انتشار کتاب «راهنمای طراحی پارک های شهری»

اختصاصی، معمارنیوز- انتشار کتاب «راهنمای طراحی پارک های شهری»

تألیف:
– مینو علیخانی؛ کارشناس ارشد شهرسازی
– رضا فرهادی؛ مدرس دانشگاه هرمزگان
– پیمان گلچین؛ مدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناشر: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران
تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۹۶
تیراژ: ۵۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۱۹۸
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

پیشگفتار:
پارکها پاسخ دنیای غرب در قرن نوزدهم میلادی به محیط های ناسالم و آشفته حاصل از صنعتی شدن و توسعه سریع شهرنشینی است. در گذشته پارک ها در محیط شهری فقط برای قدم زدن، دیدن و دیده شدن و محل پیک نیک به صورت صحنه نمایش، همچنین به عنوان منطقه و دورنما مورد استفاده بودند؛ اما امروزه پارک های شهری فقط برای آفرینش این کاربری ها احداث نمی شوند، بلکه پارک ها می باید دارای عملکرد اکولوژیک و تقویت کننده فرهنگ محلی می باشند و به روی استفاده کنندگان و حتی محیط شهری گسترده باشند.

می توان گفت یکی از اصول مهم در ایجاد شهری سالم، تأمین فضای سبز با سطح ساخته شده در شهر است. برای این منظور اگر بخواهیم طراحی و برنامه ریزی اصولی انجام دهیم، لازم است متناسب با سلسله مراتب شهری پارک ها را نیز دسته بندی کنیم تا برای هر واحد شهری یک پارک هم تراز با خود تعریف کنیم تا هر یک از این پارک ها بتوانند متناسب با شرایط خود به مردم و شهروندان خدمت رسانی کنند.

این کتاب تلاشی در جهت معرفی اصولی، دسته بندی و تعیین ضوابط و اصول طراحی انواع پارکها در شهر با تاکید بر روش های کاربردی در مراحل طراحی و ساخت پارک، همچنین بررسی انواع پارک ها در سطح شهر و بومی سازی اصول و ضوابط طراحی، همسو با شرایط ایران است.

• فهرست مطالب کتاب:

فصل اول- مفهوم و تاریخچۀ پارک و پارک سازی
۱-۱- مروری بر مفهوم پارک
۱-۱-۱- مفهوم پارک در قرن نوزدهم
۲-۱-۱- مفهوم پارک در قرن بیستم
۳-۱-۱- مفهوم پارک در منظر شهری معاصر
۲-۱- تاریخچۀ پارک و پارک سازی در جهان
۳-۱- تاریخچۀ پارک و پارک سازی در ایران

فصل دوم- پارک های شهری و انواع آن
۱-۲- پارک های شهری
۲-۲- عملکردهای پارک های شهری
۱-۲-۲- عملکرد اکولوژیکی
۲-۲-۲- عملکردهای اجتماعی
۳-۲- سلسله مراتب پارک های شهری
۴-۲- انواع پارک های شهری
۱-۴-۲- پاکت پارک ها
۱-۱-۴-۲- اهداف و عملکردهای پاکت پارک ها
فواید فرهنگی
فواید زیست محیطی
فواید اجتماعیا
۲-۱-۴-۲- مشخصات پاکت پارک
۳-۱-۴-۲- مکان یابی پاکت پارک ها
۴-۱-۴-۲- فضاهای تشکیل دهندۀ پاکت پارک ها
۵-۱-۴-۲- مشکلات پاکت پارک ها
۶-۱-۴-۲- فرآیند پروژۀ احداث پاکت پارک ها
۷-۱-۴-۲- الزامات طراحی پاکت پارک ها
۲-۴-۲- پارک واحد همسایگی
واحد همسایگی
پارک واحد همسایگی
۱-۲-۴-۲- اهداف پارک همسایگی
۲-۲-۴-۲- مشخصات پارک واحد همسایگی
۳-۲-۴-۲- انواع پارک های همسایگی
۴-۲-۴-۲- فضاها و تسهیلات مورد نیاز در یک پارک واحد همسایگی
باغچه های کوچک
مواد و مصالح جدول ها
ابعاد جدول
میدان های کوچک
مسیرهای حرکتی
فضاهای نشیمن
مبلمان پارک
۵-۲-۴-۲- مشکلات موجود در پارک های همسایگی
۶-۲-۴-۲- نکات شایان توجه در ارتباط با پارک همسایگی
۳-۴-۲- پارک محله ای
محله
پارک محله ای
۱-۳-۴-۲- مشخصات پارک محله ای
۲-۳-۴-۲- اهداف پارک محله ای
۳-۳-۴-۲- انواع پارک های محله ای
۴-۳-۴-۲- فهرست نیازهای پارک محله ای
۴-۴-۲- پارک ناحیه ای
ناحیه
پارک ناحیه ای
۱-۴-۴-۲- اهداف پارک ناحیه ای
۲-۴-۴-۲- مشخصات پارک ناحیه ای
۳-۴-۴-۲- فهرست نیازهای پارک ناحیه ای
گذرها و مسیرهای حرکتی
ایستگاه های تندرستی
آب نما و تجهیزات آبی
فضاهای نشیمن
قطعات فضای سبز تزئینی
نشانه های تجسمی
نمازخانه
سرویس بهداشتی
زمین های چند منظوره
پارکینگ
تریا
درهای ورودی پارک
۵-۴-۲- پارک منطقه ای
منطقه
پارک منطقه ای
۱-۵-۴-۲- اهداف پارک های منطقه ای
۲-۵-۴-۲- مشخصات پارک منطقه ای
۳-۵-۴-۲- فهرست نیازهای پارک منطقه ای
نمازخانه
تریا و اغذیه فروشی
پارکینگ
درها و محوطه های ورودی پارک
فضا و تأسیسات تفریحی-فرهنگی
زمین های ورزشی
۴-۵-۴-۲- الزامات طراحی پارک های منطقه ای

فصل سوم- اصول طراحی پارک
۱-۳- اصول طراحی پارک
ملاحظات کلی
۱-۱-۳- شناخت سایت
۱-۱-۱-۳- عوامل طبیعی
منابع آب
زمین شناسی و خاک شناسی
توپوگرافی
پوشش گیاهی موجود سایت
شرایط اقلیمی سایت
۲-۱-۱-۳- عوامل مصنوعی
پیشینۀ تاریخی
بافت و ساختار اجتماعی
بافت شهری
۳-۱-۱-۳- ویژگی بصری سایت
۲-۱-۳- تعیین کاربری ها و جانمایی آن ها در سایت
استفاده از طبیعت موجود
امکانات و محدودیت ها
نحوۀ استقرار فضاها
۳-۱-۳- جنبه های زیبایی شناسی
۱-۳-۱-۳- اصول زیبایی شناسی در طراحی پارک ها
خط
فرم
بافت
رنگ
تعادل
تأکید
نظم و تنوع
تکرار
۲-۳-۱-۳- زیبایی عملکردی از دیدگاه زیست محیطی
۳-۳-۱-۳- تصور ذهنی از محدودۀ فضاها
۴-۳-۱-۳- تأثیر مقیاس ها در ادراک زیبایی
مقیاس انسانی
مقیاس سرعت
۴-۱-۳- جنبه های عملکردی و اجرایی
۱-۴-۱-۳- عملکرد و نقش سایت
۱-۱-۴-۱-۳- نیازهای تکنیکی
ابعاد و کمیت
جانمایی و جهت یابی فضاها
نظم حرکت و ارتباطات
۲-۱-۴-۱-۳- امکانات مالی و اجرایی
۵-۱-۳- جنبه های ایمنی و کنترل
ایمنی در ابعاد اجتماعی
ایمنی و کنترل فضاهای طرح
تعادل آزادی و کنترل
کنترل و مدیریت

فصل چهارم- ضوابط پارک سازی
۱-۴- ضوابط پارک سازی
۱-۱-۴- ضوابط مربوط به شهرسازی
سرانۀ فضای سبز
طرح جامع شهر تهران
موارد استفاده از زمین
ضوابط مربوط به تفکیک زمین
ضوابط مربوط به احداث ساختمان
طرح حفظ و ساماندهی تهران
۲-۱-۴- ضوابط اجرایی
تعیین ابعاد و اندازۀ فضاها
۱-۲-۱-۴- ضوابط گذرها
۲-۲-۱-۴- ضوابط کف سازی
۳-۲-۱-۴- ضوابط تجهیزات
صندلی و نیمکت ها
سیستم روشنایی
۴-۲-۱-۴- ضوابط پوشش گیاهی
۵-۲-۱-۴- ضوابط آبیاری
ضوابط عمومی طراحی سیستم های آبیاری و زهکشی
۶-۲-۱-۴- ضوابط طراحی وسایل و محوطۀ بازی
۷-۲-۱-۴- ضوابط طراحی نشیمنگاه
۸-۲-۱-۴- ضوابط طراحی ایستگاه های تندرستی (فضاهای حرکت درمانی)
۹-۲-۱-۴- ضوابط طراحی مبلمان
۱۰-۲-۱-۴- ضوابط طراحی ابنیه
۱۱-۲-۱-۴- ضوابط طراحی موزه ها
۱۲-۲-۱-۴- ضوابط طراحی گل خانه ها و گرم خانه ها
۱۳-۲-۱-۴- ضوابط طراحی آکواریوم
۱۴-۲-۱-۴- ضوابط تشکیلات تزئینی
۱۵-۲-۱-۴- ضوابط طراحی تأسیسات رفاهی
رستوران ها
سالن های سینما و تئاتر
جایگاه موزیک
سرویس بهداشتی
۱۶-۲-۱-۴- ضوابط طراحی تأسیسات و فضاهای تفریحی
۲-۴- پیشنهادهایی برای ایمن سازی پارک

دریافت تصویر
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

 

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2019 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook