکسو به دلیل سرعت تحولات ناشی از رشد شتابان و خودرو محور شهری و از سوی دیگر به دلیل فقدان جایگاه تعریف شده آن در سیستم هدایت و کنترل تغییر و توسعه شهری شامل برنامه ها و اسناد فرادست و نیز قوانین و مقررات مرتبط، در دستور کار نظام برنامه ریزی شهری در پیوستار برنامه های راهبردی تا برنامه های عملیاتی نبوده است. در شهر تهران چه محله های سنتی و چه محله های قراردادی جدید (که البته منطبق با تعریف محله های برنامه ریزی نبودند) به تبع افزایش جمعیت و رشد سریع شهرها، فرصت نیافتند تا خود را با مقتضیات جدید زندگی شهری وفق دهند و در تامین نیازها و خواسته های متنوع روزمره شهروندان در سطح محله و با دسترسی مناسب پیاده تا حدود زیادی ناکام بوده و کارایی لازم را نداشتند. بخشی از خدمات محله ای در اختیار بخش عمومی است (همچون آموزشی و درمانی و …) که مشکلات اجرایی خاص خود را دارد و بخش قابل توجهی از خدمات محله ای در بخش خصوصی و خارج از اختیارات بخش عمومی است (همچون میوه فروشی و …)، اما اساسا هیچ نظام هدایتگری برای ایجاد شرایط دستیابی به مطلوبیت و کارآمدی حداکثری در تامین خدمات محله ای در برنامه های توسعه شهری و قوانین و مقررات در شهر تهران وجود نداشته است که سبب کاهش این کیفیت در  محله های شهر تهران شده است.
تاکنون طرح های متعددی در زمینه ارتقاء دسترسی به خدمات، مناسب سازی معابر برای عابران پیاده و همچنین تدوین مدل سنجش دسترسی به خدمات در سطح محلات شهر تهران انجام شده است. در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران خدمات هفتگانه تعیین و همینطور درپهنه S214 ، ضوابط نحوه عملکرد در مقیاس محله مشخص شده است؛ موضوع فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه ها نیز در قالب طرح موضوعی ذیل آن شناسایی و پیگیری شده است؛ آیین نامه طراحی راه ها که شرایط پیاده مداری راه های محلی را لحاظ داشته اند. با این حال به دلیل نادیده گرفته شدن قوانین و مقررات موجود در اجرا و یا کاستی های آن ها (همچون تعریف و مرزبندی محله های شهر تهران یا نظام تعیین سرانه های خدماتی) و همینطور تحولات نیازهای شهروندان منتج از تغییرات فن آورانه و نیز تحولات کسب وکارهای نوین، ضروری است فهرست خدمات مورد نیاز در سطح محله های برنامه ریزی در شهر  تهران و همچنین نظام طبقه بندی و کد گذاری آن ها (همچون LBCS) و البته ساز و کار هدایت آن ها (با توجه به عدم اختیار شهرداری تهران در کنترل فعالیت ها) با هدف ارتقاء امکان دسترسی پیاده به آنها تدوین یا به روز شوند. براین اساس، در این پروژه مطالعاتی تعیین نوع خدمات محله ای و ارتقاء دسترسی پیاده به آن ها مشتمل بر بروندادهایی چون ضابطه، دستورالعمل، سازوکارهای تشویقی/ ایجابی و نیز ساز و کارهای اصلاح طرح ها و برنامه های مرتبط با محله در نظام برنامه ریزی شهر تهران مورد نظر می باشد.

اهداف:
هدف اصلی:
تدوین ساز و کارهای ارتقاء دسترسی پیاده به خدمات محله ای در شهر تهران
اهداف خرد:
• احصای خدمات محله ای مبتنی بر نیاز های شهروندان و تحولات مرتبط با فن آوری و کسب و کار های جدید در شهر تهران
• ارائه ساز و کارهای اجرایی برای دستورالعمل های موجود در راستای تامین خدمات مورد نیاز محله ای و ارتقای دسترسی پیاده به آن ها
• تدوین ضوابط و دستورالعمل های کنترل و هدایت ارتقای دسترسی پیاده به خدمات محله ای در محله های شهر تهران
• ارائه پیشنهادات اصلاحی در ساز و کارهای تدوین برنامه های توسعه شهری در جهت ارتقای دسترسی پیاده به خدمات محله ای

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی: شهرداری تهران
محدوده مکانی: محله های شهر تهران
محدوده زمانی: ۶ ماه

• دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «تدوین چارچوب و ساز و کارهای ارتقاء دسترسی پیاده به خدمات محله‌ ای در شهر تهران»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌ دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌ های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌ های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌های کارشناسی و بالاسری): ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حروف معادل (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌ هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌ گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده ی مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهادها برگزار می‌ شود و از مناقصه‌ گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌ رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.– پاکت‌های مالی مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و  برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌ گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه‌ گذار ایجاد نمی‌ نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌ شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر با توجه به ویروس کرونا، وقت اداری ساعت ۱۴ است» امکان تحویل پیشنهاد ها وجود دارد)

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقا بزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه ریزی معماری و شهرسازی
کارشناس مسئول واحد متولی: سرکار خانم امیدی با شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۳۲۹

شماره فراخوان: ۳۵۵
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook