مسابقه طراحی دروازه و عرصۀ ورودي منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه

به گزارش معمارنیوز، سازمان منطقه آزاد اروند ؛ «مسابقه طراحی دروازه و عرصۀ ورودي منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه» را به فراخوان گذاشته است.

با توجه به آئین نامه جامع مسابقات معماری و شهرسازی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، و عنایت به بخش ۲٫ ضوابط:
ماده ۴، هر مسابقه باید دارای ارکانی مشتمل بر برگزارکننده، مدیر، و هیئت داوری باشد. کلیه ارکان باید به عموم جامعه شرکت‌کنندگان معرفی شوند.

مطابق آیین نامه مذکور؛ عدم اعلام هیئت داوران در هنگام اعلام فراخوان، از نقصان های مسابقه مذکور می باشد که منطبق بر آئین نامه جامع مسابقات معماری و شهرسازی نمی باشد. امید می رود سازمان منطقه آزاد اروند پاسخ دهد و البته دبیرخانه نظارت بر مسابقات معماری شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیگیری نماید. در ادامه متن فراخوان مسابقه مذکور آورده می شود.

 

* (بروزرسانی در تاریخ 95/3/8) :
مسابقه طراحی دروازه ورودی منطقه آزاد اروند در شلمچه در دبیرخانه دائمی ثبت گردید.

اعلام داوران مسابقه:
• اعضای اصلی هیئت داوران:
– دکتر کامران افشار نادری
– دکتر کاوه رستم پور
– مهندس امیرحسین طاهری
– مهندس ایرج کلانتری
– مهندس مجید ملا نوروزی
عضو علی البدل: دکتر شهاب میرزائیان

کارفرما و برگزارکننده مسابقه: سازمان منطقه آزاد اروند
مدیر مسابقه: جلال اعراب اویسی (شرکت مهندسین مشاور معماری ره شهر)

نوع مسابقه:
طراحی اجمالی به صورت آزاد (ایده طرح) و یک مرحله ای

 

• فراخوان مسابقه طراحی دروازه و عرصۀ ورودي منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه:

معرفی مسابقه:
سازمان منطقه آزاد اروند با همکاري مهندسین مشاور معمـاري ره شـهر در نظـر دارد جهـت سـاماندهی عرصـۀ ورودي منطقه در مرز شلمچه (مرز بین المللی جمهوري اسلامی ایران و جمهوري عراق)، ایده طرح دروازه و نشانه ورود و تغییـر سرزمین، ساماندهی پهنه بارانداز و دسترسی هاي منطقه مرزي را با توجه به موقعیـت ممتـاز منطقـه بـه عنـوان یکـی از قطب هاي توسعه صنعت، بازرگانی- ترانزیت و گردشگري، جهت دریافت برترین طرح، به مسابقه بگذارد.

برگزارکننده مسابقه:
مسابقه طراحی دروازه و عرصۀ ورودي منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه با ارکان زیر برگزار میگردد:
برگزار کننده: سازمان منطقه آزاد اروند
مجري مسابقه: مهندسین مشاور معماري ره شهر

اهداف مسابقه:
شلمچه یکی از سه حوزه کلان فعالیتی منطقه آزاد اروند است که با تجارت و بازرگانی و همچنین دروازه ورود و خروج مسافر و کالا شناخته شده است. درواقع شلمچه کریدور ارتباطی منطقه آزاد اروند با کشور عراق است، کـه هـم اینـک به عنوان دروازه اصلی ارتباط کشور ایران با کشور عراق عمل مینماید؛ به همین جهت باید از توانمنـدی ها و ظرفیت هـاي
ویژه آن در به عهده گرفتن فعالیتهاي آتی سود برد.
در حال حاضر زیرساخت هاي ارتباطی شامل دسترسی ها، معابر، گـذرگاه ها، توقفگـاه و محورهـاي ارتبـاطی سـواره و پیاده، پاسخگوي نیازمندیه اي متعدد و منفک باري، مسافري و تشریفاتی نبوده براساس نیازهاي تعریف شدة فعلـی، بـه منطقه اي براي تبادلات تجاري کالاهاي مورد نیاز عراق و رفت و آمد زائرین ایرانی و عراقی تبدیل شده است.

هدف از برگزاري مسابقه، ایجاد دروازه و نشانه اي براي ورود است که خود بتواند به عنوان عرصه مستعد، مقتدر و توانمند در انجام فعالیت هاي بازرگانی- تجاري و ارتباطی میان ایران و عراق ایفاي نقش نماید.
طراحی دروازه و عرصۀ ورودي منطقه آزاد اروند در شلمچه باید بـه گونـهاي تجلـی یابـد کـه در عـین پاسـخگویی بـه نیازهاي امروز بتواند در برابر تحولات و تغییرات آتی تجارت، اقتصاد و توسعه در بستر زمان، انعطاف پذیر باشد.

همچنین عرصه ورودي در مناطق آزاد تجاري- صنعتی به علت نبود گمرك و وجود تسـهیلات فـراوان خـدماتی و عـدم محدودیت ویزا براي ورود و خروج، و حساسیت هاي ایمنی و حراست خاص خود را طلب مینماید.

شرایط داوطلبان:
کلیه مهندسین مشاور داراي گرایشهاي معماري، طراحی شـهري بـالاخص بـا تجربـه پایانـه هـاي مـرزي و همچنـین علاقمندان طراحی، دانشجویان و اساتید با گرایش هاي فوق، امکان شرکت در مسابقه را دارند.

مشخصات کالبدي:
اطلاعات ارائه شده به شرکت کنندگان شامل موارد زیر میشود:
• نقشه وضع موجود محدوده طراحی در قالب نرم افزار Auto CAD؛
• نقشه طرح تفصیلی محدوده 540 هکتاري شلمچه شامل :کاربري هاي پیش بینی شده، مسیر ترانزیـت طراحـی شده، عرض معابر و راه ها، حریم هاي سبز در قالب نرم افزار Auto CAD؛
• اطلاعات شامل: معرفی موقعیت کلی محدوده سایت در منطقـه آزاد ارونـد، توپـوگرافی، ویژگـی هـاي اقلیمـی، شبکه حمل و نقل و دسترسی ها، تصاویر وضع موجود و معرفی کامل محدوده طراحی.

معرفی موقعیت کلی:
دروازه مرزي شلمچه در استان خوزستان و در منطقه آزاد اروند واقع است.
این دروازه در محل تلاقی مرز بین المللی جمهوري اسلامی ایران و کشـور عـراق در غـرب خرمشـهر قـرارداد محـدوده شلمچه و اراضی پیرامون آن، تا پیش از وقوع جنگ تحمیلی بـه عنـوان یکـی از متـراکمتـرین نخلسـتان هـاي کشـور محسوب و نقش کشاورزي آن نیز بسیار بارز بوده است؛ هم اکنـون باتوجـه بـه افـزایش تبـادلات ایـران و عـراق، ایـن محدوده داراي رویکردي تجاري و ارتباطی است.

توپوگرافی:
خاك اراضی منطقه اروند عمدتا از دو تیپ خاك هاي رسوبی و هیدرومورفی است.
منطقه آزاد اروند با قرارگیري بر روي قسمتی از اراضی پست و رسوبی جنوب استان خوزستان، توپوگرافی بسیار سـاده اي مشتمل بر دشت مسطح دارد. به دلیل وجود رسوبات رودخانهاي و آبرفت هاي حاصل از آن، عوارض پستی و بلندي و یـا نواحی پرشیب در کل منطقه به چشم نمی خورد و شیب عمومی حداکثر تا 2 درصد برآورد شده است.

ویژگی هاي اقلیمی:
منطقه آزاد اروند داراي اقلیم گرم و خشک با رطوبت نسبی بالاسـت و بـین ’30° 31 الـی ’30° 17 عـرض جغرافیـایی شمالی و ’48° 32 الی ’48° 1 طول جغرافیایی شرقی قرار دارد که به دلیل پایین بودن عرض جغرافیایی منطقه، شـدت تابش آفتاب زیاد است. در تابستان، هواي گرم که بر اثر تابش شدید آفتاب ایجاد میشـود، شـرایط نامسـاعدي را ایجـاد مینماید.

میانگین حداکثر دماي هوا در پنج ماه از سال (اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شـهریور) بـیش از 40 درجـه سلسـیوس و بالاترین دمایی که در منطقه ثبت شده، 53 درجه سلسیوس بوده است. در سه ماه از سال (آذر – دي و بهمن) که فصـل سرد این منطقه را تشکیل میدهند، میانگین دماي هوا به پایینتر از 10 درجه سلسیوس میرسد و پایینترین دمایی کـه
در منطقه ثبت شده 4- درجه سلسیوس بوده است.
هواي گرم و تابش شدید آفتاب باعث تبخیر آب در سطح آبراهه هاي اصلی مثل کارون و ارونـد مـیشـود؛ امـا بـه دلیـل مسطح بودن اراضی و وجود باد در منطقه، رطوبت حاصل از تبخیر آب رودخانه ،تنها در محل باقی نمی مانـد و در تمـام ناحیه توزیع میگردد. براساس معدل 25 ساله آمار وزش باد، جهت وزش باد غالب در این ناحیه ، در تمام ماههـاي سـال از شمال غربی به جنوب شرقی است.

نفوذ سیستم هاي مرطوب غربی در فصل پاییز آغاز شده و در زمستان به حداکثر میرسد. متوسط درصد بارشهـاي پـاییز حدود 35 درصد و در زمستان 50 درصد است. حدود 10 درصد بارش هاي سالیانه بـه فصـل بهـار تعلـق داشـته و سـهم بارشهاي تابستانه بسیار ناچیز و به صفر میرسد.

معرفی محدوده مورد نظر جهت طراحی:
محدوده مورد نظر براي طراحی در جنوب غربی سایت پایانه مرزي شلمچه و در سایت 5/3 هکتاري بارانـداز واقـع شـده است. این منطقه در غرب خرمشهر و جنوب جاده خرمشهر-شلمچه قراردارد و از جانب غرب با بدنه اي به طول حـدود 3 کیلومتر با عراق هم مرز است. در جنوب محدوده نیز خط راه آهن قرار دارد.
محدوده طراحی دروازه و فضاهاي ورودي منطقه آزاد اروند در ضلع غربی بارانداز و در ابتداي مسیر ترانزیت پـیش بینـی میشود.

شبکه حمل و نقل و دسترسی به سایت:
مهمترین محورهاي موجود در محدوده سایت عبارتند از:
• جاده خرمشهر – شلمچه:
جاده خرمشهر – شلمچه به طول 16 کیلومتر در طول جنگ تحمیلی داراي ارزش نظامی بوده و هـم اکنـون بـه دلیـل وجود گمرك شلمچه و انتقال کالاها به کشور عراق، داراي نقشی بازرگانی – ترانزیتی است. این محور به عنـوان دروازه و مرز رسمی استان خوزستان با کشور عراق محسوب گردیده و از نظر ترانزیت کالا و مسافر داراي اهمیت بسـیار اسـت.
در طرح جدید این بزرگراه داراي چهار خط عبور جدا بوده و «بلوار شهداي شلمچه» نامگذاري و بـه عنـوان اصـلیتـرین مسیر دسترسی سواره به سایت شمرده میشود.

• مسیر خط راه آهن:
ارتباط ریلی منطقه آزاد اروند از طریق ایستگاه خرمشهر به شبکه راه آهن سراسري برقرار است. همچنین بنـدر خرمشـهر نیز از طریق خطوط ریلی به ایستگاه خرمشهر متصل و در انتقال کالاهاي وارداتی به داخل کشور و یا انتقال کالا جهـت بارگیري در بندر نقش مهمی ایفا مینماید. طرح اتصال راه آهن خرمشهر به شلمچه انجام شده است و ادامه آن تـا شـهر بصره و پیوند به راه آهن سراسري کشور عراق، در حال اجراست که در انتقال کالا و مسافر نقش مهمی خواهـد داشـت. این مسیر در جنوب سایت بارانداز قرار دارد.

کاربری های اطراف سایت به همراه تصاویری برای معرفی وضوح موجود محدوده بارانداز و پیرامون آن در نقشه ارائه شده است.

برنامه و ضوابط طرح:
سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد نسبت به ساماندهی عرصه ورودي منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه (که بدنـه اي بـه طول 3 کیلومتر را شامل می شود) اقدام نماید. باتوجه به اینکه این منطقه (شلمچه) به عنوان عرصه تجاري منطقـه آزاد اروند محسوب میشود و میتواند فرصتهاي طلایی در حوزه ترانزیت انواع مسافر و کالا به کشور همسایه (عـراق) را پدید آورد، لذا طراحان می بایست به ایده پردازي درباره دروازه و عرصۀ ورودي سواره و پیاده، سـاماندهی سـایت بارانـداز 5/3 هکتاري و مسیرهاي مختلف حرکت پیاده و سواره سبک و سواره سنگین در ابتداي مسیر ترانزیت اقدام نمایند.

برنامه کالبدي:
باتوجه به هدف اصلی مسابقه نیازهاي اصلی پروژه به قرار زیر است:
1. باتوجه به فشردگی کاربري ها در قسمت جنوب غربی سایت پایانه مرزي شلمچه (سایت بارانداز)، طراحان لازم است نسبت به تحلیل و تفکیک و ساماندهی کاربري ها به صورت شفاف طراحی نمایند.
2. دسترسی ها از نقطه صفر مرزي تا محوطه بارانداز، پایانه مسافري و میدان بیضی شکل تعریف و تحلیل شود.
3. فضاهاي معماري جهت پیاده، سواره سبک، سواره سنگین و فضاهاي اداري لازم جهت ورود بـه منطقـه آزاد ارونـد، پیشبینی شود.
4. نقشه هاي معماري مربوط به دروازه و نشانۀ ورود و یا نمایش دهنـدة تغییـر سـرزمین، نمـاد (Land Mark) بـه صورت منفک و یا بافت دربرگیرندة دیگر فضاها، ارائه گردد.
5. پهنه بارانداز با توجه به نیازهاي ترانزیتی بازطراحی شود.
6. کانکسهاي موقت تجار در سایت پیش بینی و ساماندهی گردد.

خواسته هاي طرح:
طرح ارائه شده بایستی واجد شرایط زیر باشد:
• نماد دروازه بایستی شاخص و در طول روز و شب قابل تشخیص بوده و نحوه نورپردازي در شب نیز ارائه گردد.
• مصالح به کار گرفته شده بایستی ازنظر جنس، رنگ، بافت و استحکام با شرایط محیطی سازگار باشد.
• طرح پیشنهادي باید قابلیت اجرایی شدن را داشته و از نظر فنی و اقتصادي قابل توجیه باشد.
• توجه ویژه به خلاقیت، نوآوري و فناوري روز صنعت ساختمان شود.
• توجه به اقلیم، موضوعات زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژي نیز از اهداف این طراحی محسوب میشود.
• وسایل نقلیه در محدوده سایت بایستی امکان توقف و تردد بدون مزاحمت داشته باشند.
مضامین حائز اهمیت در ایده پردازي طرح به شرح زیر است:
• دعوت کنندگی؛
دروازه باید از طریق طرح فیزیکی خود حس خوشآمدگویی را به ناظر القا نماید.
• تبدیل پذیري؛
دروازه باید عرصهي تبدیل فضایی به فضاي دیگر باشد. حرکت از ایران به عـراق، گـذر از یـک محـدودهي فرهنگـی – زیارتی، سیاسی و هویتی به محدودهاي دیگر، باید در عرصه طراحی، تبدیل به نماد نماید.
• هویت؛
عرصه دروازه باید نشاندهندهي هویت ایران، خوزستان و خاطرات جمعی مردم به ویژه دوران دفاع مقدس باشـد. توجـه به عناصر هویت بخش محدوده شامل طبیعت، جغرافیا، تاریخ، فرهنـگ و معمـاري از الزامـات اصـلی طراحـی محسـوب میشود. طراحی باید ویژگی به یاد ماندنی بودن را نیز داشته باشد. تصویر عرصه طراحی باید به سادگی در خاطر نـاظرین حـک و به بخش جدایی ناپذیري از تصویر ذهنی مرز محدوده تبدیل شود.
• خوانایی فضا و فرم تطابق فرم معماري با عملکرد مجموعه در طراحی حائز اهمیت است.

• دریافت مدارک و تصاویر مورد نظر:
– دانلود فایل تصاویر ماهواره ای
– دانلود فایل های اتوکد
– دانلود فایل شرایط و ضوابط مسابقه

• بروزرسانی دریافت مدارک و تصاویر مورد نظر:
– دانلود فایل اصلاحی تصاویر ماهواره ای
– دانلود فایل اصلاحی اتوکد
– دانلود فایل اصلاحی شرایط مسابقه

راهنماي تهیه مدارك:
حداقل سه برگ در ابعاد 100 در 70 نصب شده روي فوم برد نیم سانتیمتري سفید رنگ، بدون هرگونه زواید شامل:
• تحلیل سایت؛
• دیاگرام نشان دهنده مسیر حرکت پیاده و سواره در طرح؛
• طرح ارائه شده میباید شامل ایده پردازي اولیه باشد؛
• سایت پلان به مقیاس 1/500 (نشان دهنده موقعیت عرصه ورودي، نحوه ساماندهی مسیرهاي سواره و پیـاده و نسـبت آن با محدوده مرز ایران و عراق، موقعیت کانکس هاي تجار و …)؛
• پلان دروازه و کاربري ها با مقیاس 1/200؛
• ارائه حداقل 2 نما؛
• ارائه حداقل یک برش طولی و یک برش عرضی؛
• حداقل چهار چشم انداز سه بعدي از زوایاي مختلف (شامل دید ناظر و دید پرنده)؛
• ارائه پرسپکتیو از نماد یا نشانه (طرح دروازه) از زوایاي مختلف؛
• جدول نشانگر فضاها و سطح اختصاص یافته به هر فضا (شامل فضاهاي حرکت، مساحت کلی عرصه ورودي، فضاهاي اداري- خدماتی و …)

توجه:
* در صورتیکه نیازي به طراحی نماد یا نشانه در نقطه خاصی وجود نـدارد، جـایگزین عملکـردي و اسـتدلال لازم ارائـه گردد.
* تمامی مدارك ارائه شده در برگ ها باید به نحوي باشند که گویاي کامل طرح با جزئیات مربوطه باشند.
* تمامی مدارك خواسته شده باید بر روي یک لوح فشرده نیز ذخیره و همراه سایر مدارك ارسال گردد.
* نام و مشخصات شرکت کنندگان در یک کادر 5×5 در پشت نقشه ها و تصاویر ارسالی درج شود.

تعیین جوایز:
جوایز مسابقه به ترتیب زیر اهدا خواهد شد:
– به رتبه هاي نخست تا سوم که پس از بررسی مدارك توسط هیئت داوران تعیین و اعلام میگردد، به ترتیب350، 250 و 150 میلیون ریال.
– سایر شرکت کنندگان گواهی شرکت در مسابقه و برحسب صلاحدید هیئت داوران لوح تقدیر دریافت خواهند کرد.
– حقوق معنوي تمامی آثار مسابقه متعلق به برگزارکننده است و وي اختیار خواهد داشت که پس از اتمام مسابقه، تمـام یـا بخشی از آن را در نشریات تخصصی یا به صورت گزارش هاي اختصاصی یا عمومی منتشر سازد.
– برگزارکننده مسابقه در تنظیم قرارداد و واگذاري ادامه طراحی و تهیه مدارك اجرایی به هر یک از رتبه هاي برتر (اول تا سوم) مختار است.

مدارك لوح فشرده شامل موارد زیر می باشد:
• عکس ها و تصاویر سه بعدي در قالب JPG ؛
• نقشه هاي کامل فضاها و سایت پلان در قالب PDF و DWG ؛
• کلیه برگها در قالب JPG.

تقویم مسابقه:
پاسخ به سوالات داوطلبین از طریق ایمیل:  1395/01/16 و 1395/01/17   1395/3/8
مهلت ثبت نام و اعلام آمادگی براي شرکت در مسابقه:  1395/01/24  1395/2/15   تمدید: 1395/3/3  روز آزاد سازي خرمشهر
تحویل مدارك مسابقه:  1395/02/23   1395/4/2
آماده سازي مدارك ارسالی شرکت کنندگان به منظور ارزیابی هیئت داوري:  1395/02/23  الی  1395/02/26   1395/4/3 الی 1395/4/8
بررسی مدارك توسط هیئت داوري و تنظیم صورت جلسه نفرات برتر:  1395/02/26  الی  1395/03/02    1395/4/12  الی  1395/4/15
معرفی آثار برگزیده و اهداء جوایز به منتخبین: 1395/03/03 روز آزاد سازي خرمشهر   1395/4/20
برگزاری نمایشگاه: 1395/03/03  الی  1395/03/08   1395/4/21 الی 1395/4/23
مستند سازي مدارك: 1395/03/09  الی  1395/03/12    1395/4/26 الی 1395/4/28

* داوطلبین میتوانند پاسـخ سـوالات خـود را از طریـق ارسـال ایمیـل بـه آدرس m.amjadi@rahshahr.com دریافت نمایند.

نحوه ثبت نام:
داوطلبین پس از درج آگهی فراخوان عمومی در روزنامه همشهري می توانند به تارنمـاي سـازمان منطقـه آزاد ارونـد و یـــا تارنمـــاي گـــروه بـــین المللـــی رهشـــهر، مراجعه و ضمن مشاهده شرایط و ویژگی هاي مسابقه، حداکثر تا روز سـه شـنبه مـورخ 1395/1/24 نسبت به تکمیل فرم ثبت نام (فرم پیوست) و درج مشخصات و اعلام آمـادگی بـراي شـرکت در مسـابقه اقدام کرده و اطلاعـات فـوق را بـه آدرس ایمیـل shahrsazi@arvandfreezone.com و رونوشـت (CC) بـه آدرس ایمیل m.amjadi@rahshahr.com ارسال کنند.

* بازدید از محدوده طرح اختیاري و آزاد است و با توجه به موقعیت فوري طرح امکان دسترسی صرفا با هماهنگی قبلی میسر است.

دبیرخانه:
ارسال آثار به آدرس دبیرخانه گروه بین المللی ره شهر طبق زمانبندي اعلام شده امکان پذیر است.
نشانی: میدان ونک، بزرگراه حقانی، بعد از خیابان آفریقا، خیابان علامه شهیدي، کوچه هوشیار، پلاك 3، گروه بین المللی ره شهر کدپستی: 15187253611
سایت مرتبط: www.Rahshahr.com
سایت مرتبط: www.Arvandfreezone.com

دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :۳ نظر on “مسابقه طراحی دروازه و عرصۀ ورودي منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه”

 • علی wrote on ۱۶ فروردین, ۱۳۹۵, ۱۱:۰۷

  سلام
  باز هم داور ها مشخص نیست انگار این مسابقه هم مثل مسابقات اصفهان و تبریز در آخر به هیچ می رسه

 • معمار wrote on ۱۸ فروردین, ۱۳۹۵, ۲۳:۲۷

  واقعا نشد ی مسابقه ی بی نقص برگزار کنن…

 • علی مرادی wrote on ۲۸ فروردین, ۱۳۹۵, ۱۷:۰۲

  مسابقه بدون داور جدیدا مد شده

نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook