فراخوان مسابقه طراحی معماری «سردر کارخانه پارس فولاد سبزوار»

فراخوان مسابقه طراحی معماری «سردر کارخانه پارس فولاد سبزوار»

“شرکت پارس فولاد سبزوار“ در نظر دارد با همکاری “کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران”، مسابقه معماری با موضوع «طراحی سردر کارخانه پارس فولاد سبزوار» را با رویکرد ساماندهی فضایی و محیطی ورودی اصلی سایت کارخانه در منطقه جووین سبزوار بر اساس شرایط و مقررات” آیین نامه جامع مسابقات معاونت معماری و شهر سازی وزارت راه و شهر سازی” برگزار نماید.

اهداف و خواسته های پروژه:
شرﮐﺖ ﭘـﺎرس ﻓـﻮﻻد سبزوار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﻓـﻮﻻد ﺳـﺎزی با هدف تولید مواد اولیه صنایع فولاد در سال ۱۳۹۴ ﺑـﻪ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ۸۰۰ ﻫــﺰار ﺗﻦ آهن اسفنجی شامل گندوله و بریکت در ﻓﺎز اول ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ، و در فاز های بعدی تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن بلوم و بیلت فولادی را در برنامه دارد . ﻫــﺪف از اﯾﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، ﺗﻮﻟﯿــﺪ با اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن در زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده است. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻮین ﺳﺒﺰوار ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از امتیاز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾـﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻨﮕﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑـﻪ شبکه رﯾﻠﯽ راه آﻫﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

کلیات طرح و اهداف برنامه: 
طراحی یک مجموعه ی ورودی (در قالب سردر شرقی کارخانه) ﺷـﺮﮐﺖ ﭘـﺎرس ﻓــﻮﻻد ﺳـﺒﺰوار از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و اﻣﺘﯿـﺎزات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎ با ﮐﺎرﮐﺮدهای اﺻـﻠﯽ و یک برنامه ی ساده ی توزیعی در محدوده ای به طول ۱۵۰ متر و عرض و عمق متغیر، با حدود دویست متر مربع فضای بسته خدماتی و امنیتی شکل می گیرد و همچنین هدفگذاری ایجاد ﯾﮏ مدخل اصلی برای مراجعین به سایت کارخانه و مفصلی ارﺗﺒﺎﻃﯽ با ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن داخلی و نیز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را برآورده می کند.
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﻓﻮﻻد ﺳﺒﺰوار درﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮدر اصلی ضلع شرقی سایت، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ورودی ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ نامبرده، یک ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی آزاد معماری ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎید.

ملاک های داوری:
– طراحی معماری با اهمیت زمینه ی موجود صنعتی و تکنولوژیک با تاکید بر نقش آهن و فولاد
– طراحی معماری با اهمیت ‏محیط طبیعی ویژه ( اقلیم، منظر و غیره) و با زمینه ی معماری و هنر بومی ایرانی و دوران اسلامی
– طراحی با استاندارد های ترافیکی و کنترلی توامان برای عبور و پارکینگ وسایط نقلیه سبک و پیاده
– طرح خلاق و آینده نگر با اهمیت اهداف تولیدی و فنی کارخانه ی فولاد و ارزش های پایدار
– توجه به معانی عناصر سازنده و نمایشگر طرح، از جمله فولاد و انواع پوشانه های لازم در طرح
– تنظیم شرایط محیطی محدوده سردر و حفاظت آن در مقابل آفتاب و بارش و باد برای مراجعین و استفاده کنندگان
– طراحی با اهمیت مقیاس های اجرایی یک پروژه ی معماری و محوطه ی بلافصل ‏جانبی
– توجه به هزینه های اجرایی منطقی و قابل قبول برای کارفرما
– ساماندهی و طراحی گرافیک محیطی و تابلو های سردر کارخانه ( نام کارخانه و آرم و لوگوی شرکت ) با سایر عناصر طرح
– هماهنگ سازی طرح دیوار محوطه موجود (بدون حذف آن) و ایجاد ترکیب موزون با موضوع اصلی پروژه و همچنین توجه به ورودی دیگر ضلع شرقی (ماشین های باری و سنگین ) با امکان تعمیم طرح اصلی به این بخش

شرایط مسابقه: 
– این مسابقه به صورت آزاد و فراخوان عمومی و یک مرحله ای برگزار می شود و پس از بررسی مختصر سوابق و مشخصات شرکت کنندگان، کلیه افراد واجد صلاحیت بدون محدودیت در تعداد، مجاز به شرکت در مسابقه خواهند بود.
– کلیه شرکت های مهندسین مشاور، دفاتر طراحی معماری به صورت حقوقی، کلیه فارغ التحصیلان رشته معماری، طراحی شهری، منظر و … که لااقل ۲ سال تجربه کاری مرتبط با رشته خود را دارند و یا ۱ پروژه مرتبط با موضوع مسابقه را در سوابق خود دارند به صورت فردی یا گروهی مجاز به شرکت در مسابقه خواهند بود.
– شرکت های حقوقی و دفاتر فنی و اشخاص حقیقی غیر معمار مانند طراحی شهری و منظر و … لازم است لااقل یک نفر معمار با تجربه ۲ سال و بیشتر یا حداقل ۱ پروژه اجرایی در کارهای مرتبط را در تیم خود داشته باشند.
– مدیر مسابقه و راهبر در مرحله ثبت نام صلاحیت متقاضیان را احراز خواهند نمود و پس از اختصاص یک کد تایید به هریک از آن ها، شرکت کنندگان مجاز به ثبت نام نهایی و پرداخت پذیره ثبت نام و دریافت اسناد مسابقه خواهند بود و به عنوان شرکت کننده نهایی مسابقه شناخته خواهند شد.
– فقط کارهایی به مرحلۀ داوری راه می یابد که تیم راهبری و مدیر مسابقه قبل از جلسه داوری، مطابقت آن ها با شرایط اعلام شده ی مسابقه را تأیید کرده باشند.
– تنها مرجع داوری و انتخاب برندگان مسابقه، هیات داوران خواهد بود و رأی هیات داوران قطعی و تغییر ناپذیر است، و کسی (از جمله مدیر یا برگزارکننده) مجاز به تغییر و دخل و تصرف در آن نیست.
– مشارکت برگزارکننده و مدیران و کارکنان آن، راهبر مسابقه، مدیر مسابقه و مشاوران مدیر مسابقه، دبیر مسابقه، اعضای هیات داوران، مؤسسه یا شرکتی که داور مسابقه مدیر عامل، عضو هیئت مدیره، سهامدار یا در زمره ی کارکنان آن باشد، و نیز بستگان درجه اول و دوم داوران در مسابقه ممنوع است.
– هویت کلیه شرکت کنندگان و آثار آن ها برای هیات داوران تا پایان مرحله داوری مخفی خواهند ماند و پس از اتمام داوری پاکت های شناسایی شرکت کنندگان با حضور نماینده برگزارکننده، مدیر مسابقه و هیئت داوران گشوده می شود و هویت برندگان تعیین و ثبت می گردد. لذا هرگونه تماس شرکت کنندگان با اعضای هیات داوران در طول مسابقه و تا اعلام نتایج رسمی مسابقه بکلی ممنوع خواهد بود و مدیر و راهبر مسابقه از طریق راه های تماس پاسخگوی هرگونه سوال و موضوع در ارتباط با مسابقه خواهند بود.
– هرگونه انتشار طرح ها، ایده های موضوع مسابقه و مشخصات آن ها از طرف شرکت کنندگان تا قبل از اعلام رسمی نتایج مسابقه بکلی ممنوع است و باعث حذف از رقابت مسابقه خواهد شد حتی اگر برگزیده هیات داوران باشند.
– عقد قرارداد برای ادامه کار در موضوع مسابقه در اختیار برگزار کننده مسابقه خواهد بود و شرکت در مسابقه یا برنده شدن در آن الزامی برای عقد قرارداد با صاحب آثار برنده ایجاد نمی کند.
– کلیه حقوق مادی و معنوی آثار ارایه شده در این مسابقه به شرکت کننده مسابقه تعلق دارد و استفاده از طرح و ایده طراحان بدون موافقت کتبی پدید آورنده اثر ممنوع خواهد بود. ولی برگزار کننده و مدیر مسابقه حق انتشار آثار مسابقه را با ذکر نام صاحبان آثار مسابقه خواهند داشت.
– کلیه آثار ارایه شده از طرف شرکت کنندگان به غیر از نفرات برنده در پایان مسابقه به صاحبان آثار مسترد می گردد.
– برنامه و بروشور تفصیلی مسابقه به همراه فایل ها و مدارک مسابقه پس از اعلام کد شرکت کنندگان مجاز به آن ها در اختیار شرکت کنندگان مجاز قرار خواهد گرفت و مدیر و راهبر مسابقه در صورت نیاز، مجاز به ایجاد تغییرات جزئی در مفاد برنامه مسابقه با تایید هیات داوران خواهد بود لیکن کلیات مسابقه غیر قابل تغییر خواهد بود.
– این مسابقه بر اساس” آیین نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهر سازی” برگزار می گردد و کلیه شرکت کنندگان، برگزار کننده، راهبر و مدیر مسابقه و عوامل وی ملزم به تبعیت از مقررات این آیین نامه خواهند بود حتی چنانچه به دلایل فورس ماژور و شرایط خاص شیوع کرونا در دبیرخانه جامع مسابقات ثبت نگردد.
– به دلیل محدودیت های شیوع بیماری کرونا بازدید از سایت پروژه برای شرکت کنندگان الزامی نیست.

آثار و مدارک مورد نیاز مسابقه و نحوه تحویل آثار:
کلیه شرکت کنندگان مجاز به شرکت در مسابقه می بایست آثار خود را در قالب محصولات ذیل در موعد مقرر تحویل دبیرخانه مسابقه نموده و رسید کتبی دریافت دارند:
– ۳ شیت قطع A1 به صورت افقی بر روی مقوای مات و شاسی شده بر روی فوم بورد سفید رنگ شامل پلان، نما، برش پرسپکتیو ها، دیاگرام و در صورت لزوم توضیحاتی که مبین طرح و ایده آن ها باشد. بدون هرگونه نام و نشان شرکت کننده.
– یک جلد گزارش توجیه طرح حداکثر در ۵ برگ در قطع A4 به صورت قائم بدون هرگونه نام و نشان شرکت کننده.
– آپلود تصاویر شیت های ارسالی با فرمت JPG به صورت RGB DPI 300  همراه فایل PDF گزارش ارسالی در سامانه. 

برگزارکننده:
شرکت پارس فولاد سبزوار

ارکان مسابقه:
برگزار کننده:
شرکت پارس فولاد سبزوار
راهبر مسابقه: کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
مدیر مسابقه: مهندس کوروش بزرگ منش
نماینده برگزار کننده: مهندس شهرام نیک نام
شرکت کنندگان: شرکت های مهندسین مشاور، دفاتر طراحی، معماران، طراحان شهری و منظر به صورت حقیقی

هیــات داوران:
• دکتر محمد سعید ایزدی؛ (معماری، طراحی شهری)
• دکتر شاهین حیدری؛ (تکنولوژی معماری)
• دکتر محمود گلابچی؛ (سازه در معماری)
• مهندس فرناز سلاجقه؛ (معماری)
• حمیدرضا پوردیلمی؛ (گرافیک محیطی)
• مهندس علی یاوری؛ (معماری)

* تحریریه معمارنیوز- مطابق ” آیین نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی”، تعداد اعضای اصلی هیئت داوری باید فرد باشد، از حداقل ۱ نفر تا حداکثر ۷ نفر. و در صورتی که تعداد داوران بیش از یک نفر باشد، باید به ازای هر سه نفر عضو اصلی، یک عضو علی‌ البدل تعیین شود.

جوایــز مسابقه:
به برندگان مسابقه جوایزی به شرح زیر داده خواهد شد:

نفر اول: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
نفر دوم: ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
نفر سوم: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
نفر چهارم: یک قطعه ربع سکه به همراه لوح تقدیر
نفر پنجم: یک قطعه ربع سکه به همراه لوح تقدیر
سایر شرکت کنندگان: به کلیه شرکت کنندگانی که آثار آن ها به مرحله داوری می رسد گواهی شرکت در مسابقه داده خواهد شد.

هزینه شرکت در مسابقه:
– کلیه متقاضیانی که مجاز به شرکت در مسابقه خواهند شد برای تکمیل فرآیند ثبت نام به عنوان شرکت کننده مجاز مسابقه لازم است مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت دریافت مدارک و شرکت در مسابقه از طریق درگاه بانکی یا طرق دیگری که اعلام می گردد پرداخت نمایند. (این هزینه پس از شروع مسابقه غیر قابل استرداد خود بود.)
– مبلغ جوایز و تقدیر نامه ها تحویل مدیران شرکت ها یا سر گروه ها خواهد شد و برگزار کننده و مدیر و راهبر مسابقه مداخله ای در روابط کاری و مالی داخلی شرکت کنندگان نخواهند داشت.

مراحل مسابقه و برنامه زمان بندی:
انتشار فراخوان عمومی در روزنامه: ۳ آبان ماه ۱۴۰۰
مهلت ثبت نام و ارسال مدارک شرکت کنندگان از طریق لینک ثبت نام: ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰ (آخر وقت)
ارسال کد تایید، تکمیل ثبت نام و دریافت اسناد مسابقه: ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ 
تحویل آثار شرکت کنندگان در مسابقه: ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ 
برگزاری جلسه داوری: ۴ و ۵ دی ماه ۱۴۰۰
اعلام رسمی و عمومی نتایج مسابقه: ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ 

ثبت نام:
فرم ثبت نام مسابقه

تصاویر عمومی وضعیت فعلی پروژه:

 

محصولات تولیدی حال حاضر و آتی کارخانه:

 

محل تحویل آثار:
شهر تهران  (محل دقیق آن متعاقبا در خبر بروزرسانی خواهد شد.)

دبیرخانه:
نشانی: تهران- خیابان شریعتی- پایین‌ تر از سه راه طالقانی- رو‌به‌روی خیابان آمل- ساختمان شماره ۱۴۰- طبقه سوم-  واحد شرقی (کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران)
کد پستی: ۱۵۶۱۹۳۶۵۱۳
تلفن: ۰۹۱۹۰۴۴۲۴۱۶ – ۷۷۵۰۳۳۸۵ – ۷۷۵۳۹۲۸۲
واتساپ: ۰۹۱۹۰۴۴۲۴۱۶
پست الکترونیکی: tu.architects@gmail.com
سایت مرتبط: www.tua.ir

دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook