دریافت نشریه اینترنتی نوسازی، شماره ۵۳، اسفند ماه ۱۳۹۸ بهمراه ویژه نامه بافت های فرسوده و ناکارآمد

نشریه اینترنتی نوسازی
سال دهم، شماره ۵۳
اسفند ماه ۱۳۹۸

صاحب امتیاز: نشریه سازمان نوسازی شهر تهران
مدیر مسئول: کاوه حاجی علی اکبری؛ مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران
سردبیر: علی خانی؛ معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی شهر تهران

آنچه در این شماره از نشریه میخوانید، به شرح زیر می باشد:

مقالات:
• شکل های نوآورانه مشارکت شهروندی در حاشیه نظام رسمی برنامه ریزی | نویسندگان: توریل نایست، توریل رینگهولم، آنیکا اگر | مترجم: مریم کریمی آذر

• آیا مشارکت در سیاست های بازآفرینی شهری واقعاً مهم است؟ بررسی شبکه های حکمرانی در در کاتالونیا (اسپانیا) نویسندگان: مارک پارز، جوردی بونه مارتی، مارک مارتی کاستا | مترجم: محمد رشتیانی

• نقش بخش عمومی در بازآفرینی مناطق محروم شهری: مطالعه موردی کراکوف لهستان و کر کلیز بریتانیا | نویسنده: مارسین کوپک | مترجمین: جواد جمشیدی، راحله بحرانی

• مقایسه بین اعیانی سازی و بازشهرسازی: بعد مشارکتی بازآفرینی از پایین به بالا در شهر گدنسک، لهستان | نویسنده: ماجا گر بوسکا |مترجم: خورشید پورحبیب

• نوسازی شهری و بازآفرینی در سیدنی، استرالیا تفکر شورا در فرآیند برنامه ریزی و توسعه | نویسندگان: کریستین رومینگ، بیل راندولف، سایمون پینگار، بروس جوود | مترجم: صفورا رضایی

یادداشت:
• پروژه R-Uban؛ چگونگی مشارکت در ایجاد یک شهر تاب آور | نویسندگان: کنستانتین پِتکو، دُوینا پِترِسکو | مترجم: راحله بحرانی

• پروژه شهر همکارانه | نویسنده: کریستین لایون | مترجم: آیدا کیانفر

• هماهنگی کنش گران در پروژه های بازآفرینی شهری؛ مطالعه موردی: فیکیتپ، استانبول، ترکیه | نویسندگان: طوبی ساری هاسور، کاندان سینار سیتاک | مترجم: نجمه مظفری پور

• مطالعه الگوی مشارکت افراد و نهادهای محلی تاثیرگذار و راهکارهای افزایش آن در راستای نوسازی بافت فرسوده؛ مطالعه در بافت فرسوده منطقه ۱۵ | نویسنده: صالح اولاد دمشقیه | موسسه پویا پژوهش پیشگام آریا

گزارش:
پژوهش با عنوان «ارزیابی عملکرد تشکل های خصوصی (مجریان) در نوسازی بافت های فرسوده؛ نمونه موردی شرکت نوسازان منطقه ۸» | تهیه کننده: دفتر خدمات نوسازی محله مجیدیه، کرمان و لشکر

دریافت شماره ۵۳ نشریه
دریافت تصویر جلد

 

  • • ویژه نامه بافت های فرسوده و ناکارآمد
    زمستان ۹۸

فهرست مطالب ویژه نامه:

• ﻓﺼﻞ اول، ﭘﺮوﻧﺪه: ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ 

ﺑﺨﺶ اول: ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
– ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی: ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۵۸ ﺗﺎ ۱۳۹۸، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی
– ﺗﺒﯿﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی: ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻫﺪف

ﺑﺨﺶ دوم: ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ
– ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ: ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺷﺮاﮐﺖ روپ واک ﻟﯿﻮرﭘﻮل
– ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ: اﻫﻤﯿﺖ زﻣﯿﻨﻪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﮔﻔﺖوﮔﻮ
– ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی
– ﻧﻬﺎدﺳﺎزی، ﺣﻠﻘﻪی ﮔﻤﺸﺪه ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮی
– ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻘﺮ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ، درونﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﭘﺮوژهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان
– ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ؛ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی
– ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽِ ﻣﻨﺴﺠﻢ، ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮی

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم: ﭘﻨﻞﻫﺎ
– ﭘﻨﻞ اول: ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آن
– ﭘﻨﻞ دوم: ﻧﻘﺪ و ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن روﯾﮑﺮد ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی

• ﻓﺼﻞ دوم: ﺧﺎرج از ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﺨﺶ اول: رواﯾﺖ
– ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ: از ﺿﺮورت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن
– ﺷﻬﺮ از درﯾﭽﻪ ادﺑﯿﺎت

ﺑﺨﺶ دوم: ﺗﻤﺎﺷﺎ
– ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ در ﺳﯿﻨﻤﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
– ﺟﺴﺘﺎری درﺑﺎره ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮ در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب
– ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب “ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ: ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن در اﯾﺮان”

دریافت فایل ویژه نامه
دریافت تصویر جلد ویژه نامه

لینک مرتبط: دریافت نشریه اینترنتی نوسازی، شماره ۵۲، آبان ماه ۱۳۹۸

منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2020 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook