اعلام نتایج «مسابقه طراحی میدان ملل جزیره کیش»

بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه طراحی میدان ملل جزیره کیش؛ نتایج نهایی مسابقه طی بیانیه ای بدین شرح مشخص گردید.

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﯿﺌﺖ داوران ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﻠﻞ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ:
“ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﻠﻞ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ، ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﻟﺒﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻠﻞ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی، از ﺑﯿﻦ ۲۵۰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﺗﻌﺪاد ۳۷ ﻃﺮح در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر (ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۸) ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ ۳-۱۲ از ﺑﺨﺶ ۵ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ۳۷ ﻃﺮح در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۸ در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ داوران (دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ، دﮐﺘﺮ اﻓﺸﺎر، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪی) ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ داوران ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﭘﺲ از ﮔﺰﯾﻨﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، آﺛﺎری ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه، اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ، از ﺣﯿﻄﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻌﺪاد ۹ ﻃﺮح (با کدهای ۵۳۱۱، ۵۲۹۰، ۵۱۸۶، ۵۲۸۳، ۵۱۷۳، ۵۱۵۹، ۵۲۵۷، ۵۲۸۵ و ۵۲۹۴) ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳۰ ﻣﺘﺮی ﻟﺒﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎزی (Landscape)
– ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺪان
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯿﺪان

۹ طرح راه یافته به مرحله نیمه نهایی:
کد ۵۳۱۱: فرشید اسفندیاری
کد ۵۲۹۰: مهدی ده یادگاری، تیم طراحی: محمد زارع، امین سرکوزداه، مدل سازی: داوود کیا، گرافیک: لادن نصیری، شهرزاد روزگار، مهسا خزر
کد ۵۱۸۶: محمد پاسبان
کد ۵۲۸۳: ابوالقاسم دلیری فر
کد ۵۱۷۳: دفتر مهندسی آرش و کیارش میلانی نیا، همکاران طرح: مژگان جیرانپور، محسن تاجیک
کد ۵۱۵۹: راضیه جهانی و پرویز عطایی
کد ۵۲۵۷: می ناز نافه، سمانه حیدری، آوا نصیری مریم معصومه برادران دیلمقانی و ژیلا شعبانیان
کد ۵۲۸۵: امیر رضا کرمی و ریحانه خجسته صفا
کد ۵۲۹۴: سیدحامد جعفری دفتر معماری چارچوب اصفهان

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی دﻗﯿﻖ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ۹ ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه، ۳ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎی ۵۲۵۷ (ﻧﻔﺮاول)، ۵۱۷۳ (ﻧﻔﺮ دوم) و ۵۲۸۵ (ﻧﻔﺮ ﺳﻮم) ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ:
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ در ﺧﻮدرو
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ
– رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣﯽ
– اﯾﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮح در ﺷﺐ
– اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع و ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ
– ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺪان در اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻈﺮ روز و ﺷﺐ ﺟﺰﯾﺮه
– ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺰﯾﺮه

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮا در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺟﺮا، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺼﺮی در روز و ﺷﺐ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ، اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﺼﺮی دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ و ﻧﻘﺶ ﻃﺮح در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون و درون ﻣﯿﺪان؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داوری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

نفـرات بـرتـر:
رتبه اول: کد ۵۲۵۷ – می ناز نافه، سمانه حیدری، آوا نصیری مریم معصومه برادران دیلمقانی و ژیلا شعبانیان
رتبه دوم: کد ۵۱۷۳ – دفتر مهندسی کیارش و آرش میلانی نیا، همکاران طرح: مژگان جیرانپور، محسن تاجیک
رتبه سوم: کد ۵۲۸۵ – امیر رضا کرمی و ریحانه خجسته صفا

ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺑﮏ راﺷﺪی اﺳﮕﻮﯾﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮐﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.”

بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه؛
پس از اعلام رای داوران، مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش و معاونین و‌ مدیران سازمان و همچنین اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، از مجموعه کارهای ارائه شده بازدید کردند و ضمن تأکید بر دریافت نظرات مردم در خصوص طرح ها، علاوه بر رای داوران، زمینه بازدید مردم و دریافت اطلاعات طرح های منتخب بازدیدکنندگان بصورت مکتوب در تاریخ ٢۴ و ٢۵ مهرماه فراهم شد، که طرح های اول ‌و دوم منتخب مردم کاملا منطبق با آرای داوران بود. لازم به ذکر است نظرسنجی مردمی تأثیری در انتخاب طرح ها نداشته است.
مقرر شده علاوه بر طرح انتخابی از ایده های مطروحه در ۹ طرح اول مدنظر داوران بر اساس قرارداد با طراحان آنها در کارهای آتی بهره گیری شود.
همچنین مراسم اهدای جوایز و نمایش آثار در تاریخ ۹ آبان ۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی کیش از ساعت ۱۷ الی ۲۲ برگزار خواهد شد.

گزارش تصویری:

 

نمایش آثار:

• نفــرات برتــر:

رتبه اول:
کد ۵۲۵۷ – می ناز نافه، سمانه حیدری، آوا نصیری مریم معصومه برادران دیلمقانی و ژیلا شعبانیان

 

رتبه دوم: کد ۵۱۷۳ – دفتر مهندسی کیارش و آرش میلانی نیا، همکاران طرح: مژگان جیرانپور، محسن تاجیک

 

رتبه سوم: کد ۵۲۸۵ – امیررضا کرمی و ریحانه خجسته صفا

 

• شش طرح دیگرِ راه یافته به مرحله نیمه نهایی:

 

بروزرسانی مورخ ۹۸/۸/۱۱:
تصاویر مراسم اهدای جوایز:

……………………………………………..

نمایش سایر آثار:
در این بخش آثار ارسالی شرکت کنندگان به معمارنیوز، منتشر می گردد. این بخش بروز رسانی می شود.

شرکت کنندگان می توانند جهت به نمایش گذاشتن طرح خود در نمایشگاه آنلاین، آثار خود را (با ذکر نام طراح یا گروه طراحی) به معمار نیوز ارسال نمایند؛ این بخش بروز رسانی می شود.

لطفاً آثار خود را به MemarNews@yahoo.com ارسال نمائید.

• سایر آثار:

لینک مرتبط: فراخوان مسابقه طراحی میدان ملل جزیره کیش

منبع خبر: www.MemarNews.com
مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.
هرگونه استفاده از مطالب اختصاصی این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2022 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook