آخرین مهلت ارسال مقالات نشریه علمی- تخصصی «معماری شناسی»

آخرین مهلت ارسال مقالات در اولین شماره نشریه علمی- تخصصی «معماری شناسی»؛ ۱۳۹۷/۵/۲۰

معماری شناسی یک نشریه علمی- تخصصی است که دستاورد های پژوهشی محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه معماری و شهرسازی را به چاپ می رساند.
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رضا علی پور
سردبیر: دکتر سمیه امیدواری

اهداف نشریه:
• هدف نشریه معماری شناسی، توسعه و تعمیق و نگرش‌ها و پژوهش‌های معماری، شهرسازی و ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است
• ارتقای سطح دانش و پژوهش در رشته های فوق الذکر
• کمک به توسعه­ دانش نظری در حوزه ­های شهرسازی و معماری ایران
• انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی در حوزه معماری و شهرسازی
• ایجاد بستر و زمینه ی مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان

آخرین مهلت ارسال مقالات: (جهت چاپ در شماره مهر ماه) تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰

فراخوان دریافت مقاله:
دبیرخانه نشریه از تمامی علاقمندان دعوت می نماید در زمینه های ذیل مقالات و دستاوردهای جدید علمی خود را برای انتشار به این نشریه ارسال نمایند.

محور های نشریه:

محورهای معماری:
سبک شناسی معماری
زیبایی شناسی در معماری
نقد نظریه ها و آثار معماری
معماری منظر
سازه های نو در معماری
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماری
روشهای طراحی معماری
معماری معاصر ایران
انرژی های نو در معماری
معماری ایرانی- اسلامی
مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در معماری
مفهوم شناسی، نظریه ها، تجارب و رویکردها معماری معاصر
بوم شناسی
مدیریت پروژه
معماری و خلاقیت
معماری و گردشگری
سازه های سنتی در معماری
مباحث در حوزه اقتصاد و معماری
سیر اندیشه های معماری
معماری و فرهنگ
معماری و انرژی
حکمت هنر اسلامی
معماری، امنیت و مشارکت اجتماعی
ارتباط دوسویه معماری، فرهنگ و تعاملات اجتماعی
ضوابط فنی، استانداردها و قوانین در معماری
هویت شهری در معماری
معماری پایدار، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری
معماری و تکنولوژی
منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
نوسازی شهری
میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
آرمان شهرها و معماری
مباحث در حوزه روانشناسی محیط
ادبیات معماری
تنظیم شرایط زمین
مباحث در حوزه حقوق و معماری
روش تحقیق در معماری
و سایر محورهای آزاد مرتبط

محورهای شهرسازی:
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر
تبیین نقش شهرداری ها و شوراها در اجرایی کردن مفاهیم معماری و شهرسازی
پایداری در شهرسازی
حمل و نقل شهری
اکولوژیک شهری و شهر سبز
شاخص ها، سیاست ها، موانع و محدودیتهای توسعه شهری
ضوابط، استانداردها، قوانین و مقررات در منظر شهری
زیبایی‌شناسی در شهر
طراحی شهری
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
آرمان‌شهر اسلامی
نهادهای اجتماعی شکل گیری فضاهای شهری
تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
سرمایه انسانی و اجتماعی معماری و شهرسازی
امنیت در محیط‎ های انسان ساخت
مدرنیته و هویت شهری
شهرهای خلاق و گسترش های شهری نوین
شهرهای خلاق در حوزه پژوهش های اجتماعی و محیط زیست
طراحی شهری، نماهای شهری وامنیت روانی
تجارب طراحی شهری وشهرسازی در جهان
الگوهای شهرسازی بومی و اقلیمی و تأثیر آن برشهرسازی
منظر شهرهای اسلامی، آسیب‎شناسی، چالش‎ها و تجارب موفق جهانی
المان های شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
اکولوژیک شهری و شهر سبز
اصول اکولوژیکی در مدیریت منظر شهری
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
تاثیر طراحی فضاهای شهری در ایجاد شهرهای سالم شهرهای شاد
جغرافیا و شهرسازی
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
جغرافیا، تغییرات آب وهوایی، شهرسازی پایدار
ناپایداری شهر و عوامل موثر
بررسی توسعه پایدار از منظر اقلیم و بوم شناسی
مدیریت و ارزیابی اثرات زیست محیطی، انرژی‎های نو و تجدید پذیر
فناوری ساخت و ارتقاء بهره ‌وری در شهرسازی
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
اکولوژی شهری و شهر سبز
ساختمان های سبز، انرژی های پاک و محیط زیست پایدار
و سایر محور های مرتبط

محور های معماری و شهرسازی بومی ایران:
گونه شناسی معماری بومی
معماری بومی شهرها و روستاهای ایران
پایداری در معماری وشهرسازی بومی ایران
ذهنیت، عینیت و روند در معماری بومی ایران
ماندگاری در معماری بومی وسنتی ایران
افق های معماری و شهرسازی بومی ایران
تأثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی
جایگاه هویت و تدوین الگوهای ارزشی در بناهای بومی
بررسی معیارهای کالبدی – فضایی در معماری و شهرسازی بومی
اصول و مفاهیم معماری بومی
شیوه های فرایند طراحی معماری بومی
تاثیر فرهنگ بر معماری و شهرسازی بومی
اهمیت اقتصاد بر معماری و شهرسازی بومی
تاثیر اقلیم بر معماری بومی
اهمیت تکنیک های ساخت معماری بومی بر معماری پایدار
تاثیر مولفه های کالبدی و محیطی بر معماری بومی و نقش آن در معماری حال و گذشته
تاثیر مولفه های اجتماعی بر معماری بومی و نقش آن در معماری حال و گذشته
شیوه های خاص کاربرد مصالح در معماری بومی و تلفیق آن با تکنولو‍ژی امروزی
گوناگونی معماری بومی در فرهنگهای مختلف
سایر موضوعات مرتبط با معماری بومی

محور های معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی:
مسکن ایرانی – اسلامی
امنیت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
هویت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
ضوابط و مقررات و معماری ایرانی- اسلامی
کالبد معماری ایرانی- اسلامی
مبانی نظری معماری ایرانی- اسلامی
نقش شهرداری¬ها و سیاست گذاران در اجرایی¬ کردن مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
آسیب شناسی مشارکت عمومی در امور شهری شهر ایرانی- اسلامی
بررسی معیارهای کالبدی- فضایی معماری ایرانی- اسلامی در مسکن روستایی و شهری
منظر و سیمای شهر ایرانی- اسلامی در عصر امروز
معماری ایرانی- اسلامی پایدار و سلامت
المان های شهری و گرافیک محیطی و معماری خیابانی(نمای ساختمان) در سیمای شهر ایرانی- اسلامی
مدل های موفق احیای مسکن ایرانی – اسلامی و زندگی و سلامت
نقش معانی و مفاهیم در شکل‌گیری شهرسازی و معماری ایران
نقش آموزه های دینی در شکل‌گیری معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی
ارزش ها، مبانی و مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر
نمودهای معماری و شهرسازی سنتی اسلامی در معماری شهرهای ایرانی
مصادیق و الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در عصر امروز
گردشگری و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی- اسلامی
بررسی تطبیقی معماری عصر حاضر با ویژگی های معماری ایرانی- اسلامی
دستیابی به الگوهای ساختوساز پایدار با بکارگیری ساختمایه های بومی
جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرهای ایرانی- اسلامی
نقد نظریه های معماری اسلامی
نقد آثار معماری با رویکردهای زندگی ایرانی- اسلامی
مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در معماری ایرانی- اسلامی
سایر موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی

محور های بافت ها و آثار تاریخی:
شناخت و معرفی بناها و بافت های تاریخی با استفاده از فنون نوین
بهسازی و مقاوم سازی بافتهای تاریخی
مستند سازی در بافتهای تاریخی
بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
تاثیر تکنولوژیهای جدید در حفظ بافت تاریخی شهر
حفظ هویت شهری در بهسازی بافتهای فرسوده
شناخت ابزارهای کنترل و حفاظت شهرهای تاریخی
شهرهای تاریخی ایران
ساختار اجتماعی شهرهای تاریخی ایران
توانمندسازی و ایمن سازی اجتماعی شهرهای تاریخی ایران
تجارب جهانی در باب توسعه و حفاظت در بافتهای تاریخی
ارزش شهرها و بافتهای تاریخی
مبانی مداخله در بافتهای سنتی
مباحث نظری و مفهومی بافت های فرسوده
بافت های فرسوده و ابعاد مدیریتی
بافت های فرسوده و ابعاد اجتماعی – فرهنگی
بافت های فرسوده، ابعاد کالبدی – فضائی
بافت های فرسوده، ابعاد جغرافیائی – زیست محیطی
بافت های فرسوده، ابعاد اقتصادی
بافت های فرسوده و گردشگری
بافت های فرسوده و پدافند غیرعامل
روش های بهسازی و مقاوم سازی سازه ها در بافت های فرسوده شهری و کاهش خطرپذیری
تأثیر مرمت بافت ها و آثار تاریخی بانگرش به حفظ هویت آثار و جلب گردشگران
تکنولوژری جدید ساخت در بافت های فرسوده شهری
عوامل هویت بخش بافت های فرسوده و تاریخی شهر
سایر موضوعات مرتبط با بافت ها و آثار تاریخی

محور های گردشگری و میراث فرهنگی:
باستان شناسی و گردشگری
تأثیر معماری شهری در راهبرد گردشگری فرهنگی
راهبردهای توسعه پایدار گردشگری
فرهنگ و گردشگری مذهبی
گردشگری،میراث شهری ومعماری منظر
گردشگری،طبیعت گردی ومدیریت اکوسیستم های طبیعی و اقلیم وآب وهوا
جغرافیا و گردشگری
گردشگری و جامعه شناسی فرهنگی
گردشگری و فرهنگ
گردشگری وبرنامه ریزی توسعه پایدار
گردشگری، فرهنگ و توسعه
گردشگری،توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گردشگری، هویت و میراث فرهنگی
ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی
معماری، گردشگری ومیراث شهری
مدیریت شهری و توسعه گردشگری
گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
آمایش سرزمین و گردشگری
گردشگری وموزه ها وموسیقی های محلی وصنایع دستی
مشکلات، موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران
جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری
گردشگری، ارتباطات، حمل و نقل و فناوری اطلاعات
تحلیل ‎رفتاری‎ جهانگردی‎ و تعامل‎فرهنگی
گردشگری،نظم و امنیت و توسعه مناطق مرزی ومناطق محروم
گردشگری، کشاورزی و محیط زیست پایدار
ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری
سایر موضوعات مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی

دبیرخانه:
شیراز، صدرا، بلوار امام خمینی، مجتمع فردوسی، فضای دوم مجتمع، بخش اداری، طبقه اول، اولین واحد، دفتر مرکزی نشریه، کدپستی: ۷۱۹۹۷۱۵۵۸۹
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۳۷۱۴۲   –  ۰۹۳۷۷۹۳۸۰۰۸  فکس: ۰۲۱۸۹۷۷۱۳۴۴  هر روز ساعت ۱۰ الی ۱۴ (به جز روزهای تعطیل)
ایمیل: info@memarishenasi.ir
سایت مرتبط: www.memarishenasi.ir
دریافت پوستر فراخوان
منبع خبر: www.MemarNews.com

مطالب معمارنیوز را در کانال تلگرام معمارنیوز دنبال نمایید.

share Memarnews content
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Follow Memarnews
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquareFacebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubevimeoinstagramflickrfoursquare


مطالب پیشنهادی :نظر دهید

لطفا پاسخ صحیح را در کادر وارد نمایید. *

تمام حقوق این سایت برای © 2022 معمار نیوز محفوظ است.هرگونه استفاده از مطالب این سایت بدون کسب اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.
flickrtumblrtwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebook