سومین کنگره بین المللی «مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست»

محور های علمی کنگره:

• مهندسی معماری و توسعه پایدار:
– معماری پایدار
– معماری و هویت شهری
– نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
– نمود های معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
– انرژی های نو در معماری
– سبک شناسی معماری
– روش ها و فناوری های نو در در معماری
– گرافیک شهری و معماری خیابانی
– تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
– الگوهای معماری بومی
– تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
– مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
– تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
– معماری پایدار و ساختمان‌ های هوشمند
– معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
– برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
– معماری منظر، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری

• برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری:
– برنامه ریزی منطقه ای و شهری
– برنامه ریزی کالبدی شهری
– حقوق شهری
– مدیریت شهری
– طراحی شهری
– مدیریت پروژه های شهری
– کاربرد فن‌ آوری‌ های نوین در توسعه شهری
– مشارکت در امور شهری
– مدیریت بحران
– نماهای شهری
– گردشگری شهری
– بهسازی و نوسازی شهری
– تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافت های شهری

• مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
– شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
– حمل‌ و‌ نقل و توسعه پایدار
– ابنیه فنی و تاسیسات شهری
– روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
– سیستم‌ های هوشمند حمل‌و‌نقل
– برنامه‌ ریزی حمل‌ و‌ نقل و شهرسازی
– آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
– طراحی هندسی معابر
– سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
– مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
– ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
– مدیریت سیستم‌ های حمل‌و‌نقل
– آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
– حمل‌ و‌ نقل همگانی، اقتصاد حمل‌ و‌ نقل
– قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
– حمل و نقل غیر موتوری

• مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
– فضای سبز و محیط زیست شهری
– شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
– شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
– مسائل محیط زیست کلان شهرها
– اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
– اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
– مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
– ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
– حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
– کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
– اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
– مدیریت پسماند در شهرها
– فاضلاب شهری و تصفیه آن
– توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
– اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
– همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
– ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
– طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

• مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار:
– الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
– بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
– بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
– شهرسازی نوین و توسعه پایدار
– تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
– سیاست‌ های ملی و منطقه‌ ای و توسعه شهری پایدار
– جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
– ناپایداری شهر و عوامل موثر
– شناخت موانع و محدودیتها و شاخص های توسعه شهری پایدار
– کاربرد فن‌ آوری‌ های نوین در توسعه شهری
– حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
– توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
– شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

• منظر شهری پایدار و توسعه:
– پایداری و منظر شهری
– تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
– برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
– تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
– عناصر سازنده سیما و منظر شهری
– آسیب‌ شناسی منظر شهری
– منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
– منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
– منظر شهری، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
– نماد ها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
– منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
– منظر شهری بافت های نوساز
– ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری

• مرمت بافت ها و آثار تاریخی:
– بافت های تاریخی
– بهسازی آثار تاریخی
– نوسازی شهری
– بازسازی بافت تاریخی

• فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:
– شهروند و حقوق شهروندی
– فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
– فرهنگ های بومی و شهر
– روانشناسی محیطی
– تعامل فرهنگی و کالبد شهری
– فرهنگ و توسعه شهری
– پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
– فرهنگ و حمل و نقل شهری
– فرهنگ و جغرافیای شهری
– مدیریت و فرهنگ شهری
– تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
– نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
– فرهنگ، هویت و منظر شهری

• مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران:
– مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
– حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM
– تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی
– توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو، آواربردار و امدادگر
– مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران
– راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران
– نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های “تصمیم ساز” در مدیریت هوشمند سوانح
– سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS، سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES
– تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR
– برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
– انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer
– مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی
– طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS

• مدیریت جهانگردی و توسعه پایدار شهری:
– مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی
– اصول مدیریت در صنعت جهانگردی
– سامانه های اطلاعاتی در صنعت جهانگردی
– مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی
– محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری
– تحلیل رفتاری جهانگردی و تعامل فرهنگی
– خط مشی گذاری در صنعت جهانگردی
– ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی
– مدیریت اکو سیستم های طبیعی
– برنامه ریزی جهانگردی در کشورهای در حال توسعه
– مدیریت استراتژیک گردشگری
– بازاریابی محصولات جهانگردی در توسعه شهری

• مهندسی عمران و توسعه پایدار:
– مدیریت ساخت و اجرا
– تکنولوژی بتن
– روش های عددی در مهندسی عمران
– راه و ترابری
– ژئوتکنیک و معدن
– هیدرولیک، منابع آب
– محیط زیست
– مهندسی تونل برای نواحی شهری
– نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
– فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان
– اخلاق، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران
– ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در عمران
– رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران
– کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی
– سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
– مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
– مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب

• مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای:
– سازه های زیر زمینی
– مهندسی ارزش
– مهندسی منابع آب، سازه های هیدرولیکی و دریایی
– هماهنگی شکلی سازه و معماری
– توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
– دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
– سازه های غیرساختمانی و صنعتی
– عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه ها
– تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی
– کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و …) در بهسازی لرزه ای سازه ها
– مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
– بهسازی سیستم شریان های حیاتی ،بناها و پل ها
– ایمنی سازه در معادن زیر زمینی
– مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری
– اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه

• مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه:
– مدیریت وتکنیک های بهینه سازی
– مدیریت تولید در پروژه ها
– مدیریت بازرگانی پروژه های شهری
– بازاریابی و مدیریت بازار
– مدیریت استراتژیک
– برنامه ریزی استراتژیک شهری
– سیاست های پولی و مالی
– بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در پروژه های توسعه
– مدیریت ارتباط با مشتریان
– بازار شناسی در امر ساخت و ساز
– مدیریت رقابت در پروژه
– مدیریت دولتی
– توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری
– مدیریت رفتار سازمانی شهری
– مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت در توسعه شهری
– مدیریت منابع انسانی
– مدیریت تحول سازمانی
– مسائل نیروی انسانی در صنعت ساخت و ساز
– مدیریت انتقال تکنولوژی در توسعه شهری
– مدیریت کیفیت و بهره وری
– اقتصاد محیط زیست شهری
– اقتصاد شهری و روستایی در توسعه
– چالش های موجود در توسعه شرکت های نوآور
– تجارت بین الملل در پروژه های شهری و عمرانی
– اقتصاد و توسعه شهری
– مدیریت مهندسی کسب و کار در پروژه
– اخلاق در کسب و کار مهندسی
– نقش رسانه ها در بهبود فضای ساخت و ساز شهری
– مدیریت هزینه در کسب و کار
– بررسی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی
– بررسی فرصت های سرمایه گذاری به منظور جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی
– جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بخش های مختلف پروژه های شهری
– مدیریت ریسک سرمایه گذاری در پروژه
– تاثیر تحریم ها بر توسعه شهری
– راهکارهای برون رفت از رکود تورمی در ساخت و ساز
– حسابداری، حسابرسی و توسعه شهری
– اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت های عمرانی
– روش های هزینه یابی وحسابداری در مدیریت پروژه
– نقش حسابداری وحسابرسی در بحران های مالی
– سیاست‌ های پولی و اعتباری مناسب در شرایط تحریم
– مدیریت سرمایه گذاری در پروژه
– مدیریت انرژی در ساخت و ساز
– تبلیغات و روابط عمومی، برند، تجارت الکترونیک
– مدیریت ارتباط با مشتری در پروژه
– چالش های فرا روی مدیریت شهری
– مدیریت دانش در امور شهری
– مدیریت رفتار و زمان در سازمانها و شرکت ها
– توانمند نمودن منابع انسانی سازمانهای مدیریت شهر
– ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری
– مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت پروژه های عمرانی
– توسعه نظام اطلاع رسانی و ارتباط با ذینفعان
– مدیریت محیط زیست
– مدیریت در سوانح طبیعی
– مدیریت ثبت اسناد و املاک
– بازاریابی و صادرات در مصالح عمرانی
– مدیریت تکنولوژی
– مدیریت فناوری اطلاعات در پروژه های شهری
– مدیریت منابع اطلاعاتی در توسعه
– مدیریت امور فرهنگی در شهرسازی نوین
– مهندسی مالی و مدیریت ریسک
– تامین مالی و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان و راه
– مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی در رشته های مرتبط با توسعه شهری
– مدیریت پایدار امور شهری

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲
اعلام نتایج داوری مقالات:
۳ روز پس از ارسال
آخرین مهلت ثبت نام نهایی:
۲ روز بعد از پذیرش
برگزاری:
۷ اسفند ماه ۱۴۰۲

♦ دبیرخانه کنفرانس:
آدرس: تبریز، خیابان امام، نرسیده به آبرسان، کوچه اطلس، پلاک ۲۸
تلفن: ۳۳۳۴۷۷۳۰ -۰۴۱
پست الکترونیکی: info@caucong.com
سایت کنفرانس: www.caucong.com
دریافت پوستر

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook