انتشار کتاب «روندهای زاینده در معماری»

اختصاصی، معمارنیوز- انتشار کتاب «روندهای زاینده در معماری»

مؤلفان: گروه نویسندگان زیر نظر دکتر سیده مهسا کامی شیرازی (امین خرمی جلوگیر، فاطمه بوجاری، ساناز پورمحمد، حسین سرداری، مژده طحان نژاد، مبینا عابدی، مهسا مختاری)
ناشر: انتشارات اول و آخر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۳۹/۸۰۰ تومان

پیشگفتار کتاب:
معماری یکی از حوزه های تأثیرگذار انسانی است که ماهیت آن به طراحی و روش مربوط به آن بازمی گردد. طراحی معماری، روندی ناهمگن است که مؤلفه های مختلفی اعم از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه در شکل گیری آن نقش دارند. این فرآیند از تفکر شروع و به یک محصول (بنا) ختم می شود. توجه این کتاب به بنیان های شکل گیری ایده های زاینده در معماری است. در این کتاب، روش های طراحی بر مبنای تدوین قواعد طراحی به همراه تشریح نمونه های متعدد از بناهایی است که بر اساس روش مورد نظر شکل گرفته اند و بنابراین کمتر به شهود طراحانه می پردازد. هدف این کتاب، این است که خواننده با طیفی از روش های زاینده در طراحی معماری به عنوان یکی از روش های مهم در طراحی آشنا شوند. انواع زیرمجموعه های این روش بر اساس طبقه بندی عبارتست از: انطباق و مقیاس گذاری، مورفینگ، «روش های طراحی معماری» کاری یورماکا در کتاب فولدینگ، انیمیت فرم، منظر داده ها (داده نمایی)، دیاگرام و طراحی پارامتریک. با توجه به اهمیت تک تک این روش ها و ضرورت دستیابی به اطلاعات دقیق از مفاهیم و نمونه های طراحی منتج از آنها، نویسندگان کتاب در هر یک از این حوزه های اشاره شده ورود نموده و به بسط و تشریح آنها بر اساس منابع مؤثق علمی پرداخته اند. از آنجا که آشنایی با روش های مختلف برای طراحان موقعیتی انعطاف پذیر فراهم می کند، امید است این کتاب بتواند به عنوان مرجع مفیدی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری مورد استفاده قرار گیرد.
(سیده مهسا کامی شیرازی؛ دکتری تخصصی معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی)

 

♦ فهـرسـت مطــالب کتـــاب:

۱- انطباق و مقیاس‌گذاری
۱-۱- مقدمه
۱-۲- مبانی نظری انطباق
۱-۳- انطباق با حضور غایب در اثر
۱-۴- انطباق با خلأِ غایبِ کنونی
۱-۵- انطباق با خلأِ غایبِ آینده
۱-۶- انطباق و برهم‌نهی در ساختمان دیزنی (۹۱-۱۹۸۵)
۱-۷- انطباق در طاق لادِفانس پاریس
۱-۸- خانه ماکس راینهارت
۱-۹- مبانی نظری مقیاس‌گذاری
۱-۹-۱- شیوه طراحی مقیاس‌گذاری
۱-۹-۲- مقیاس بندی ساختاری و سطحی
۱-۹-۳- اقتباس از مقیاس بندی طبیعت
۱-۱۰- نمونه‌های مقیاس‌گذاری
۱-۱۰-۱- مرکز هنرهای بصری وکسنر
۱-۱۰-۲- میدان شهری کانارجو، پیتر آیزنمن
۱-۱۰-۳- موزه ینی کاپی
۱-۱۰-۴- مرکز تحقیقات زیستی بیوسنتر

۲- مورفینگ
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تبارشناسی مورفینگ
۲-۳- هندسه توپولوژی
۲-۴- هندسه نا اقلیدسی
۲-۵- فرآیند تغییر شکل
۲-۶- الگوریتم تغییر شکل
۲-۷- تحلیل فرآیندهای مورفینگ
۲-۸- کاربرد مورفینگ در معماری
۲-۸-۱- ترادیسی به‌وسیله درون‌یابی فرم
۲-۸-۲- ترادیسی مدل‌های خاص
۲-۹- پیشنهاد‌های طراحی و جمع‌بندی

۳- فولدینگ
۳-۱- مقدمه
۳-۲- پیشینه موضوع
۳-۳- معماری فولدینگ
۳-۴- اصول معماری فولدینگ
۳-۵- ویژگی‌های اصلی معماری فولدینگ
۳-۶- مبانی نظری
۳-۷- فلسفه فولدینگ
۳-۸- نمود کالبدی فولدینگ
۳-۹- تأثیر سبک فولدینگ در معماری داخلی با الهام از سبک فولدینگ
۳-۹-۱- نمونه موردی در معماری داخلی با الهام از سبک فولدینگ
۳-۹-۱-۱- کافه M
۳-۹-۲-۱- رستوران گرانو
۳-۱۰- فولدینگ از نگاه پیشتازان معماری
۳-۱۰-۱- پیتر آیزنمن
۳-۱۰-۲- گرگ لین
۳-۱۰-۳- فرانک گهری
۳-۱۰-۴- بهرام شیردل
۳-۱۱- نمونه‌های موردی
۳-۱۱-۱- مرکز گردهمایی کلمبوس
۳-۱۱-۲- برج سیرز
۳-۱۱-۳- صندلی چوبی خم‌شده طراح فرانک گهری
۳-۱۱-۴- تالار همایش نارا
۳-۱۱-۵- موزه ملی اسکاتلند
۳-۱۱-۶- شهرک نمایشگاهی قاهره
۳-۱۱-۷- مرکز حیدر علی‌اف در باکو
۳-۱۲- مقایسه تطبیقی بناها
۳-۱۲-۱- مجموعه تحقیقاتی و گردشگری زاها حدید و مجموعه تفریحی و گردشگری پدیده کیش
۳-۱۲-۲- برج تجارت شیراز و ساختمان مرکزی تلویزیون چین (CCTV)
۳-۱۲-۳- مرکز گردهمایی نارا در ژاپن و شهر فرهنگ کالیجا سانتیاگو و مرکز گردهمایی، شهر کلومبوس
۳-۱۳- شباهت‌های سبک فولدینگ با معماری ایران
۳-۱۴- جمع‌بندی

۴- انیمیت فرم
۴-۱- مقدمه
۴-۲- انیمیت فرم
۴-۳- انواع فرم
۴-۳-۱- فرمهای بی‌قاعده
۴-۳-۲- فرمهای باقاعده
۴-۳-۳- فرم‌های پویا
۴-۳-۴- فرمهای نامنظم
۴-۴- معماری‌های خاص و سایر فرم‌ها
۴-۵- احساس فرم
۴-۶- مؤلفه‌های فرم
۴-۶-۱- نیروهای سایت
۴-۶-۲- فرم‌های مرکزی و خطی
۴-۷- ویژگی‎های انیمیت فرم
۴-۸- طراحی در انیمیت فرم
۴-۹- جمع‎بندی

۵- داده نمایی
۵-۱- مقدمه
۵-۲- گذری بر پیشینه تصویر سازی دادهها
۵-۳- کانسپت دادهنمایی
۵-۴- ورود دادهنمایی به معماری
۵-۵- معماران و گروه‌های ایده دادهنمایی
۵-۵-۱- وینی ماس
۵-۵-۲- جاکوب وان ریس
۵-۵-۳- ناتالی دی ریس
۵-۵-۴- گروه MVRDV
۵-۵-۵- گروه FOA
۵-۶- طراحی درنتیجه تحقیقات علمی
۵-۶-۱- طرحهای نظری و کاربردهای عملی آن‌ها
۵-۶-۱-۱- شهر خوک
۵-۶-۲- طرحهای تحقق‌یافته بر اساس دادهنمایی
۵-۷- پروژه‌های مفهومی MVRDV 128
۵-۷-۱- مروری بر شهر ماورائی/ شهر داده
۵-۷-۲- شهر طراحی شده با اطلاعات
۵-۸- جمع‌بندی

۶- دیاگرام
۶-۱- مقدمه
۶-۲- تفکر و ارتباط بصری در طول زمان
۶-۳- گذری بر پیشینه‌ی دیاگرام
۶-۴- بیانی از دیاگرام در معماری
۶-۵- دیاگرام‌های معماری؛ نماد و نشانه‌هایی نظام یافته
۶-۶- ماهیت و ضرورت بهره‌گیری از دیاگرام در فرآیند طراحی معماری
۶-۷- گونه‌های مختلف بهره‌گیری از دیاگرام در فرآیند طراحی
۶-۸- تحلیل دیاگرام فرم آثار هادی میرمیران
۶-۸-۱- استفاده از دیاگرام فرم آثار معماری
۶-۸-۲- استفاده از دیاگرام فرم آثار هنری و طبیعت
۶-۸-۳- استفاده از دیاگرام دو فرم و فضای بینابین
۶-۹- تحلیل دیاگرام فرم آثار بهرام شیر دل
۶-۹-۱- استفاده از دیاگرام‌ هندسه‌ فولد
۶-۹-۲- استفاده از دیاگرام فرم آثار هنری
۶-۹-۳- استفاده از دیاگرام فرم بدون مرکز
۶-۱۰- دیدگاه‌هایی از معماران و نظریه‌پردازان بین‌المللی در باب دیاگرام
۶-۱۰-۱- داگلاس گرف
۶-۱۰-۲- پیتر آیزنمن
۶-۱۰-۳- رم کولهاس
۶-۱۰-۴- ژیل دلوز
۶-۱۱- مصورسازی داده‌ها با بهره‌گیری از دیاگرام در معماری دیجیتال
۶-۱۲- جمع‌بندی

۷- طراحی پارامتریک
۷-۱- مقدمه
۷-۲- جایگاه طراحی سیستم پارامتریک در روندهای زاینده
۷-۳- سیستم طراحی پارامتریک
۷-۳-۱- منطق الگوریتمی فرآیند طراحی پارامتریک
۷-۳-۲- الگوریتم‌های مولد
۷-۴- سیستم‌های پارامتریک برای یافتن طرح‌های اجرایی
۷-۴-۱- معماری دیجیتال و چالش‌های ساخت
۷-۴-۲- طراحی و ساخت دیجیتال
۷-۴-۳- ابزارهای ساخت دیجیتال
۷-۵- ارائه طرح، ابزارهای طراحی و نرم‌افزارهای مورداستفاده در مدل‌سازی الگوریتمیک/پارامتریک
۷-۶- برخی محدودیت‌ها و تصورات غلط در مورد سیستم‌های طراحی پارامتریک
۷-۷- پروژه‌های طراحی‌شده بر اساس مدل‌های پارامتریک
۷-۷-۱- نیکلاس گریمشاو
۷-۷-۲- فرانک گهری
۷-۷-۳- فاستر و همکاران
۷-۷-۴- زاها حدید و همکاران
۷-۷-۵- مارک بری
۷-۸- جمع‌بندی

دریافت تصویر جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.
هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook