انتشار کتاب «مبانی روانشناسی محیطی»

انتشار کتاب «مبانی روانشناسی محیطی»

مترجمان: دکتر سید باقر حسینی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ملیحه باقری، کسری حسن پور، مریم حیدرزاده
ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحه: ۴۶۰
قیمت: ۳۰/۰۰۰ تومان

پیشگفتار:
محیطی که ما در آن زندگی میکنیم، به شیوه های متعددی بر زندگی افراد تاثیر دارد ؛ اما این محیط به طور متقابل محصول فعالیت های انسان است. روانشناسی محیطی به مطالعه این روابط متقابل بین انسان و محیط پرداخته است.
هدف از این کتاب ارائه مقدمه ای برای این رشته تحقیقاتی در حال تکامل و پویاست. در ۲۶ فصلی که هسته اصلی این کتاب را تشکیل می دهد، بیش از ۵۰ پژوهشگر مستنداتی از وضعیت کنونی رشته روانشناسی محیطی را ارائه داده اند. فصل ها در ۳ بخش سازماندهی شده است. بخش یک دربرگیرنده ۱۱ فصل با بحث درباره تاثیرات محیط بر انسان میباشد؛ بخش دوم شامل ۸ بخش با تمرکز بر عوامل تاثیرگذار بر رفتار محیطی است ، و بخش سوم شامل ۷ فصل ، شیوه های ترویج رفتار موافق محیطی را مورد بحث قرار میدهد.

کتاب پیش رو که ترجمه ای از منبع معتبر و مرجع دانشگاهی Environmental Psychology: An: introduction. Steg, L. I., van den Berg, A. E. & de Groot, J. I. 2012; (eds.). Wiley- Blackwell می باشد، ساختاری میان رشته ای داشته و میتواند برای معماران، طراحان محیط، معماران منظر، روانشناسان و متخصصان محیط ، و دانشجویان گرامی مفید باشد. امید است کتاب حاضر بتواند درتوسعه ی دانش پایه روانشناسی محیطی یاری رسان باشد.

• فهرست مطالب کتاب:

فصل ۱ : روانشناسی محیطی : تاریخچه ، حیطه فعالیت و روش ها
-۱-۱ مقدمه
-۲-۱ تاریخچه روانشناسی محیطی
-۳-۱ حیطه کنونی و ویژگی های رشته روانشناسی محیطی
-۴-۱ روش های اصلی پژوهش در روانشناسی محیطی
-۱-۵ نگاه کلی کتاب

فصل ۲ : بررسی مفهوم مخاطرات (ریسک) محیطی
-۱-۲ مقدمه
-۲-۲ مخاطرات (ریسک های) محیطی چیست؟
-۳-۲ قضاوت های ذهنی درباره ریسک (مخاطرات)
-۴-۲ ریسک ، ارزش ها و اخلاقیات
-۵-۲ واکنش های احساسی نسبت به ریسک های محیطی
-۶-۲ خلاصه

فصل ۳: تنش های (استرس های) محیطی
-۱-۳ مقدمه
-۲-۳ مفاهیم استرس
-۳-۳ اثرات استرس محیطی
-۴-۳ خلاصه

فصل ۴ : زیبایی بصری: ارزیابی منظر و ادراک بصری انسان
-۱-۴ مقدمه
-۲-۴ ارزیابی کیفیت بصری
-۳-۴ تئوری های مبیِّن اولویت های بصری منظر برای انسان؛ امری ذاتی یا اکتسابی؟
-۴-۴ ارزیابی و طرح ریزی زیبایی یک صحنه
-۵-۴ پیشرفت های روش شناسی
-۶-۴ خلاصه

فصل ۵ : تأثیر طبیعت بر سلامت انسان
-۱-۵ مقدمه
-۲-۵ سلامت چیست و چگونه می توان آن را اندازه گیری نمود ؟
-۳-۵ طبیعت چیست و چگونه می توان آن را ارزیابی نمود ؟
-۴-۵ ارتباط طبیعت با سلامت
-۵-۵ فضای سبز و سلامت عمومی
-۶-۵ مکانیزم های پیوند دهنده طبیعت و سلامت
-۷-۵ خلاصه

فصل ۶ : محیط های احیاکننده
-۱-۶ مقدمه
-۲-۶ تحقیقات محیط های احیا کننده
-۳-۶ منشأ تکاملی تجربیات طبیعت احیا گر
-۴-۶ رویکردها و پیشرفت های اخیر تجربی و نظری
-۵-۶ کاربردها و مفاهیم استنباط شده
-۶-۶ خلاصه

فصل ۷ : دیدگاه دوگانه پیرامون منظر طبیعی و طبیعت
-۱-۷ مقدمه
-۲-۷ مرور تاریخی
-۳-۷ اثرات احساسی و معانی در تجربۀ محیط طبیعی
-۴-۷ دیدگاه های مختلف درباره اولویت های طبیعت و چشم انداز
-۵-۷ چشم انداز نظری
-۶-۷ مفاهیم عملی
-۷-۷ خلاصه

فصل ۸ : ابعاد انسانی حیات وحش
-۱-۸ مقدمه
-۲-۸ تحقیقات اولیه: دیدگاه ها نسبت به حیات وحش
-۳-۸ سلسله مراتب شناختی
-۴-۸ جهت گیری های ارزش حیات وحش
-۵-۸ پیش بینی هنجارها و دیدگاه ها درباره حیات وحش
-۶-۸ احساسات نسبت به حیات وحش
-۷-۸ خلاصه

فصل ۹ : ارزیابی محیط های ساخته شده و روش هایی برای طراحی ساختمان، که آسایش و رفتار سالم را حمایت میکند
-۱-۹ مقدمه
-۲-۹ ارزیابی زیبایی شناسی معماری
-۳-۹ سه روش طراحی ساختمان برای حمایت از آسایش و رفتار سالم
-۴-۹ خلاصه

فصل ۱۰ : کیفیت محیط شهری
-۱-۱۰ مقدمه
-۲-۱۰ محیط های شهری بعنوان منابع استرس و ناراحتی
-۳-۱۰ محیط های شهری بعنوان منابع آرامش و احیا
-۴-۱۰ رویکرد چند بعدی در ارزیابی کیفیت محیط شهری
-۵-۱۰ رویکرد چند مکانی (Multi-Place Approach)
-۶-۱۰ خلاصه

فصل ۱۱ : محیط و کیفیت زندگی
-۱-۱۱ مقدمه
-۲-۱۱ کیفیت زندگی (QoL): معیارهای عینی و ذهنی
-۳-۱۱ QoL: مقیاس های تک بعدی و چند بعدی
-۴-۱۱ محیط و کیفیت زندگی (QoL): مرور کلی بر تحقیقات
-۵-۱۱ خلاصه

فصل ۱۲ : چگونگی تأثیر نشانه ها در محیط بر رفتارهای هنجاری
-۱-۱۲ مقدمه
-۲-۱۲ اهداف فراگیر و قدرت نسبی آنها
-۳-۱۲ نشانه های محیطی که بطور مستقیم اهداف هنجاری را تقویت می کند
-۴-۱۲ نشانه های محیطی که بطور مستقیم اهداف هنجاری را تضعیف می کند
-۵-۱۲ تضعیف غیرمستقیم هدف هنجاری با نشانه های محیطی که هدف بهره را تقویت میکنند
-۶-۱۲ تضعیف غیرمستقیم هدف هنجاری با نشانه های محیطی که هدف لذت را تقویت میکنند
-۷-۱۲ خلاصه

فصل ۱۳ : ارزیابی رفتار محیطی
-۱-۱۳ مقدمه
-۲-۱۳ چه چیز اندازه گیری می شود؟ رفتار یا تاثیر !!!
-۳-۱۳ چگونه باید رفتار محیطی را اندازه گیری کرد ؟
-۴-۱۳ مفاهیم چند بعدی و تک بعدی رفتار محیطی
-۵-۱۳ خلاصه

فصل ۱۴ : ارزش ها و رفتار محیطی
-۱-۱۴ مقدمه
-۲-۱۴ ارزش ها
-۳-۱۴ تئوری های ارزش
-۴-۱۴ چگونه ارزشها بر رفتار محیطی تاثیر میگذارند؟
-۵-۱۴ مفاهیم مربوطه
-۶-۱۴ ارتباط عملی تحقیقات ارزش
-۷-۱۴ خلاصه

فصل ۱۵ : هنجارهای اجتماعی و رفتارهای موافق محیط
-۱-۱۵ مقدمه
-۲-۱۵ هنجار اجتماعی چیست؟
-۳-۱۵ هنجارها چگونه بر رفتار اثر میگذارند؟
-۴-۱۵ چرا افراد با هنجارها هماهنگ میشوند؟
-۵-۱۵ چه زمانی هنجارها بر رفتار تاثیر میگذارند؟
-۶-۱۵ خلاصه

فصل ۱۶ : جنبه های احساسی و سمبولیک رفتار محیطی
-۱-۱۶ مقدمه
-۲-۱۶ منظور از جنبه های ابزاری ، احساسی و سمبولیک چیست؟
-۳-۱۶ انگیزه های سمبولیک
-۴-۱۶ انگیزه های احساسی
-۶-۱۵ خلاصه

فصل ۱۷ : شرایط پیچیده اجتماعی: جنبه های انگیزشی، فردی و ساختاری تاثیرگذار بر مشارکت
-۱-۱۷ مقدمه
-۲-۱۷ تعریف شرایط پیچیده اجتماعی
-۳-۱۷ انواع شرایط پیچیده اجتماعی
-۴-۱۷ انگیزه ها در شرایط پیچیده اجتماعی
-۵-۱۷ عوامل ترغیب کننده همکاری
-۶-۱۷ خلاصه

فصل ۱۸ : مدل هایی برای شرح رفتار محیطی
-۱-۱۸ مقدمه
-۲-۱۸ تئوری رفتار برنامه ریزی شده
-۳-۱۸ مدل فعال سازی هنجار
-۴-۱۸ تئوری ارزش–باور–هنجار طرفداری محیط زیست
-۵-۱۸ تئوری چارچوب بندی هدف
-۶-۱۸ خلاصه
فصل ۱۹ : آیا عادات دیروز مانع از تغییر فردا میشود؟ تاثیر خود به خود بودن بر رفتار محیطی
-۱-۱۹ مقدمه
-۲-۱۹ پیش زمینه تئوری: چگونه عادات کسب میشوند؟
-۳-۱۹ محدود ساختن تصمیم گیری: چگونه عادات بر استفاده از اطلاعات تاثیر می گذارند؟
-۴-۱۹ اندازه گیری عادات: چالشی برای تحقیق
-۵-۱۹ شکستن عادت های بد، ایجاد عادت های خوب

فصل ۲۰ : روانشناسی محیطی در آمریکای لاتین
-۱-۲۰ مقدمه
-۲-۲۰ پس زمینه آمریکای لاتین
-۳-۲۰ تحقیقات روانشناسی محیطی در آمریکای لاتین
-۴-۲۰ خلاصه بررسی های قبلی درباره روانشناسی محیطی در آمریکای لاتین
-۵-۲۰ پیشرفت های اخیر در روانشناسی محیطی در آمریکای لاتین
-۶-۲۰ موضوعات کلیدی درباره توسعه تحقیق در آمریکای لاتین
-۷-۲۰ خلاصه

فصل ۲۱ : استراتژی های اطلاعاتی برای تبلیغ رفتار موافق محیطی: دانش در حال تغییر، آگاهی و دیدگاه ها
-۱-۲۱ مقدمه
-۲-۲۱ اقدامات مداخله ای: از تحقیق تا اجرا
-۳-۲۱ استراتژی های اطلاعاتی
-۴-۲۱ تحقیقات مداخله ای: برخی از موضوعات کلی
-۵-۲۱ خلاصه

فصل ۲۲ : ترغیب رفتار موافق محیطی با پاداش و تنبیه
-۱-۲۲ مقدمه
-۲-۲۲ آنالیز پیامدها
-۳-۲۲ پیامدهای طبیعی در برابر مازاد
-۴-۲۲ کاربرد پیامد اضافی چه زمانی مناسب است؟
-۵-۲۲ چگونه پیامدهای اضافی اعلام شده و تحویل داده میشوند؟
-۶-۲۲ خلاصه

فصل ۲۳ : تکنولوژی ترغیب کننده برای ترویج رفتارهای مثبتِ محیطی
-۱-۲۲ مقدمه
-۲-۲۳ تکنولوژی و رفتار
-۳-۲۳ تکنولوژی ترغیب کننده
-۴-۲۳ روش هایی برای کاربرد تکنولوژی ترغیب کننده
-۵-۲۳ تاثیر اجتماعی از طریق سیستم های هوشمند
-۶-۲۳ فراهم کردن تجربیات ترغیب کننده
-۷-۲۳ تکنولوژی ترغیب کننده به عنوان ابزار ترویج تغییر رفتار
-۸-۲۳ خلاصه

فصل ۲۴ : قابل پذیرش بودن سیاست های محیطی
-۱-۲۴ مقدمه
-۲-۲۴ قابل قبول بودن به عنوان شرایط پیچیده اجتماعی
-۳-۲۴ چارچوب تئوری برای شرح قابل قبول بودن اقدامات سیاست
-۴-۲۴ انصاف رویکردی و قابل قبول بودن سیاست های محیطی
-۵-۲۴ چگونه می توان پشتیبانی عمومی را در طول زمان افزایش داد؟ (توصیف)
-۶-۲۴ خلاصه

فصل ۲۵ : فرآیندهای تغییر
-۱-۲۵ مقدمه
-۲-۲۵ تئوری میدانی لوین
-۳-۲۵ تغییر رفتار: فرایند خود تنظیمی هدایت شده با چرخه های بازخورد
-۴-۲۵ تغییر رفتار : غلبه بر مقاومت در برابر تغییر نیازمند زمان است
-۵-۲۵ مدل مرحله ای تغییر رفتار خود تنظیم شده
-۶-۲۵ مفاهیمی برای اقدامات مداخله ای
-۷-۲۵ خلاصه

فصل ۲۶ : شبیه سازی نظام های محیطیِ اجتماعی
-۱-۲۶ مقدمه
-۲-۲۶ پیچیدگی اجتماعی
-۳-۲۶ شبیه سازی اجتماعی به عنوان یک روش
-۴-۲۶ شبیه سازی اجتماعی رفتار محیطی
-۵-۲۶ تلفیق شبیه سازی اجتماعی در مدل سازی محیطی
-۶-۲۶ گام های کلیدی در ایجاد مدل های مبتنی بر عامل
-۷-۲۶ خلاصه

فصل ۲۷ : موضوعات محیطی در کشورهای در حال توسعه
-۱-۲۷ مقدمه
-۲-۲۷ پیش بینی رفتار و تغییر رفتار
-۳-۲۷ نگرانی های محیطی و مشکلات سلامت عمومی
-۴-۲۷ محیط های زندگی
-۵-۲۷ خلاصه

فصل ۲۸ : نتیجه گیری: خلاصه، رویکردها و چشم انداز آینده پیرامون روانشناسی محیطی
-۱-۲۸ خلاصه و یافته های کلیدی
-۲-۲۸ رویکردهای عمومی و پیشرفت ها
-۳-۲۸ چالش هایی برای تحقیقات آینده

دریافت تصویر جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2018 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook