دفاعیه نهایی دکتری با عنوان «بازآفرینی شهری اجتماع محور از طریق آموزش مبتنی بر اندیشه اسلامی در بافت تاریخی محله سرخاب تبریز» – تبریز

سمینار نهایی رساله دکتری شهرسازی اسلامی با موضوع «بازآفرینی شهری اجتماع محور از طریق آموزش مبتنی بر اندیشه اسلامی در بافت تاریخی محله سرخاب تبریز» ، مورخ ۱ مرداد ماه ۹۸ در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار می گردد.

دانشجو:
نسترن نژداغی

استاد راهنما:
دکتر احد نژاد ابراهیمی

اساتید داور خارجی:
دکتر کیومرث حبیبی
دکتر علی سلطانی

اساتید داور دخلی:
دکتر محمدتقی پیربابایی
دکتر هاشم پور

چکیده ای از پایان نامه:
در سیر تکامل رویکرد بازآفرینی شهری توجه به مقولۀ مشارکت اجتماعی، منجر به شکل گیری رویکرد بازآفرینی شهری اجتماع محور گردیده است. مشارکت مردمی در فرآیند بازآفرینی منجر به افزایش سرمایۀ اجتماعی، حس تعلق  به  مکان و مسئولیت پذیری نسبت به مکان خواهد شد و نهایتاً پایداری  اجتماعی را بوجود خواهدآورد. از آنجایی که مهارت  و  آگاهی کافی برای ورود  به عرصۀ مشارکت در فرآیند توسعۀ محلی، امری ضروری است، به نظر می رسد دلیل عدم مشارکت  مردمی در فرآیند مذکور، حاصل فقدان آموزش های موردنیاز بوده است. با هدف تعیین  نقشِ آموزش در فرآیند بازآفرینی  شهری اجتماع محور، در پژوهش حاضر با  بهره گیری  از روش تحقیق کیفی و راهبرد تحلیل محتوا، نظریات، بیانیه ها و منشورهای بین المللی، واکاوی گردیده اند که در نهایت منجر به تشکیل مدل بازآفرینی  شهری اجتماع محور از طریق آموزش شده است.

آموزش در  این  مفهوم به معنای آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، نظرسنجی، زمینه ساز مشارکتِ اجتماعی، عامل همبستگی اجتماعات، ایجاد کنندۀ مهارت های برقراری  ارتباط  بین بازیگران اجتماعی، عامل حساس سازی  ساکنان نسبت به محیط و همچنین عامل مسئولیت پذیریِ افراد نسبت  به توسعۀ  آتی  محله خواهد بود. از طرفی با توجه  به لزوم تدوین چارچوب مفهومی متناسب با اعتقادات، فرهنگ و هویت بومی، هدف این پژوهش تدوین این چارچوب برای ارائۀ الگوی آموزش ساکنان مبتنی بر فلسفۀ رئالیسم اسلامی است. برای نیل به این هدف جایگاه آموزش در فرآیند جلب مشارکت مردمی مبتنی بر مبانی نظری و فلسفی اندیشۀ اسلامی درباب آموزش، با توجه به نقش اجتماع و به تبع آن مشارکت، تحلیل گردیده است تا ماهیت اندیشۀ اسلامی در باب آموزش اجتماعی و رفتار اجتماعی در  جامعه، اهداف، اصول، روش و محتوای آموزش متأثر از اندیشۀ اسلامی ارائه شود. این پژوهش از منظر هدف تحقیق بنیادی و بر اساس ماهیت موضوع و حیطۀ مورد پژوهش در علوم اجتماعی، توصیفی-تحلیلی محسوب می گردد.
تبیین ویژگی های آموزش برای اجتماع بر اساس اندیشۀ اسلامی، فلسفۀ رئالیسم اسلامی و نظریۀ اعتباریات در مقایسه با آن دسته از نظریه های مشارکت در شهرسازی و برنامه ریزی شهری که بر پایۀ آموزش به اجتماع تدوین گردیده اند، به عنوان نتیجۀ تحقیق نشان می دهند، آموزش از جامعه و آموزش برای جامعه اصل است، و نه آموزش به جامعه. در این جامعه ارزش ها براساس انسان  شناسی تبیین می گردند. به این معنی که در جامعۀ اسلامی، اهداف و نیازهای آموزشی طی فرآیندی دوطرفه و با اهمیت بخشی به نقش اجتماع در این فرآیند، متأثر از رویکردی از پائین به بالا، براساس خواست های جامعه تدوین می گردد و در قالب برنامه ریزی و  مفهوم سازی به جامعه ارائه می شوند.

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: سه شنبه، ۱ مرداد ماه ۹۸، ساعت ۱۰:۳۰
مکان: تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده معماری و شهرسازی، سالن معمار علی تبریزی
دریافت پوستر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2023 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook