انتشار کتاب «طراحی فراگیر؛ دست‌یابی به محیط‌های همه‌شمول‮‬‏‫»

انتشار کتاب «طراحی فراگیر؛ دست‌یابی به محیط‌های همه‌شمول‮‬‏‫»

نویسندگان: ادوارد استاینفلد، جردانا. ال مایسل‮‬‏‫
مترجمان: سعید کاردار، مریم پیرهادی، مانا پیرهادی، علی سروش‌راد
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی عدالت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۵۱۴ صفحه
قیمت: ۸۵/۰۰۰ تومان

وجود تنوع جمعیتی در هر جامعه‌ غیرقابل‌انکار است. این تنوع لزوم بهره‌مندی و دسترسی همه افراد به امکانات اجتماعی و ارتباط و تعامل با جامعه را نمایان می‌کند. در این میان اندیشمندان مختلف در تمامی علوم تلاش خود را برای برابری انسان ها بکار بسته‌اند. شمول‌اجتماعی (Social Inclusion) و اهداف فراگیر آن، به منظور احقاق حقوق تمامی افراد در جامعه، دستیابی به عدالت اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد. زیرا تدوین برنامه‌ها، ارائه خدمات مدنی، طراحی محیط‌های ساخته‌شده و …، بدون در نظر گرفتن کل اقشار جامعه می‌تواند باعث محرومیت گروه یا گروه‌هایی از حضور در جامعه گردد. در‌واقع، جامعه همه‌شمول تعریف جامعه‌ای است که همه مردم در آن احساس ارزش کنند؛ تفاوت‌هایشان قابل احترام و نیازهای اساسی آنها، مد‌نظر قرار گیرد. بنابراین شهروندان در این جوامع می‌توانند زندگی شرافت‌مندانه‌ای داشته‌باشند و فرصت مشارکت در جامعه را بیابند. این سیاست‌ها، به‌وسیله ایجاد یک جامعه حمایت‌کننده، سلامتی و تندرستی برای همه اشخاص ایجاد خواهد‌کرد.

در‌ این‌میان، طراحی به عنوان ابزاری‌ست که می‌تواند سیاست‌های یاد‌شده را محقق سازد. طراحی به صورت فراگیر و همه‌شمول ملزم به در‌ نظر‌گرفتن شرایط همه‌ی افراد است. بدین‌معنا که توانایی‌های دیگر یک فرد را در نظر گیریم نه فقط ناتوانی‌های او را. به‌طور‌کلی، عبارت ناتوانی، نیاز به یک تجدید‌نظر و تعریف دوباره دارد. درنظر گرفتن «تنوع» به‌جای «ناتوانی» شاید یک نقطه شروع خوب برای تجدید‌نظر باشد. علاوه بر سطح توانایی و میزان معلولیت، همه افراد در مراحل مختلف زندگی مانند سالخوردگی، نوزادی، کودکی، رخداد حوادث و …، الزامات اجتماعی و فیزیکی، شاخص‌های آنتروپومتری و سطح قدرتشان به مراتب متفاوت‌تر از انتظارات عمومی است. اثر محیط فیزیکی بر مردم غیر‌قابل‌انکار است. فضای فیزیکی زمانی که برای همه طراحی شده‌باشد، اثر قابل توجهی در مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی دارد.

کتاب «طراحی فراگیر؛ دستیابی به محیط‌های همه‌شمول» توسط اساتید برجسته معماری نگارش شده‌است؛ نویسنده اول این کتاب پرفسور ادوارد استاینفلد مؤسس مرکز ایده (IDeA) در کشور آمریکا، در ۵۰ سال تجربه کاری خود، تحقیقات بی‌شماری انجام داده و هزاران دانشجو در زمینه‌های مرتبط با رویکرد طراحی فراگیر تربیت کرده‌است. ایشان بیش از ۱۰۰ کتاب و ۳ اختراع به نام خود ثبت کرده‌اند. بسیاری از نشریات ایشان در زمینه‌های طراحی دسترس‌پذیر و فراگیر مرجع اصلی به‌شمار می‌روند. پروفسور استاینفلد به عنوان مشاور دولت آمریکا نیز فعالیت داشته‌است. همچنین ایشان مدیریت پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی متعددی را برعهده‌داشته و جوایز بسیاری در این زمینه دریافت کرده‌است.

کتاب حاضر منبعی ارزشمند برای معماران، طراحان داخلی، برنامه‌ریزان شهری، معماران منظر، طراحان محصولات و تمامی افرادی که به رویکردهای دسترس‌پذیری و طراحی فراگیر علاقه مند هستند، محسوب می‌شود. همچنین این کتاب مرجع اصلی تدریس دوره‌های آموزش طراحی فراگیر، در مرکز طراحی فراگیر و دسترسی‌به‌محیط (IDeA) در دانشگاه بوفالو است. از مزیت گذراندن دوره‌های طراحی فراگیر با مرجعیت این کتاب، برای معماران ایالات‌متحده دریافت ۱۵ اعتبار CEU است. با توجه به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این کتاب، تصمیم بر‌آن‌شد با کسب اجازه از نویسندگان آن، به ترجمه اقدام شده تا در دسترس علاقه‌مندان قرار‌گیرد.
مترجمان

• فهرسـت مطالـب کتـاب:

فصل۱: موانع و مفهوم آن در اجتماع
سیر تکاملی طراحی
موانع به عنوان یک تجربه فراگیر
موانع فکری در زندگی
نظم فضای اجتماعی
ریشه های طراحی فراگیر
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۲: تعریف طراحی فراگیر
مقدمه
ظهور طراحی فراگیر
تعاریف
تاریخچه
مدرنیسم و سبک مدرن (نوگرایی و سبک نوگرا)
نقد سبک مدرن
بازگشت به طراحی انسان محور
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۳: نگاهی نو، به جمعیت شناسی
جمعیت شناسی در جهت طراحی فراگیر
کاربرد جمعیت شناسی در طراحی
افراد ذینفع طراحی فراگیر
جمعیت شناسی: نکاتی به منظور یادآوری (آمار نگاری)
جمع بندی
موضوعات مورد نقد و بررسی
مراجع

فصل ۴: به کارگیری طراحی فراگیر
مقدمه
طراحی فراگیر به عنوان نوآوری
ابزارهایی در جهت افزایش اتخاذ طراحی فراگیر
تعاملات ایده ها
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۵: طراحی در جهت بهبود عملکرد انسان
مقدمه
آنتروپومتری
بیومکانیک
ادراک
شناخت
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۶: طراحی در جهت سلامت و تندرستی
مقدمه
سلامت، تندرستی و سعادت و خوشی، چه چیزهایی هستند؟
حفاظت در برابر آسیب دیدگی
جلوگیری و پیشگیری از بیماری
موقعیت هایی با منابع اندک
سلامت روانی
سایر مسائل مرتبط با سلامت
ارزیابی تأثیرات سلامت
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۷: طراحی در جهت بهبود مشارکت اجتماعی
مقدمه
تئوری ساختارهای اجتماعی
تعامل بین فردی
دسترسی به منابع
تبعیض نژادی و خوشه بندی
مشارکت در طرح های مختلف
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۸: مکان های عمومی
مقدمه
اهداف طراحی قابل دسترس
حرکت به سمت طراحی فراگیر
آینده
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۹: ساخت وساز مسکن
تکامل سیاست های مسکن قابل دسترس
توان بخشی مبتنی بر جامعه و اهداف خاص مسکن
بافت محله
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۱۰: اصلاحات مسکن
مقدمه
جمعیت های هدف
هدف از اعمال اصلاحات در خانه ها
طراحی فراگیر از طریق بهبود شرایط خانه
ارزیابی خانه ها
توانمندسازی مسکن
موانع موجود در ارائه خدمات
سیاست ها
شناخت نیازها
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۱۱: طراحی فراگیر و فضاهای داخلی
مقدمه
جهت یابی
صوت شناسی
روشنایی
رنگ
مبلمان
پوشش های کف
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۱۲: طراحی محصولات
مقدمه
تکنولوژی کمکی
مشکلات تفسیر علم
تغییر در بازار
تولیدات هوشمند
مطالعات موردی
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

فصل ۱۳: طراحی فراگیر و حمل ونقل عمومی
مقدمه
زمینه
دسترسی به حمل ونقل عمومی
اجزای سیستم های حمل ونقل عمومی
پیشرفت و تکامل در سراسر جهان
جمع بندی
موضوعات موردنقد و بررسی
مراجع

دریافت تصویر جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2020 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook