انتشار کتاب «تکنولوژی و معماری بومی»

انتشار کتاب «تکنولوژی و معماری بومی»

تألیف و تدوین:
– دکتر اسماعیل ضرغامی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
– سیده اشرف سادات
ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحه: ۲۴۰
قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

مقدمه کتاب:
معماری بومی نوعی از معماری است که براساس نیازهای محلی، مصالح در دسترس، سنت ها، ارزش ها و باورهای مردم بومی و توسط خود آنها ساخته شده است. معماری بومی در طول زمان با بازتاب زمینه های زیست محیطی، فرهنگی، تکنولوژیکی، اقتصادی و تاریخی اش تکامل یافته است. سازندگان این معماری مردم بومی هر منطقه بوده اند، بنابراین بیشتر از هرکس دیگری به شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط خود واقف بوده اند. با پیشرفت تکنولوژی و جایگزین شدن ماشین ها، این دیگر خود مردم نبودند که بناهایشان را می ساختند، پس خیلی از مسائل که در معماری بومی اهمیت داشت در معماری دوره مدرن نادیده گرفته شد. تمام اشکال معماری بومی برای رفع نیازهای مردم، انطباق با ارزش ها و روش زندگی مردم که فرهنگ تولید کننده ی آنهاست، ساخته شده اند.

تکنولوژی موجب شده، که تفاوت های فرهنگی، اقلیمی، بومی محیط کمرنگ تر شده و حتی در مواردی از بین برود. بناها در نقاط مختلف کشورها شبیه هم اجراء گردند و آنچنان تفاوتی با هم نداشته باشند. این موضوع، موجب تقلیل کیفیت فضاها گشته و باعث شده هویت فضاها کمرنگ تر گردد، و یا از بین برود. خانه بلافصل ترین فضای مرتبط با انسان است که به طور روزمره بر انسان تاثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرد و توجه به کیفیت آن نیز می بایست همواره مد نظر قرار داشته باشد.

با دقت در مسکن سنتی ایرانی که براساس تکنولوژی بومی شکل گرفته است به این موضوع پی می بریم که می توان با استفاده از تکنولوژی بومی در تمام نقاط خانه، حال و هوا و کیفیت های متفاوتی را بسته به کاربرد آن فضا به وجود آورد. بنابراین با رجوع به تکنیک ها و روش های ساخت که با توجه به جزئیات، مصالح و همچنین هم نشینی آنها و ترکیب مناسب اجزاء به دست می آید می توان به سمت کیفیت مطلوب در معماری معاصر پیش رفت.

چنانچه تکنولوژی وارداتی بدون ملاحظات فرهنگی و بومی در مورد معماری خانه سازی عمل کند، نتیجه آن همانطور که اشاره شد به بی هویتی و آشوب منجر خواهد شد. لذا برای ورود تکنولوژی به معماری هر بوم بایستی تحت ملاحظات و با هماهنگی ها و معیارهائی پیش بینی گردد. با توجه به آنکه تکنولوژی یکی از ضروریات زندگی امروز و دنیای متمدن و پیشرفته است و سبب کیفیت دهی درصدد آن است با شناخت معماری بومی که فرهنگ، اقلیم، تکنولوژی نهفته در خود را با بهره گیری از تکنولوژیهای پیشرفته دنیا، خود را به روز کرده و سطح خدمات و توانایی و زیبایی و تاثیرات اش را ارتقاء دهد. به موازات آن در جهت ارائه راهکارهایی به منظور طراحی فضایی با کیفیت و هویت تلاش کند. همچنین آغازگر نگاهی محترمانه و با اصالت به معماری بومی باشد. که تسری این امر در طراحی های توسعه روستایی، حوزه آموزش معماری، همچنین محیط های مختلف از جمله: فضاهای آموزشی، اداری، مسکونی برای پیشبرد معماری بومی و اعتلاء فرهنگ های ساخت وساز بومی بسیار مؤثر خواهد بود.
اسماعیل ضرغامی
سیده اشرف سادات

• فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: بوم شناسی
-۱-۱ مقدمه
-۲-۱ پیشینه بوم شناختی
-۳-۱ مبانی بوم شناسی
-۱-۳-۱ تعریف بوم
-۲-۳-۱ تمدن بومی
-۳-۳-۱ اهمیت دانش بومی
-۴-۳-۱ بومی گرایی و هویت بومی
-۴-۱ معماری بومی
-۱-۴-۱ ارزش ها در معماری بومی
-۲-۴-۱ تمایز معماری بومی و سنتی
-۳-۴-۱ رویکردهای معماری بومی
-۴-۴-۱ عوامل مؤثر در شکل گیری معماری بومی
-۵-۴-۱ ویژگی های معماری بومی
-۶-۴-۱ جوهره معماری بومی
-۱-۴-۱ ویژگی های معماری بومی
-۸-۴-۱ ارزش شناسی معماری بومی در عملکرد
-۵-۱ ضرورت توجه به بوم گرایی در معماری معاصر
-۱-۵-۱ بومی گرایی در قرن ۲۱
-۲-۵-۱ بومی گرایی در برابر مدرنیته ی جهانی
-۳-۵-۱ بومی گرایی در تقابل با جهانی شدن
-۴-۵-۱ مدرنیته و دیدگاه جدید به بوم
-۶-۱ معماری بومی در ایران
-۱-۱ ضرورت ایجاد فضاهای مسکونی بومگرا
-۸-۱ هویت
-۲-۱ هویت و معماری بومی
-۱-۲-۱ چگونگی تحقق هویت اسلامی در اثر معماری
-۱۵-۱ جمع بندی

فصل دوم: فرهنگ و بوم
-۱-۲ مقدمه
-۲-۲ فرهنگ
-۳-۲ تاثیر فرهنگ بر معماری بومی
-۴-۲ رابطه معماری بومی و فرهنگ
-۵-۲ پاسخگویی معماری بومی در سایه فرهنگ
-۶-۲ عدم استمرار تاریخی و ایجاد گسستگی فرهنگی در معماری بومی
-۱-۶-۲ زمینه های تاریخی و سیاسی
-۲-۶-۲ شرایط حرفه ای معماران
-۳-۶-۲ تحولات اجتماعی
-۴-۶-۲ تکنولوژی و تأثیر آن در توسعه شهرها
-۱-۲ توجه به الگوهای فرهنگی هر منطقه
-۸-۲ چالش های انقطاع فرهنگ در معماری معاصر
-۲-۲ جمع بندی

فصل سوم: تکنولوژی بومی
-۱-۳ مقدمه
-۲-۳ تکنولوژی چیست؟
-۳-۳ واژه شناسی تکنولوژی
-۴-۳ مؤلفه های تکنولوژی
-۵-۳ جایگاه تکنولوژی در معماری
-۶-۳ تکنولوژی و معماری
-۱-۶-۳ تاثیر تکنولوژی بر فضاهای بومی
-۲-۶-۳ معماری بومی و ارتباط آن با سبزینگی
-۳-۶-۳ تأثیر تکنولوژی بر طبیعت
-۴-۶-۳ تاثیرات تکنولوژی بر فرم های معماری بومی
-۵-۶-۳ تأثیر تکنولوژی و دگرگونی مصالح نوین در فضاهای معماری
-۶-۶-۳ تأثیر تکنولوژی بر معماری ایران
-۱-۶-۳ تأثیر تکنولوژی در معماری معاصر
-۷-۳ تکنولوژی و بوم
-۱-۷-۳ تکنولوژی و معماری بومی
-۲-۷-۳ پتانسیل های تکنولوِژی بومی
-۸-۳ جایگاه تکنولوژی در ساختمان
-۱-۸-۳ حوزه اقتصادی تکنولوژی
-۲-۸-۳ حوزه زیست- محیطی تکنولوژی
-۳-۸-۳ حوزه اجتماعی- فرهنگی تکنولوژی
-۴-۸-۳ حوزه کیفی تکنولوژی
-۲-۳ جایگاه تکنولوژی بومی در توسعه پایدار شهری
-۱۵-۳ جمع بندی

فصل چهارم: اقلیم و معماری پایدار
-۱-۴ مقدمه
-۲-۴ اقلیم
-۳-۴ طراحی اقلیمی
-۴-۴ بومی گرایی و گامی به سوی پایداری
-۵-۴ پایداری
-۶-۴ معماری پایدار
-۱-۶-۴ معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای (بومی) است
-۱-۴ آماده سازی بستر پایداری
-۸-۴ رد یا پذیرفتن پایداری از راه های سنتی (مربوط به گذشته)
-۲-۴ رویکرد پایداری در اصول معماری بومی ایران
-۱-۲-۴ نگاه مقدس به طبیعت
-۲-۲-۴ مراحل طراحی و طراحی انسانی
-۳-۲-۴ پایایی بنا
-۱۵-۴ خانه ایرانی مصداق معماری پایدار
-۱-۱۵-۴ معرفی ارزش های تکرار پذیر
-۱۱-۴ فواید استفاده از کاربرد اصول معماری بومی ایرانی در راستای رویکرد معماری پایدار
-۱۲-۴ رازهای پایداری معماری بومی
-۱۳-۴ جمع بندی

فصل پنجم: بررسی و تحلیل مصادیق بومگرا
-۱-۵ راسم بدران و آثار
-۱-۱-۵ معماری راسم بدران
-۲-۱-۵ تاثیرات سنت در آثار بدران به عنوان احیاکننده معماری اسلامی مدرن( آثار او در دهه ۱۵ و بعد آن)
-۳-۱-۵ تاثیرات رویکرد جهانی شدن در آثار بدران
-۴-۱-۵ رویکرد جهانی راسم بدران به طراحی و ویژگی های آن
-۵-۱-۵ مجموعه مسکونی کارکنان کارخانه سیمان در امان، اردن
-۲-۵ حسن فتحی
-۱-۲-۵ تفکرات و دیدگاه ها
-۲-۲-۵ اصول معماری حسن فتحی
-۳-۵ کامران دیبا
-۱-۳-۵ موزه هنرهای معاصر
-۲-۳-۵ شهرک شوشتر نو
-۴-۵ بررسی موردی سه نمونه خانه رسولیان و خانه لاری ها و خانه آیت اللهی در یزد
-۱-۴-۵ بررسی خانه رسولیان در یزد
-۲-۴-۵ بررسی خانه لاری ها در یزد
-۳-۴-۵ بررسی خانه آیت اللهی در یزد
۵ جمع بندی
سخن آخر

دریافت تصویر جلد
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

 

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2018 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook