فراخوان انتخاب مجری پروژه پژوهشی با موضوع «بررسی و تدوین ساز و کارهای بهره‌برداری بهینه از منطقه فرهنگی گردشگری عباس ‌آباد»

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذکور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌بایست حداکثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مرکز ارسال نمایند.

موضوع: «بررسی و تدوین سازوکارهای بهره‌برداری بهینه از منطقه فرهنگی گردشگری عباس‌ آباد»

پیشنهاد دهنده و بهره بردار:
پیشنهاد دهنده: شرکت نوسازی اراضی عباس آباد
بهره بردار: شرکت نوسازی اراضی عباس آباد – باغ موزه دفاع مقدس – باغ کتاب

بیان و تشریح مسئله:
فضاهای شهری یکی از عناصر مهم ساختار فضایی شهرها هستند که نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه شهروندان دارند. این فضاها گونه های مختلفی را شامل می شود که هر کدام از آنها برای حمایت و تسهیل برخی از فعالیتهای فردی و اجتماعی و ایجاد معانی که شهروندان به آنها نیاز دارند، شکل می گیرند. با توجه به این که هر فعالیت به فضایی با ویژگی خاص یا قرارگاه رفتاری مناسب نیاز دارد، در صورت عدم وجود فضای مناسب و یا شیوه مدیریت و بهره برداری، کیفیت بروز فعالیت ها دچار مشکل خواهد شد.
توسعه حیات مدنی در فضاهای شهری نیازمند بررسی میزان حضور مردم، تنوع فعالیت ها، تنوع فرهنگی و سنی استفاده کنندگان، تفاوت کارکردهای این فضاها در طول شبانه روز، ایام و فصول سال و قابلیت استفاده از آنها توسط گروه های مختلف است. بررسی ارزش ها و نگرش های فرهنگی جامعه مخاطبین و نیازهای فرهنگی، هنری و تفریحی متناسب با آن از سه جنبه حائز اهمیت است: (الف) ارائه شناخت و درک درست و واقع از رفتارها و باورهای مردم؛ (ب) احتمال موفقیت بالای سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطوح مختلف فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس بررسی و شناخت رفتارها، باورها، ارزش ها و نگرش های مخاطبین و (پ) فهم نسبت ارزش ها با گذشته و آینده یک اجتماع با بررسی و درک ارزش ها در جامعه. در همین راستا، میتوان به پایداری، ثبات، تعدیل، تغییر، جایگزینی یا حذف بسیاری از خدمات اجتماعی، فرهنگی و هنری اندیشید.
مجموعه فرهنگی-گردشگری عباس آباد دارای مجموعه های از فضاهای همگانی است که هر یک دارای کارکرد خاصی بوده و در فصول مختلف سال با توجه به فرهنگ کهن ایرانیان و انس دیرینه آن ها با طبیعت، توسط گروه های مختلفی از مردم مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود از یکسو، مراجعه حجم انبوهی از گردشگران به مجموعه فرهنگی-گردشگری عباس آباد در ساعاتی از شبانه روز و فصولی از سال که می تواند به نوعی به فضا آسیب برساند، سبب عدم توازن در بهره برداری از فضاهای شهری شده است. از سوی دیگر، شکل گیری بناها و فضاهایی خارج از طرح های مصوب، تفرق مدیریت بهره برداری و کنترل فضا را در پی داشته است. براین اساس، به منظور مدیریت صحیح و طراحی مناسب فضاها ضروری است مبتنی بر نظرسنجی از استفاده کنندگان از فضا، انتظارات آن ها از نحوه ارائه خدمات و بهره مندی از ظرفیت های موجود در عباس آباد استخراج شده و با استفاده از پیمایشهای عمومی و داده کاوی های کمی وکیفی، پیشنهادات و راهکارهای طراحی مطلوب ارائه شود. علاوه بر آن، بازنگری در شیوه بهره برداری و همچنین ارتقاء کیفیت محیط و عملکرد فضاهای شکل گرفته به عنوان بستر رویدادها و فعالیت های نوظهور، چه در چارچوب اسناد موجود از جمله سند راهبردی طرح جامع اراضی عباس آباد و چه فارغ از آن در گذر زمان، در سطح پایین تر از طرح مذکور مدنظر است. این بازنگری معطوف به تغییر ماهیت فعالیت های کنونی متناسب با رفتارها، مدیریت بهینه و بهره برداری مطلوب تر از فضا و نه تغییر کاربری زمین در محدوده مورد نظر خواهد بود.

اهداف:
هدف کلان:

ارائه شبکه مطلوب فضاهای شهری اراضی عباس آباد و راهکارهای ارتقاء کیفیت محیطی و کیفیت بهره برداری آن ها
هدف فرئی:
– بررسی وضعیت موجود کیفیت محیطی، خدمات عمومی، شیوه های بهره برداری و نگهداشت فضاهای شهری و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان از فضا در اراضی عباس آباد
– بررسی میزان و نحوه حضور گروه های مختلف مردم در ساعات مختلف شبانه روز و فصول سال در اراضی عباس آباد
– سنجش انتظارات استفاده کنندگان فضا از نحوه ارائه خدمات و بهره مندی از ظرفیت های موجود در اراضی عباس آباد
– ترسیم وضعیت مطلوب شبکه فضاهای شهری،کیفیت محیطی و بهره برداری از فضاهای شهری اراضی عباس آباد 
– ارائه راهکارهای عملیاتی در حیطه اقدامات طراحی و بهره برداری جهت ارتقاء کیفیت محیطی و بهره برداری از فضاهای شهری اراضی عباس آباد
– ارائه چارچوب مدیریتی بهره برداری از فضاهای شهری اراضی عباس آباد

قلمرو سازمانی، محدوده مکانی و زمانی:
قلمرو سازمانی:شهرداری تهران
محدوده مکانی: اراضی عباس آباد
محدوده زمانی: داده ها و اطلاعات منتهی به سال ۱۳۹۹

دریافت فایل درخواست ارائه پیشنهاد پژوهشی «بررسی و تدوین سازوکارهای بهره‌برداری بهینه از منطقه فرهنگی گردشگری عباس‌آباد»

تذکر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نکات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذکر است در صورت عدم انطباق پاکت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مرکز نخواهد بود.

– سقف مبلغ برآورده شده (هزینه‌های کارشناسی و بالاسری): ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به حروف معادل (یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال)
– مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه (برای پروژه‌هایی که نیاز به اخذ سپرده تضمین باشد، پاکت ج که حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می بایست ارائه شود): این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.
– شماره حساب مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: ۷۰۰۷۸۷۶۳۹۹۱۶ بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد ۵۰۲ (این فراخوان مبلغ سپرده تضمین برای شرکت در مناقصه ندارد.)
– برای دریافت شرح نیازمندی‌های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست کلیک نمایید.
– با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شرکت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیکه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۱۰درصد مبلغ کل قرارداد و در صورتیکه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌نامه انجام تعهدات به میزان ۵ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده ی مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شماره نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه)
– برگزاری کمیته مالی (گشایش پاکات مالی) مناقصه در محل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران حداکثر ۷ روز کاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهادها برگزار می‌شود و از مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی لازم را کسب کرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌رسانی در سایت مرکز صورت می‌گیرد.
– پاکت‌های مالی مناقصه‌گرانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب نکرده باشند حداکثر به مدت یک ماه پس از اتمام مناقصه در مرکز محفوظ است و برای دریافت پاکت مالی (ب) شخص مناقصه‌گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مرکز واقع در طبقه ۶ مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مرکز نخواهد بود.
– درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی ‌نماید.

مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰. (لازم به ذکر است دبیرخانه مرکز پس از وقت اداری تعطیل می‌شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر با توجه به ویروس کرونا، وقت اداری ساعت ۱۴ است» امکان تحویل پیشنهادها وجود دارد)

محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اکبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره ۳۲، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مرکز، کدپستی ۱۹۶۴۶۳۵۶۱۱
تلفن: ۳-۲۲۳۹۲۰۸۰-۰۲۱

واحد متولی: مدیریت مطالعات و برنامه ریزی امور مناطق
کارشناس مسئول واحد متولی: سرکار خانم امیدی با شماره تماس ۲۲۳۹۲۰۸۰ داخلی ۳۲۹

شماره فراخوان: ۳۵۳
منبع: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook