دوازدهمین دوره مسابقه معماری میرمیران با موضوع «ﻣﻌﻤﺎریِ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ»

دوازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران
مسابقه طراحی مفهومی(CONCEPT DESIGN)
ﻣﻌﻤﺎریِ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎ دارای وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﻔﺮی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در ژرﻓﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮی آن درک ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ و ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﯾﺪی ﯾﺎ ﻓﻦﮔﺮا، ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم و رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ، آرﮐﯿﺘﺎﯾﭗﻫﺎ (ﮐﻬﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ)، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ، ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ و زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ و … ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﻌﻤﺎری ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﺳﺖ، و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﮐﻤﺎل اﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻣﺎﻧﺎﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری داﻧﺴﺖ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ، ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ و اﻧﻌﻄﺎف، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﺪاوم، ﺷﺎدی، وﺣﺪت و … ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮه اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدی ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ، اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ را از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮار داده اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴـﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺳـﺎﯾﻪ. ﻧﻮر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﻮر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﻪ در ﻓﺮای آن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﻮر و ﻓﻀﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮر ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻮر ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم ﻧـﻮر، ﺗﻨـﻮع رﻧـﮓ و ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دوره ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دوره ﻣﺪرن، آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان از ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﺳﺎﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﻋَﺮَﺿﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ذات آن ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎریِ ﺳﺎﯾﻪ، ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﺸﺨﺺ ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻧﻮر و ﺳـﺎﯾﻪ، ﺧﻮاه اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و ﻣﻌﻨﻮی، در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ زﻧﺪه ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑـﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻣﻌﻤﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮأﻣﺎن از ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ. در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، ﺷﺪت ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ در اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺴـﺎﺟﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﺣﺲ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺴﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮری ﺿﻌﯿﻒ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ از اﺷﯿﺎء و اﺣﺠﺎم در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ وﺟﻮد و ﻫﺴﺘﯽ در دروﻧﺶ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ در ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎص و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، و اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﺳـﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻼﻗـﺎﻧﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻤﺎران، ﻃﺮاﺣﺎن، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎری و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﭘﻮﯾﺎ در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ «ﻣﻌﻤﺎری» ﺑﺎ «ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ» اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻃﺮح:
مدارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮﻫﺎ، رﻧﮓ ﻫﺎ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻪ ﺑُﻌﺪی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮ روش دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺻﻠﯽ ( داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ) و … در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ « ﻣﻌﻤﺎریِ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ » ﺑﭙﺮدازد. ﺿﻤﻨﺎً از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ارﺳﺎل آن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﺑﺮ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ۱۵۰ dpi در اﺑﻌﺎد ۱۶۶x74 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ TIFF ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮح ﻓﺸﺮده(CD) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۵۰۰,۰۰۰ رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ۶۲۲۱۰۶۱۲۰۷۸۴۶۴۹۶ (ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻏﯿﺮه) و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻃﺮح ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ A4 ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﺮاه روی CD (ﻟﻮح ﻓﺸﺮده) و روی ﭘﺎﮐﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻃﺮح اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻋﺪدCD ﯾﺎ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت) و اﺻﻞ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ وارﯾﺰ وﺟﻪ و دو ﺻﻔﺤﻪ A4 ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

هیئت داوران:
(ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ)
آﯾﺪﯾﻦ آﻏﺪاﺷﻠﻮ
دﮐﺘﺮ اﯾﺮج اﻋﺘﺼﺎم (رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ داوران)
دﮐﺘﺮ داراب دﯾﺒﺎ
مهندس ﻓﺮﺷﺎد ﻓﺮﻫﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﻬﺎری
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان

ﺟﻮاﯾﺰ:
ﻧﻔﺮ اول: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رﯾﺎل
ﻧﻔﺮ دوم: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رﯾﺎل
ﻧﻔﺮ ﺳﻮم: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رﯾﺎل
ﺿﻤﻨﺎً ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ ۱۰ ﻣﻨﺘﺨﺐ دﯾﮕﺮ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻫﺪاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻮاﯾﺰی از ﻃﺮف ﻫﯿﺌﺖ داوران اﻫﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و از آﺛﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و داوری ﻃﺮح ﻫﺎ:
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد: ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۱۶:۰۰ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۹۶/۱۱/۱۶ اﺳﺖ (ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)
زﻣﺎن داوری ﻃﺮح ﻫﺎ: ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ، ۶ و ۷ اﺳﻔﻨﺪ ۹۶
ﻧﺘﺎﯾﺞ داوری و اﻫﺪاء ﺟﻮاﯾﺰ در ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﻣﺎن و ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان: دوﺷﻨﺒﻪ ۳ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۷ (ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ روز ﻣﻌﻤﺎر) در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان

بروزرسانی مورخ ۱۵ بهمن ۹۶:
اطلاعیه بنیاد معماری میرمیران
آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در دوازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران:
بنیاد معماری میرمیران به اطلاع شرکت کنندگان محترم میرساند؛ آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در دوازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران تا حداکثر ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷ می باشد.
ضمنا افرادی که از شهرستان قصد شرکت در مسابقه را دارند. طوری اقدام به ارسال مدارک خود نمایند که حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۱/۱۹ به دبیرخانه بنیاد تحویل داده شود.
………………………………………

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮاﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ و ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ:
وﻧﮏ، ﻣﻼﺻﺪرا، ﺷﯿﺮاز ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺷﺮﻗﯽ، ﭘﻼک ۱۴
تلفن: ۸۸۰۵۸۸۲۷    –     ۸۸۶۱۵۸۶۹
ایمیل: info@mirmiran-arch.org
سایت مرتبط: www.mirmiran-arch.org
پوستر مسابقه
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :۵ نظر on “دوازدهمین دوره مسابقه معماری میرمیران با موضوع «ﻣﻌﻤﺎریِ ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﻪ»”

 • توکلی wrote on ۱۹ آذر, ۱۳۹۶, ۱۲:۵۸

  باسلام ایا این مسابقه تحت نظر کمیته مسابقات قرار دارد

 • دبیر سرویس خبر wrote on ۲۵ آذر, ۱۳۹۶, ۲۱:۰۴

  با سلام
  خیر، درصورتیکه هر یک از مسابقات تحت نظارت دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی برگزار گردد؛ این نکته در یکی از بندهای فراخوان درج خواهد شد.
  با احترام

 • sadaf wrote on ۲۷ دی, ۱۳۹۶, ۲۱:۴۷

  سلام خسته نباشید زمان شرکت در این مسابقه گذشته یا نه نیازی به ثبتنام نیست.. یا نبوده؟!

 • دبیر سرویس خبر wrote on ۱ بهمن, ۱۳۹۶, ۱۹:۱۹

  با سلام
  بنابر اعلام دبیرخانه مسابقه مذبور، نیازی به ثبت نام اولیه نمی باشد و ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۱۶:۰۰ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۹۶/۱۱/۱۶ اﺳﺖ که خود به منزله ثبت نام می باشد.

  با احترام

 • فرید wrote on ۸ بهمن, ۱۳۹۶, ۲۰:۱۸

  با سلام. برای پست کردن مرسوله کد پستی رو نذاشتن که…همون آدرسی که گذاشتن کافیه؟

نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook