انتشار کتاب «ساماندهی، سرزندگی، سبزینگیِِِِ نمای شهری»

اختصاصی، معمارنیوز – انتشار کتاب «ساماندهی، سرزندگی، سبزینگی نمای شهری»

مؤلفین: هدیه خداپرست، علی طهرانچی
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۲۷۷ صفحه
قیمت: ۵۶/۰۰۰ تومان

پیشگفتار:
گسترش روز افزون و ناهمگون شهر تهران در دهه های آتی، ساخت و سازهای جدید و فاقد هویت ساختاری را در شهر تهران خلق کرده است که با ساختار پدیدارهای سبز و تاریخی در بیشتر مواقع مطابقت نداشته است و این سبب گشته که شهر و چهره شهر فاقد روح و خوانایی باشد. بزرگراه های درون شهری و توده های عظیم ساختمانی را می توان در دسته بندی ساخت و سازهای جدید قرار داد. بزرگراه هایی که از مهم ترین عناصر استخوان بندی شهر در جهت دهی ذهنیت شهروندان از سیما تا منظر نقش پر رنگی را ایفا می کنند و در واقع بخش مهمی از نمای شهری تهران امروزه متشکل از بدنه های بزرگراه ها و عوامل سازنده آن هاست. عبور بزرگراه ها از مناطق مسکونی، سبب گشته است که بدنه های با هویت مسکونی بدون وجود حرائم و عوامل سبز در موقعیتی از عوامل انسان ساخت قرار گیرند که هر روز زندگی ساکنینش را خالی از سرزندگی و نشاط کند. بدنه غربی بزرگراه نواب واقع در منطقه ۱۰ تهران که به صورت مدرن در کنار بافت قدیمی قد برافراشته است، امروزه خالی از پدیدارهای سبز، که عاملی بر افزایش سرزندگی و جاری کردن روح در فضا به شمار می روند، هستند و به همین خاطر رنگ ملال انگیزی در بستر پرهیاهو بر خود گرفته است.
از همین رو کتاب پیش رو که از نوع ترکیبی توصیفی– تحلیل و میدانی– موردی است، به گونه ای که در هر دو متدولوژی از مطالعات اسنادی و مشاهدات میدانی همراه با ارزیابی بدنه از روش آسیب شناسی و اصول سازمان فضایی برای رسیدن به اطلاعات بهره برده است، کوشیده که با توجه به محدودیت فضایی با ایجاد عوامل سبز از طریق دیوارهای سبز در عمودیت با مدد گرفتن از بدنه ها راهی در جهت افزایش سرزندگی بیابد و هم چنین راهی یابد بر اینکه، ایجاد پدیدارهای سبز به صورت عمودی در بدنه بزرگراه نواب باعث افزایش سرزندگی شهری در محدوده شوند و یا بتوان با ساماندهی بدنه مسکونی همجوار بزرگراه نواب سرزندگی را در محدوده جاری کرد.
کتاب حاضر در چهار فصل تنظیم شده است:
در فصل نخست، پیشینه و تعریف مفاهیم منظر شهری، سرزندگی، بدنه های شهری و عوامل تاثیر گذار بر آنها، مفهوم ساماندهی، دیواره های سبز، نحوه اجرا و انواع آن ها و تاثیرات آن ها بر سرزندگی شهری ارائه شده است.
در فصل دوم، تجارب جهانی و داخلی، با درنظر گرفتن راهکار استفاده از سیستم دیوارهای سبز در دو دسته به صورت پروژه های ساماندهی نماها و پروژه های دیوارهای سبز طبقه بندی شده است و به بررسی دستورالعمل های ساماندهی نماهای شهرهای لینکلن انگلستان، نیویورک، فیلادلفیا، شهر کلینتون در ماساچوست و کشور ایران پرداخته شده است.
فصل سوم، به شناخت و تحلیل بدنه غربی بزرگراه نواب در شهر تهران اختصاص یافته است.
فصل چهارم، به نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص یافته است و سپس در راستای تحقق آن ها طرح های سه بعدی ارائه شده است.
امید است این کتاب به عنوان منبع برای دانشجویان و علاقه مندان به مسائل نماهای شهری موثر واقع شود.
هدیه خداپرست – علی طهرانچی ۱۳۹۸

متن پشت جلد در خصوص معرفی کتاب:
افزایش اغتشاشات بصری نماهای شهری عاملی بر کسالت باری محیط و ایجاد حس گریز از ماندن در فضا و هم چنین فرسودگی و عدم استفاده از مصالح متنوع و همخوان با هویت کاربری ها، می تواند به عنوان عنصری با اهمیت از لحاظ بصری و روانشناسی بر استفاده کنندگان آن فضا تاثیرگذار باشد. در نتیجه ساماندهی نما با کاهش الحاقات، اغتشاشات بصری، بهسازی مصالح با توجه به هویت کاربری ها و مصالح غالب بدنه و ایجاد ریتم هایی که به آسایش بصری و تعادل ختم می گردد و همچنین همسان سازی تابلوهای واحدهای تجاری و ایجاد نورپردازی در شب با تاکید بر عوامل اصلی نماها (در نمونه مورد بررسی قرار گرفته) می تواند عامل حضورپذیری بیشتر و در نتیجه افزایش سرزندگی شهری شود.
لذا در کتاب حاضر ساماندهی با هدف ایجاد سرزندگی در نماهای شهری و مسیر همجوار و ایجاد دیوارهای سبز در آن ها صورت گرفته است. همچنین در مراحل ساماندهی ابتدا پهنه بندی و شماره گذاری پلاک ها، سپس آسیب شناسی نماها با توجه به دسته بندی اغتشاشات بصری، کد گذاری آن ها بر روی نما صورت می گیرد و در نهایت با کمک اصول سازمان فضایی، بررسی رنگ و مصالح وضع موجود، نماها مورد ارزیابی قرار گرفته و با رفع اغتشاشات بصری، کاهش الحاقات و ایجاد دیوارهای سبز ساماندهی، سرزندگی و سبزینگی در نمای شهری شکل می گیرد. می توان این گونه بیان کرد که دیوارهای سبز عواملی در افزایش سرزندگی شهری به شمار می روند، چرا که با توجه به دسته بندی انواع سرزندگی، یک نوع شناخته از آن، سرزندگی بیولوژیکی (زیست شناختی) است، که با افزایش عوامل سبز صورت می گیرد و در نهایت می توان اینگونه نوشت که پدیدارهای طبیعی حاصل معنایند و در سبزینگی از جمله درخت عرش و زمین با هم یکی می شوند، چرا که درخت از زمین به عرش برافراشته می شود و بدین علت رشد می کند و زنده است و در میانگاه زمین و آسمان با حضور پر رنگش جهان را برای انسان می سازد. لذا با تخریب و کم رنگ شدن عوامل طبیعی در افقیت که همان بستر شهر است و هم چنین فقدان فضای مناسب برای ایجاد و رشد عوامل سبز، از عمودیت که عامل تکامل است و در سطوح عمودی شهر معنا می گیرد، می توان کمک گرفت.

 

• فهرسـت مطالـب کتـاب:

فصل ۱: تعاریف و مفاهیم
– اهمیت منظر شهری
– مفهوم منظر شهری
– ابعاد و مولفه های منظر شهری
– تفاسیر محیط و منظر
– سرزندگی
– حالت وجودی سرزندگی
– ساماندهی
– ساماندهی در ایران
– مفهوم نما، بدنه و جداره های شهری
– سطح طلایی
– جایگاه نما در تاریخ
– شهرهای ایران (از آغاز تا دوران معاصر)
– دیوار سبز
– شیشه سبز (دیوار سبز بر روی نمای شیشه ای)
– پوشش گیاهی دیوار سبز
– گیاهان دیوار زنده
– گیاهان نمای سبز (بالا رونده ها)
– کاربردهای دیوار سبز در طراحی شهری

فصل۲: بررسی تجارب و دستورالعمل های ساماندهی نماها در ایران و جهان
– تجارب ایران
– نتیجه گیری
– نتیجه گیری نمونه های داخلی
– تجارب جهانی
– نتیجه گیری نمونه های خارجی
– مراحل بازسازی فروشگاه
– دستورالعمل باز طراحی نمای خیابان کانزینگتون فیلادلفیا
– فروشگاه ها و واحدهای تجاری: عناصر
– تابلوی نشانه ها و علائم: عناصر
– سطوح بالا: عناصر
– نتیجه
– اهداف
– ساختمان های بازرگانی نئو کلاسیک
– ساختمان های تجاری مدرن
– احیای استعماری
– نماها
– نورپردازی نما
– نشانه ها
– راهنمای طراحی و کنترل نماهای شهری ایران
– تعاریف
– جمع بندی و نتیجه گیری دستورالعملها

فصل۳: شناخت و تحلیل بدنه غربی بزرگراه نواب در شهر تهران
– معرفی حوزه فرا گیر، بلافصل و مداخله
– سیر تاریخی شکل گیری محدوده
– روند شکل گیری اجرا
– بررسی سوابق شکل گیری پروژه نواب
– ارزش های معماری و کیفیت بنا
– مشکلات محور نواب
– شرح و روش کار آسیب شناسی بدنه بزرگراه نواب
– رنگ و مصالح بکار رفته در بدنه غربی بزرگراه نواب
– بررسی اصول سازماندهی (گشتالت) در بدنه غربی بزرگراه نواب
– الگوهای فضایی (گشتالت)

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد
– چشم انداز
– هدف کلان، اهداف خرد، راهبرد و سیاست
– گزینه های طراحی
– حرف آخر

دریافت تصویر روی جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.
هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2020 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook