اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی

محورهای همایش:

محیط زیست شهری و معماری:
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
اکولوژی شهری و شهر سبز
ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست
شهرسازی نوین و صرفه جویی در مصرف انرژی
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
فاضلاب شهری و تصفیه آن
فضای سبز و محیط زیست شهری
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و حفظ اکولوژی شهری
مدیریت پسماند در شهرها
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
مسائل محیط زیست کلان شهرها
معماری و تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مکانیسم های توسعه پاک
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست
و سایر موضوعات مرتبط

شهرسازی، توسعه شهری پایدار و شهرهای میانی:
بوم‌گرایی و نقش آن در شهرسازی و معماری گذشته و حال
تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه شهری پایدار
توسعه گردشگری پایدار در شهرهای میانی
جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
چالش‌های پیش‌روی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
حمل و نقل شهری و توسعه پایدار
زیرساخت های شهری و توسعه پایدار
سکونتگاه های بومی و توسعه شهری پایدار
سیاست‌های بین المللی، ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
شریانهای حیاتی و توسعه شهری پایدار
شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
شهرسازی نوین و توسعه پایدار
شهرهای جدید و توسعه شهری پایدار
شهرهای کوچک، میانی و توسعه پایدار
شهرهای مجازی، الکترونیکی، هوشمند و توسعه پایدار
کارکرد شهرهای میانی در توسعه منطقه‌ای، ناحیه‌ای و ملی
الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
الگوهای آینده توسعه پایدار شهرهای میانی در ایران و جهان
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی اسلامی
مدیریت شهری و نقش آن در توسعه پایدار
ناپایداری شهری و عوامل مؤثر بر آن
نقش آموزه های دینی در شکل‌گیری شهرسازی و معماری ایران و جهان
نقش معانی و مفاهیم در سازماندهی شهرهای ایرانی اسلامی و معماری ایران و جهان
نمادها و نشانه‌ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران و جهان
و سایر موضوعات مرتبط

معماری، روانشناسی شهری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و توسعه پایدار:
ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
امنیت و مدیریت بحران‌های شهری
اهمیت و تأثیر فرهنگ بر معماری بومی و پایدار
برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
تعامل در فضای شهری
جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار
راهکارهای کاهش هزینه‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی در شهرها
روانشناسی محیط با رویکرد معماری پایدار
روش های بهره وری در صنعت ساختمان با رویکرد معماری پایدار
شهروند و حقوق شهروندی
فرهنگ شهر نشینی
کاهش آسیب پذیری و بهسازی اماکن و شریانهای شهری
مصادیق معماری پایدار در معماری بومی و سنتی ایران
معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی
نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار
هویت اسلامی در نقش آن در معماری پایدار
و سایر موضوعات مرتبط

سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای:
اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه
ایمنی سازه در معادن زیر زمینی
بهسازی سیستم شریان های حیاتی، بناها و پل ها
تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی
توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
روشهای بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها
سازه های زیر زمینی
سازه های غیرساختمانی و صنعتی
سازه های هیدرولیکی و دریایی
عیب ‎‎یابی لرزه‎ای سازه‎ها
کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای، میراگر ها و …) در بهسازی لرزه ای سازه ها
مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
هماهنگی شکلی سازه و معماری
و سایر موضوعات مرتبط

حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
آب و فاضلاب
ابنیه فنی
ایمنی حمل و نقل
برنامه ریزی حمل و نقل
تاسیسات شهری
ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
روسازی (راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
و سایر موضوعات مرتبط

آموزش معماری، گردشگری و شهرسازی پایدار:
اکوتوریسم و محیط زیست
آموزش مفاهیم مرتبط با توسعه شهری
آموزش و پژوهش در توسعه شهری پایدار
آموزش‌ و پژوهش‌های مجازی معماری و شهرسازی
بررسی تاثیرگذاری صنعت گردشگری در کشورهای در حال توسعه
بررسی زیرساخت های صنعت گردشگری ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته
تاثیر هنرهای هفت گانه در صنعت گردشگری
راهکارهای شکوفایی صنعت گردشگری
فرهنگ، اجتماع و هویت در آموزش معماری پایدار
گردشگری و گرافیک شهری
نقش اقلیم، فرهنگ و هویت اقوام در توسعه گردشگری
نقش آموزش در توسعه صنعت گردشگری
نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهرها
و سایر موضوعات مرتبط

انرژی، معماری پایدار، فرهنگ و سنت و شهرسازی پایدار:
ارتباط دوسویه معماری پایدار و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
تکنولوژی و پایداری ساختمان
جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرها
شناخت الگوهای پایداری در معماری و شهرسازی سنتی ایران
ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخص‌های آن
ضوابط فنی و استانداردها
کاربرد مصالح نوین
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر
مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری و شهرسازی
مدیریت انرژی
مدیریت بحران و توسعه ی شهری در شهرهای ایران
مدیریت سیستم های حمل و نقل و توسعه شهری در شهرها
مردم و پایداری اجتماعی
نوآوری و چالش‌های پیشرو
هویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهری
و سایر موضوعات مرتبط

میراث طبیعی، اقتصاد، توسعه پایدار و معماری:
اقتصاد شهری و حقوق محیط زیست
اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری
تکنولوژیهای نوین در گردشگری
جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری
رویکردهای نوین در گردشگری
فرهنگ و گردشگری
فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در راستای معماری پایدار
گردشگری با هویت ایرانی اسلامی
گردشگری بومی
گردشگری جهانی و جاذبه های ایران
گردشگری دینی
گردشگری و اقتصاد
مدیریت مالی و نگرش درآمدزایی در بهسازی بافتهای فرسوده شهری
مدیریت گردشگری
معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری
معماری و شهرسازی نوین و گردشگری
و سایر موضوعات مرتبط

منظر،‌ بافتها و آثار تاریخی:
اثرات اجتماعی- اقتصادی  مناظر شهری تاریخی
ارزش های ملموس و ناملموس
آسیب‌شناسی منظر شهری
بازسازی بافت تاریخی
بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی (چالشها و راهکارها)
بافت های تاریخی
برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
بهسازی و مقاومسازی بافتهای تاریخی
پایداری و منظر شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید در حفظ بافت تاریخی شهر
تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
تنوع فرهنگی و خلاقیت به عنوان نیروی محرک سرزندگی
توصیه نامه یونسکو در مورد منظر شهری تاریخی
حس مکان
حفظ هویت شهری در بهسازی بافت های فرسوده
خاطرات جمعی
شناسایی، حفاظت و بهسازی و هماهنگ سازی منظر فرهنگی میراثی با آینده شهرها
ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری
عناصر سازنده سیما و منظر شهری
فرهنگ، هویت و منظر شهری
مدیریت و نوآوری برای افزایش کیفیت زندگی روزمره و توسعه توریسم
منظر شهرهای اسلامی
منظر شهرهای ایران
منظر شهرهای جدید
منظر شهرهای سنتی
منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
منظر شهری بافت های نوساز
منظر شهری و مسائل اجتماعی
منظر شهری و هنرهای تجسمی
منظر شهری و خاطرات جمعی
منظر طبیعی شهر
منظر فرهنگی شهری به عنوان ابزاری برای پایداری
نمادها، نشانه ها و منظر شهری
نوسازی شهری
و سایر موضوعات مرتبط

برنامه ریزی، جغرافیا، مدیریت و طراحی شهری:
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
برنامه ریزی کالبدی شهری
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
برنامه ریزی روستایی
برنامه ریزی گردشگری
برنامه ریزی و آمایش سرزمین
بهسازی و نوسازی شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
جغرافیا ی پزشکی
جغرافیا ی سیاسی
جغرافیا ی طبیعی
حقوق شهری
ژئومورفولوژی
سنجش از دور
طبیعت گردی (اکوتوریسم)
گردشگری شهری
مدیریت پروژه های شهری
مشارکت در امور شهری
نماهای شهری
و سایر موضوعات مرتبط

مهندسی عمران، توسعه پایدار، فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی:
ارتقای خدمات شهری و بکارگیری تکنولوژی‌های نو به منظور ایجاد شهر هوشمند
بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
تکنولوژی بتن
توسعه شهری و فناوری های نوین در صنعتی سازی ساختمان
دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با بکارگیری مواد و مصالح نوین
راه و ترابری
رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران
ژئوتکنیک و معدن
سیستم های GIS با تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
فناوری نوین در صنعتی سازی ساختمان
کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران
کاربرد ژئوفیزیک در سد سازی
کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب
مدیریت ساخت و اجرا
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
مقاوم سازی ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
نقشه برداری
هیدرولیک، منابع آب
و سایر موضوعات مرتبط

مهندسی معماری و شهرسازی:
اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری وشهرسازی
انرژی های نو در معماری
بحران آب و راهکارهای کاهش مصرف
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
بوم شناسی
پایداری در شهرسازی
پایداری و محیط زیست
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
تاثیر بزرگراهها و شاپینگ مال ها در بافت شهری
تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
روشها و فناوریهای نو در در معماری
زباله و آلودگی های زیست محیطی
زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی
سبک شناسی معماری
شهر بدون اتومبیل
فرهنگ، هنر و معماری
فضاهای سبز و محیط زیست شهری
گرافیک شهری
الگوهای معماری بومی
معماری خیابانی
معماری منظر
معماری و هویت شهری
معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
معماری داخلی
معماری و توسعه پایدار
معماری و شهرسازی اسلامی
مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
و سایر موضوعات مرتبط

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال اصل مقالات:
۱۵ خرداد ۱۳۹۴   تاریخ تمدید شده: ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۵ تیر ۱۳۹۴   تاریخ جدید: ۵ مهرماه ۱۳۹۴
مهلت ثبت نام در همایش: ۲۵ تیر ۱۳۹۴   تاریخ جدید: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۴
برگزاری همایش: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴   تاریخ جدید: ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴

دبیرخانه:
اردبیل، چهار راه امام (ره) روبروی استانداری، کوچه شهید مدرس دوم، پلاک ۹، کانون فرهنگی مناجات اردبیل. دفتر موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر. تلفکس: ۳۳۲۳۸۳۹۸ – ۰۴۵
ساعت پاسخگویی: ۹ صبح الی ۱۴ بعد از ظهر
ایمیل: niaconf123@gmail.com
سایت مرتبط: www.niaconf.ir
دریافت پوستر

منبع خبر: www.MemarNews.com

 

Follow Memarnews
FacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwitterlinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare

share Memarnews content
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2024 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook